Praksissektorens Forskningsråd

Om Praksissektorens Forskningsråd


Praksissektorens Forskningsråd er nedsat og finansieret af Region Hovedstaden og arbejder på at udvikle mere praksisforankret forskning til gavn for patienter, sundhedsprofessionelle og samfund. Rådet består af en kommunal repræsentant og en repræsentant for hvert af praksissektorens fagområder, som er: almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapeutpraksis, kiropraktorpraksis, psykologpraksis, tandlægepraksis og fodterapeutpraksis. Repræsentanterne fungerer som supporterende forbindelsesled mellem praksissektoren, kommunerne og rådet. Med placeringen ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger vi at bygge bro mellem praksis og forskning gennem tværfagligt samarbejde, kursusaktiviteter, videndeling og projektudvikling.

Rådets medlemmer


John Sahl Andersen, prakt. læge, lektor, ph.d.
Signe Hjortkjær, psykolog
Cecilie Deleurang Testern, kiropraktor
Christine Ib, fysioterapeut
Nina Bonding, tandlæge
Fie Zwicky Ørum, fodterapeut
Rasmus Pold, speciallæge
Susanne Reventlow, professor, dr. med., Forskningsenheden for Almen Praksis
Jeff Kirk Svane, repræsentant for KAP-H, Region Hovedstaden
Jesper Lihn, enhedschef, Region Hovedstaden
Mette Kristence Jensen, Forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd
Steen Rank Petersen, sundhedschef, Gladsaxe Kommune 

Formål & relevans


Praksissektorens Forskningsråd ønsker at fremme forskningen i praksissektoren. Rapporter udarbejdet af Rådet viser, at sektoren og behandlingen kun i ringe grad er belagt med forskning og evidens. Praksissektorens Forskningsråd sigter derfor mod at udvide forskningsaktiviteter, der skaber værdifuld viden indenfor de enkelte fag og på tværs af fag og kommuner. Som understøttende organisation bidrager vi gennem nedenstående indsatser:

Vi udvikler praksisnær forskning gennem 4 indsatser:
• Vi søger finansiering til forskningsprojekter 
• Vi skaber forskningssamarbejder om praksisnære emner
• Vi afholder forskningskurser til primærsektorens sundhedsprofessionelle
• Vi støtter med råd og vejledning til forskningsinteresserede

Vi arbejder for forskning, der:
• Skaber mere viden om patienters sygdomme, behandlingsforløb og kontaktmønstre på tværs af praksissektoren og kommunerne
• Løfter kvaliteten i de sundhedsprofessionelles arbejde
• Inddrager patienters perspektiver på samarbejde, behandling og behandlingsforløb
• Indsamler viden om samarbejdet mellem praksissektorens enkelte fag samt mellem primærsektoren og sekundærsektoren
• Udvikler større tværfaglig sammenhængskraft blandt primærsektorens aktører
• Udbreder viden om praksissektorens forskellige fag og kommunale indsatser

Aktiviteter 


Forskningskurser til sundhedsprofessionelle i praksissektoren:
Vi afholder kurser i forskningstræning til praksissektorens klinikere dvs. fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, fodterapeuter. Kursusaktiviteterne omfatter:
1. Introduktion til Praksisforskning
2. Fra Ide til Projekt
3. Litteratursøgning
Kurserne indeholder undervisning i:
hvordan man kommer i gang med praksisforskning
hvordan man indsnævrer sit forskningsspørgsmål
Brug af forskningsdesign og -metoder
hvordan man skriver en projektbeskrivelse
Læring om søgestrategier og databaser der findes indenfor litteratursøgning

Kommende kursus
Pga. covid-19 måtte vi aflyse forårets planlagte litteratursøgningskursus. Kurset afholdes nu i stedet d. 8. oktober. Vi har plads til 15 deltagere og glæder os til at se jer. Invitation og tilmelding finder du ved at klikke her.

Temadag
Forskningstemadagen ”Sundhed i Muskler og Led”, som skulle have været afholdt d. 4. juni på Københavns Universitet, er pga. corona udskudt til 2021. Opdatering følger, så snart datoen er fastsat.

Projektvejledning og visitation
Hvis du er forskningsinteresseret, har en praksisrelevant projektide, er uddannet kandidat i et af praksissektorens fag eller arbejder som kliniker i Region H, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi tilbyder sparring og rådgivning i den tidlige forskningsproces og hjælper dig på vej med vejledning og visitation til relevante fagpersoner og forskningsmiljøer.

Forskningsprojekter
Bolette Skjødt Rafn, fysioterapeut og ph.d. undersøger det næste års tid ”Forekomsten af patienter med multimorbiditet i kiropraktorpraksis”. Projektets formål er at indkredse forekomst og behandling af patienter med multimorbiditet i kiropraktorpraksis, herunder hvordan kiropraktorer opfatter og behandler patienter med multimorbiditet. PF har modtaget 467.179 kr. fra Kiropraktorfonden til projektet.

• 1/3 stipendium til ph.d. projekt ved Line Lauritzen Institut for Psykologi. Projektet (CROP) Common Factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy, der har til formål at belyse effekten af psykoterapi i daglig behandlingspraksis og at identificere faktorer, der bidrager til denne effekt. Fokus er også på, hvordan psykologer tilpasser behandlingen til den enkelte klient og betydningen af dette for terapiens forløb. Projektet er støttet med 550.000 kr.
• 1/3 stipendium til ph.d.-projekt ved Rikke Schultz, Forskningsenheden for Almen Praksis. Projektets omhandler ”Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel”. Projektet er støttet med 550.000 kr.
• Et forskningsprojekt ved Marius Kousgaard, Forskningsenheden for Almen Medicin. Projektet undersøger interventioner til optimering af behandlingen af ældre mennesker med urinvejsinfektioner herunder forbedring af samarbejdet mellem almen praksis og plejecentre. Projektet er støttet med 50.000 kr.

Netværk
Vi etablerer praksis- og forskningsnetværk med det sigte at indgå tværfaglige samarbejder, der bidrager til videndeling og forskning i praksissektoren. Vi har kontakt til forskellige forskningsmiljøer og samarbejder bl.a. med SDU samt Næstved, Slagelse og Ringsted Hospitaler. Til at understøtte kommende forskningsaktiviteter har vi dannet et Advisory Board bestående af forskere fra praksissektorens forskellige sundhedsfaglige professioner. Supplerende er vi i løbende dialog med klinikere, faglige organisationer og kvalitets- og innovationsenheder.

Kontakt

Forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd Mette Kristence Jensen kan kontaktes på mailadresse mettekristence@sund.ku.dk eller på telefonnummer 35 33 58 01.

Formand for Praksissektorens Forskningsråd John Sahl Andersen kan kontaktes på mailadresse sal@sund.ku.dk eller på telefonnummer 35 32 79 49 / 24 60 99 28.

Mette Kristence Jensen
John Sahl Andersen

Forskningskoordinatorens arbejde

Forskningskoordinatoren arbejder med research, fondsansøgninger, planlægning og afholdelse af forskningskurser, supportering af igangværende projekter samt udviklings- og netværksaktiviteter.