VKO specialepakke – Københavns Universitet

Beskrivelse af kombineret kandidatspeciale og VKO-ophold på Forskningsenheden for Almen Praksis og Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab:


Beskrivelse af institutionernes arbejdsområde:

Forskningsenheden for Almen Praksis (FE) og Afdeling for Almen Medicin (AAM) udfører og rådgiver kolleger i at udføre samfundsvidenskabelig, humanistisk og epidemiologisk forskning, som ofte er tværdisciplinær og altid relevant for det kliniske arbejde i den primære sundhedstjeneste. Forskningens formål vil ofte være at forbedre og udvikle
- sygdomsbehandlingen,
- dialogen med patienten og
- samarbejdet i sundhedsvæsenet.

Læs mere på vore hjemmesider: www.fe.ku.dk og www.ifsv.ku.dk/afdelinger/almen_medicin.

FE og AAM vil gerne medvirke til at styrke de kommende praktiserende lægers interesse for klinisk forskning – og for almenmedicinsk forskning i særdeleshed. Indsamling eller analyse af data fra almen praksis er imidlertid så tilpas kompliceret og tidskrævende, at det ikke under normale omstændigheder kan passes ind i et 2-månedersforløb. Vi vil derfor tilbyde nedenstående opgave til interesserede medicinstuderende.

Kontaktpersoner:

Forskningslektor, læge Niels de Fine Olivarius og postdoc, læge Ann Dorrit Guassora. Henvendelser fra studerende kan rettes til sidstnævnte.

Fagområder som den studerende vil få indsigt i på FE/AAM:

- Kritisk litteraturlæsning
- Almenmedicinsk forsknings særlige udfordringer
- Skrivning af udkast til projektbeskrivelse

Den studerendes opgave:

En forskningsproces begynder som regel med, at et forskningsprojekt beskrives efter en mere eller mindre fastlagt skabelon. At skrive en projektbeskrivelse indebærer således, at man tvinges til at overveje baggrunden for et projekt, de teoretiske og metodemæssige problemstillinger samt de praktiske forhold, som knytter sig til et projekts gennemførlighed. Vi vil derfor tilbyde et kombineret kandidatspeciale og VKO-ophold på FE/AAM, hvor den medicinstuderende arbejder med en opgave, som består i at skrive et udkast til en projektbeskrivelse inden for et af de emner, som er beskrevet på FEs hjemmeside http://almenpraksis.ku.dk/forstuderende/specialeemner/
- Arbejdet kommer til at bestå i en grundig litteratursøgning, diskussion med FE/AAMs medarbejdere og udformning af et foreløbigt udkast til en projektbeskrivelse.
- Den studerende får en arbejdsplads på FE/AAM i de 2 måneder.
- Den studerende tildeles en vejleder men forventes i øvrigt at modtage vejledning fra hele miljøet under sit ophold hos os.
- Hvis det viser sig at være relevant, vil vi forsøge at hjælpe den særligt interesserede studerende med at skaffe et startstipendium for at komme videre med projektet.
- Hvis den studerende vælger ikke at gå videre med det pågældende projekt, og det antager vi gælder de fleste, står det FE/AAM frit for at anvende udkastet til projektbeskrivelsen i det videre arbejde med at belyse de pågældende problemstillinger.