Julie Høgsgaard Andersen – Københavns Universitet

Almen Praksis > Medarbejdere > Julie Høgsgaard Andersen

Julie Høgsgaard Andersen

Ph.d.-studerende, antropolog

Forskningsenheden for Almen Praksis
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
Postboks 2099
1014 København K

Telefon: +45 353 27593
E-mail: julie.andersen@sund.ku.dk 

Uddannelse
Cand.scient.anth

Interesseområder

Jeg er antropolog med speciale i medicinsk antropologi. Min nuværende forskning handler om unge med psykiske lidelser og psykosociale problemer, som er svære at bringe i uddannelse og beskæftigelse. Tidligere har jeg arbejdet med forebyggelse og rehabilitering i forbindelse med kronisk sygdom, herunder med patientperspektiver på det at leve med kronisk sygdom eller forskellige risikofaktorer for kronisk sygdom, og med samarbejdet mellem sektorerne i sundhedsvæsenet på dette område.

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer.

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan unge, som er vanskelige at bringe i arbejde eller uddannelse, fordi de har psykiske lidelser og psykosociale problemer, oplever forholdet mellem egne problemer og den behandlings- og beskæftigelsesindsats, de modtager, og 2) hvilke muligheder og barrierer, der er for at etablere en sammenhængende tværsektoriel behandlingsindsats, som udformes i et samarbejde mellem de unge, almen praksis, kommuner og psykiatri.

Projektet vil bygge på kvalitative forskningsmetoder i form af et antropologisk feltarbejde i to kommuner i Region Sjælland. I forbindelse med feltarbejdet vil en gruppe unge fra målgruppen blive fulgt i deres hverdagsliv, herunder når de deltager i aktiveringstilbud i kommunen og har kontakt med behandlingssystemet. Derudover vil der blive afholdt fokusgruppeinterview med de fagpersoner, der er involveret i de unges sag.

Ph.d.-projektets resultater skal bidrage til at forbedre indsatsen for de unge, så den bliver mere sammenhængende og i højere grad imødekommer de unges behov.

Tidligere forskning:

Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet

Projektet undersøgte, hvordan sygeplejersker taler med hjertepatienter om holdbaserede rehabiliteringstilbud ved 1. rehabiliteringssamtale, og hvilke årsager patienterne har til at sige ja eller nej til at deltage i disse tilbud. Formålet hermed har været at belyse, om der er en sammenhæng mellem patienternes valg og fravalg af rehabiliteringstilbud og den måde, sygeplejerskerne taler med dem om disse tilbud på.

Projektets resultater kan læses i denne rapport:
https://www.regionh.dk/fcfs/publikationer/Documents/RESULT%20Delrapport%201.pdf

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis. En undersøgelse af samarbejdet om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme.

Formålet med dette projekt var at tilvejebringe forskningsbaseret viden om samarbejdet mellem kommuner og almen praksis om henvisning af patienter med kronisk sygdom til kommunale sundhedstilbud. Resultaterne kan læses her: http://sundhedsformidling.dk/media/98925/samarbejde_mellem_almen_praksis_og_kommuner.pdf

Publikationer

Andersen, JH. Hjertepatienters valg og fravalg af rehabilitering på hospitalet – En kvalitativ undersøgelse af dialogen mellem sygeplejersker og patienter ved 1. rehabiliteringssamtale, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden; 2016.

Andersen, J. H. T. Thorsen og M. B. Kousgaard (2015). Praktiserende læger savner viden om de kommunale sundhedstilbud. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 91. årgang. Nr. 4, Maj 2015.

Andersen, J. H., T. Thorsen og M. B. Kousgaard (2014). Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme. København: Forskningsenheden for Almen Praksis i København. [Rapport til Komiteen for Sundhedsoplysning]

Andersen, J. H. and S. Whyte (2014). Measuring risk, managing values: Health Technology and Subjectivity in Denmark. Anthropology and Medicine. DOI: 10.1080/13648470.2014.907022

Andersen, J.H. På grænsen mellem syg og rask (2011). En antropologisk undersøgelse af brugen af medicin, livsstilsændringer og målinger blandt mennesker i risiko for diabetes 2 og hjertekarsygdomme. Speciale. Institut for Antropologi, Københavns Universitet.