Coronavirus Information på dansk / Information in English

Praksissektorens Forskningsråd – Københavns Universitet

Almen Praksis > Praksissektorens Forsk...

Praksissektorens Forskningsråd

Om Praksissektorens Forskningsråd


Praksissektorens Forskningsråd er nedsat og finansieret af Region Hovedstaden og arbejder på at udvikle mere praksisforankret forskning til gavn for patienter, sundhedsprofessionelle og samfund. Rådet består af en repræsentant for hvert af praksissektorens fagområder, som er: almen praksis, speciallægepraksis, fysioterapeutpraksis, kiropraktorpraksis, psykologpraksis, tandlægepraksis og fodterapeutpraksis. Repræsentanterne fungerer som supporterende forbindelsesled mellem praksissektoren og rådet. Med placeringen ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København søger vi at bygge bro mellem praksis og forskning gennem tværfagligt samarbejde, kursusaktiviteter, videndeling og projektudvikling.

Rådets medlemmer


John Sahl Andersen, prakt. læge, lektor, ph.d.
Signe Hjortkjær, psykolog
Cecilie Deleurang Testern, kiropraktor
Christine Ib, fysioterapeut
Nina Bonding, tandlæge
Fie Zwicky Ørum, fodterapeut
Rasmus Pold, speciallæge
Susanne Reventlow, professor, dr. med., Forskningsenheden for Almen Praksis
Anette Sonne, repræsentant for KAP-H, Region Hovedstaden
Jesper Lihn, enhedschef, Region Hovedstaden
Mette Kristence Jensen, Forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd

Formål & relevans


Praksissektorens Forskningsråd ønsker at fremme forskningen i praksissektoren. Rapporter udarbejdet af Rådet viser, at sektoren og behandlingen kun i ringe grad er belagt med forskning og evidens. Praksissektorens Forskningsråd sigter derfor mod at udvide forskningsaktiviteter, der skaber værdifuld viden til henholdsvis de enkelte fag og på tværs af fagene. Som understøttende organisation bidrager vi gennem nedenstående indsatser:

Vi udvikler forskning i praksis gennem 4 indsatser:
• Vi søger finansiering til forskningsprojekter i praksissektoren
• Vi skaber forskningssamarbejder med primærsektorens aktører
• Vi afholder forskningskurser til primærsektorens sundhedsprofessionelle
• Vi støtter med råd og vejledning til forskningsinteresserede

Vi arbejder for forskning, der:
• Afdækker praksissektorens patienters sygdomme og kontaktmønstre
• Løfter kvaliteten i de sundhedsprofessionelles arbejde
• Inddrager patienters perspektiver på samarbejde, behandling og behandlingsforløb
• Indsamler viden om samarbejdet mellem praksissektorens enkelte fag samt mellem primærsektoren og sekundærsektoren
• Udvikler større tværfaglig sammenhængskraft blandt primærsektorens aktører
• Udbreder viden om praksissektorens forskellige fag

Aktiviteter 


Forskningskurser til sundhedsprofessionelle i praksissektoren:
Vi afholder kurser i forskningstræning til praksissektorens klinikere dvs. fysioterapeuter, kiropraktorer, tandlæger, psykologer, fodterapeuter. Kursusaktiviteterne omfatter:
1. Introduktion til Praksisforskning
2. Fra Ide til Projekt
3. Litteratursøgning
Kurserne indeholder undervisning i:
hvordan man kommer i gang med praksisforskning
hvordan man indsnævrer sit forskningsspørgsmål
Brug af forskningsdesign og -metoder
hvordan man skriver en projektbeskrivelse
Læring om søgestrategier og databaser der findes indenfor litteratursøgning

På grund af corona, må vi desværre aflyse litteratursøgningskurset, som var planlagt til afholdelse 14. maj, Vi annoncerer for et nyt kursus, så snart situationen tillader det. På gensyn.

Temadage
Forskningstemadagen ”Sundhed i Muskler og Led”, som skulle have været afholdt d. 4. juni på Københavns Universitet, er udskudt på ubestemt tid pga. corona-situationen. Opdatering følger, så snart der er afklaring.

Projektvejledning og visitation
Hvis du er forskningsinteresseret, har en praksisrelevant projektide, er uddannet kandidat i et af praksissektorens fag eller arbejder som kliniker i Region H, så tøv ikke med at tage kontakt. Vi tilbyder sparring og rådgivning i den tidlige forskningsproces og hjælper dig på vej med vejledning og visitation til relevante fagpersoner og forskningsmiljøer.

Forskningsprojekter
Bolette Skjødt Rafn, fysioterapeut og ph.d. undersøger det næste års tid ”Forekomsten af patienter med multimorbiditet i kiropraktorpraksis”. Projektets formål er at indkredse forekomst og behandling af patienter med multimorbiditet i kiropraktorpraksis, herunder hvordan kiropraktorer opfatter og behandler patienter med multimorbiditet. PF har modtaget 467.179 kr. fra Kiropraktorfonden til projektet.

• 1/3 stipendium til ph.d. projekt ved Line Lauritzen Institut for Psykologi. Projektet (CROP) Common Factors, Responsiveness and Outcome in Psychotherapy, der har til formål at belyse effekten af psykoterapi i daglig behandlingspraksis og at identificere faktorer, der bidrager til denne effekt. Fokus er også på, hvordan psykologer tilpasser behandlingen til den enkelte klient og betydningen af dette for terapiens forløb. Projektet er støttet med 550.000 kr.
• 1/3 stipendium til ph.d.-projekt ved Rikke Schultz, Forskningsenheden for Almen Praksis. Projektets omhandler ”Forståelse og tværsektoriel behandling af generaliserede smerter i bevægeapparatet - udvikling af en ny samarbejdsmodel”. Projektet er støttet med 550.000 kr.
• Et forskningsprojekt ved Marius Kousgaard, Forskningsenheden for Almen Medicin. Projektet undersøger interventioner til optimering af behandlingen af ældre mennesker med urinvejsinfektioner herunder forbedring af samarbejdet mellem almen praksis og plejecentre. Projektet er støttet med 50.000 kr.

Netværk
Vi etablerer praksis- og forskningsnetværk med det sigte at indgå tværfaglige samarbejder, der bidrager til videndeling og forskning i praksissektoren. Vi har kontakt til forskellige forskningsmiljøer og samarbejder bl.a. med SDU samt Næstved, Slagelse og Ringsted Hospitaler. Til at understøtte kommende forskningsaktiviteter har vi dannet et Advisory Board bestående af forskere fra praksissektorens forskellige sundhedsfaglige professioner. Supplerende er vi i løbende dialog med klinikere, faglige organisationer og kvalitets- og innovationsenheder.

Kontakt

Forskningskoordinator for Praksissektorens Forskningsråd Mette Kristence Jensen kan kontaktes på mailadresse mettekristence@sund.ku.dk eller på telefonnummer 35 33 58 01.

Formand for Praksissektorens Forskningsråd John Sahl Andersen kan kontaktes på mailadresse sal@sund.ku.dk eller på telefonnummer 35 32 79 49 / 24 60 99 28.

    

Mette Kristence Jensen og John Sahl Andersen

Forskningskoordinatorens arbejde

Forskningskoordinatoren arbejder med research, fondsansøgninger, planlægning og afholdelse af forskningskurser, beskrivelse af ydelsesudviklingen i praksissektoren i Region Hovedstaden, supportering af igangværende projekter samt udviklings- og netværksaktiviteter.