15. september 2020

Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin 2020

Ansøgningsfrist er søndag den 15. november 2020!

Et forskningsforløb i almen medicin under medicinstudiet giver den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i almenmedicinsk forskning. Bevilling fra Lundbeckfonden gør det igen muligt at udbyde scholarstipendier i almen medicin til medicinstuderende – til forskningsforløb af seks til tolv måneders varighed.

Krav til ansøgning
Forskningsprojektets hovedtema skal være inden for det almenmedicinske område og have relevans for almen praksis i Danmark. Både epidemiologiske, kliniske og kvalitative projekter kan komme i betragtning.
Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder, som skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for den studerende. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke opgaver og dele af projektplanen, som varetages af den studerende.

Bedømmelse af ansøgninger
Stipendier kan uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter.
I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre:
• Projektets kvalitet herunder projektets originalitet, væsentlighed og metodernes egnethed.
• Ansøgergruppens kvalifikationer
• Projektets gennemførlighed herunder sandsynligheden for at projektet kan gennemføres inden for den angivne tidsramme
Herudover tages i bedømmelsen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og repræsentation af forskellige forskningsområder.
Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra de fire almenmedicinske forskningsmiljøer samt DSAM’s Forskningsudvalg.

Bevilling
Stipendiebevilling skal administreres af forskningsenhed, universitet eller hospitalsafdeling. Der kan søges om op til 140.000 kr. til et helårsstipendium; 120.000 kr. til lønudgifter og 20.000 kr. til finansiering af projekt. Ved kortere forskningsforløb sker proportional finansiering (f.eks. kan ved seks måneders forløb søges om 60.000 kr. til lønudgifter og 10.000 kr. til finansiering af projekt).

Ansøgning
Ansøgningen skal udarbejdes på dansk eller engelsk i ansøgningsskema til Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin og vedlægges følgende bilag:
• Vejleders CV (maks. 1 A4 side)
• Studerendes CV (maks. 1 A4 side)
• Udførlig projektbeskrivelse (maks. fem A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer). Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.

Ansøgningsskema kan hentes via dette link eller rekvireres ved administrativ medarbejder Line Maj Jensen (lmj@dcm.aau.dk).

Ansøgning og bilag skal sendes i EN samlet pdf-fil til: lmj@dcm.aau.dk

Ved spørgsmål kan tages kontakt til professor Martin Bach Jensen (mbj@dcm.aau.dk)
Klik her for yderligere oplysninger om Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin.