Forskningstræning

Se kursuskalender for Forskningstræningen og Specialeuddannelsen her:

2019/2020


Obligatorisk forskningstræning i almen medicin

I uddannelsen til speciallæge i almen medicin indgår et forskningstræningsmodul på i alt 20 dage, der består af en teoretisk del på 10 dage og en projektdel med et selvstændigt arbejde på 10 dage.
Den teoretiske del opdeles i et 3 dages introduktionsmodul, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk læsning af videnskabelige artikler og introduktion til søgeredskaber. De resterende 7 dage består af seminarer, kurser og projektfremlæggelse.
Det selvstændige arbejde tager udgangspunkt i en almen medicinsk problemstilling som uddannelseslægen selv vælger. Der er afsat 10 dage til planlægning, gennemførelse og formidling af dette. Det betyder, at du kan nå et mindre litteraturstudie, eller et pilotprojekt til et kommende forskningsprojekt.

Hvem skal på forskningstræning?
Alle læger i en almenmedicinsk uddannelsesstilling skal gennemføre kursus i forskningstræning. Undtaget er læger med dokumenteret forskningserfaring fra før de påbegyndte hoveduddannelsen, fx erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Endvidere er der mulighed for dispensation fra forskningstræningsmodulet for uddannelseslæger, der senest to år efter hoveduddannelsesforløbet er startet, enten vil have gennemført alle ph.d. studiets teoretiske kurser., er indskrevet, eller har fået (eller vil få) tildelt den medicinske doktorgrad.
Læger, der er undtaget fra forskningstræning eller som vil søge om dispensation, skal kontakte
Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i Region Øst
C/O Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28, opgang 10B
2900 Hellerup
Tlf. 38669930
Mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
Er du i tvivl om du kan få dispensation for gennemførelse af kurset kan du kontakte hovedkursusleder Thomas Drivsholm.


Hvornår i uddannelsen?
Som uddannelseslæge skal du have forskningstræningen på rette tidspunkt i din uddannelse. Forskningstræningskursets 20 dage er placeret i hoveduddannelsens fase 2. Som udgangspunkt må kurset ikke strække sig ud over 12 måneder og skal være afsluttet senest 6 måneder før afslutningen af hoveduddannelsen

Hvornår er der kursus?
Vi udbyder 4 kurser om året.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Alle som gennemfører et normalt kursusforløb i specialeuddannelsen for almen medicin får løbende besked på at tilmelde sig, når vi forventer, du er på det rette sted i uddannelsen. Orlov mv. kan betyde, at du skal på et andet kursus end de kolleger, du følges med på det almindelige teoretiske specialekursus. Det er vigtigt at du informerer kursussekretariatet såfremt du skal på orlov eller har anden ændring af dit uddannelsesforløb. Er du i tvivl kan du kontakte sekretariatet: E-mail eller hovedkursusleder Thomas Drivsholm.

Hvad er formålet med kurset?
Forskningstræningsmodulet skal sammen med den kliniske uddannelse og den øvrige teoretiske uddannelse bibringe lægen kompetencer inden for akademikerrollen, som beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i almen medicin - specifikt drejer det sig om følgende mål:

  • mål nr. 37: Kvalitetsudvikling og forskning
  • mål nr. 38: Teoretiske forståelsesrammer
  • mål nr. 39: Kritisk refleksion
  • mål nr. 40: Personlig uddannelse og udvikling
  • mål nr. 41: Forholde sig til viden

Forskningstræning går grundlæggende ud på, at alle speciallæger opnår kompetencer indenfor at kunne:

  • formulere en problemstilling med udgangspunkt i en aktuel klinisk praksis inden for eget speciale og påvise tilstedeværende og manglende viden omkring problemstillingen
  • gennemføre en systematisk eftersporing i forskningslitteraturen til at belyse den valgte problemstilling
  • fortolke litteraturens resultater kritisk og anvende resultaterne til en kritisk vurdering af etableret praksis
  • vurdere eventuelle organisatoriske, økonomiske og etiske konsekvenser af at ændre praksis gennem udnyttelse af viden erhvervet ved litteraturgennemgangen
  • formidle resultatet af litteraturgennemgangen samt eventuelle øvrige overvejelser


Hvor kan jeg læse mere?
Uddannelsesprogrammet for den almenmedicinske forskningstræning i Region Øst kan du finde på http://www.speam.dk/flx/koebenhavn/forskningstraening/

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for det obligatoriske forskningstræningsmodul kan du finde på https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/forskningstraening-i-speciallaegeuddannelsen


Undervisningssted
Undervisningen foregår som hovedregel i Bygning 33, opgang M, Center for Sundhed og Samfund (CSS), Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (se kort)

Kontakt
For generelle oplysninger om kurset kontakt sekretariatet på E-mail.
Eller Hovedkursusleder Thomas Drivsholm