Projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse
Nedenstående skabelon beskriver overordnet indholdet af den projektbeskrivelse, der skal udformes i løbet af forskningstræningsmodulet i projektgrupper á 2-3 uddannelseslæger.
Projektbeskrivelsen skal være kortfattet og præcis og virke som en arbejdsplan for gruppen. Beskrivelsen bør som minimum indeholde de informationer, der er nødvendige for at læseren forstår, hvorfor projektet er vigtigt at arbejde med; hvordan uddannelseslægerne i projektgruppen har tænkt sig at foretage litteratursøgningen, samt hvilke 2-3 forskellige problemstillinger, der fokuseres på i forhold til det emne gruppen arbejder med. Dvs. hver uddannelseslæge skal have et forskningsspørgsmål indenfor det overordnede emne.
Formalia: Max 3 A4 sider (skrevet med 12 pitch, top- og bundmargen 2,5, højre- og venstremargen 2,5, enkeltlinjeafstand).

Projekttitel
Find en titel som stemmer overens med projektgruppens formål med litteraturstudiet. Hav gerne en foreløbig arbejdstitel, der justeres i løbet af projektperioden.

Projektgruppens navne, titler og arbejdssteder
Her skrives hvem der udfærdiger projektet.

Baggrund
Afsnittet tjener som introduktion og skal beskrive hvilken viden der findes på området for at underbygge vigtigheden af at gennemføre litteraturstudiet/ projektet. Referencerne som anvendes i dette afsnit skal hentes fra både dansk og international litteratur (hvis det sidstnævnte forefindes). Afsnittet kræver således litteratursøgning indenfor emnet og evt. også hvilke metoder der bliver anvendt. En måde at afslutte afsnittet på er ”Der findes således kun sparsom viden om …” Baggrundsafsnittet har til formål at lede frem til formålet med projektet.

Formål
Det er vigtigt at formulere et præcist formål for litteraturstudiet. Formålet kan evt. inddeles i et overordnet formål med del-formål. Meningen med formålet er at det skal lede vejen for hele litteraturstudiet og derfor må formålet være meget specifikt. Af beskrivelsen skal det fremgå, hvilken opgave hver enkelt uddannelseslæge i gruppen varetager.


 


Metode/design
Her laves en beskrivelse af, hvordan man vil søge at opfylde formålet, dvs. de metoder projektgruppen vil anvende i projektet. Afhængig af projektet skal følgende spørgsmål besvares:

  • Afgrænser projektgruppen sin litteratursøgning til tværsnitsstudier, retrospektive eller prospektive studier, kvalitative studier med enkelt- eller fokusgruppeinterviews eller drejer det sig om kontrollerede forsøg? Begrundelserne for valget af studier må gerne fremgå af metode/design afsnittet.
  • Hvilke populationer søger projektgruppen efter i sin litteratursøgning og hvordan vil gruppen have at populationen er selekteret?
  • Hvilke data skal være indsamlet i de studier som gruppen søger efter? Skal oplysningerne være indhentet via interviews, journaler, spørgeskemaer, registre, blodprøver, undersøgelser? Begrund valg af metoder.
  • Hvilke analysemetoder og/eller hvilken statistik ønsker gruppen at der skal være anvendt i de studier gruppen søger efter? Begrund gerne hvorfor.
  • Hvilke overvejelser er der gjort om søgetermer og søgestrategi? Hvilke databaser vil gruppen søge litteratur i?

Tidsplan
Det er vigtigt at beskrive en realistisk tidsplan for litteraturstudiet og for hvordan gruppen får læst og bearbejdet den indhentede litteratur før gruppens abstracts (se under: ”abstract”) skal skrives og projektet siden skal fremlægges mundtligt af hver enkelt uddannelseslæge.

Forventet udbytte af litteraturstudiet
Her skal angives det videnskabelige og/eller praktiske udbytte som projektet forventes at have. Det være sig etiske overvejelser, overvejelser omkring hvilke organisatoriske eller økonomiske konsekvenser implementering af resultatet af litteraturstudiet vil have for almen praksis, såfremt praksis foreslås ændret (hvis dette er relevant for projektet). Disse overvejelser vil før selve litteraturstudiet være foreløbige, men bør uddybes i den mundtlige fremlæggelse ved kursets afslutning.

Litteraturliste
Ud over de max. 3 siders projektbeskrivelse, udfærdiges en litteraturliste for den litteratur, der er blevet anvendt under udarbejdelsen af projektbeskrivelsen (bl.a. i baggrundsafsnittet). Referencerne kan struktureres så det er muligt at se hvor i projektbeskrivelsen at der er henvist til den enkelte reference.