Samlet semesterrapport 2017 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Samlet semesterrapport...

Samlet semesterrapport 2017

Resumé

 Et forrygende travlt år er gået på Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Et overordnet tema for året, der er gået, har været samarbejde. Samarbejdsrelationerne inden for forskning og undervisning er udbygget betydeligt i både ind- og udland. Bl.a. er der i The Phy-Psy Trial etableret samarbejde med DTU, VIVE, Region Hovedstadens psykiatri, Region Sjælland og Region Midtjylland samt med professor Stewart Mercer fra University of Glasgow, og børnegruppens samarbejde med professor Philip Wilson fra University of Aberdeen er blevet så tæt, at Philip Wilson er blevet ansat som associeret professor ved AAM. Det regionale samarbejde om forskning og udvikling af almen praksis er vigtigt og prioriteres højt. Vi har længe haft en satellitfunktion i Region Sjælland, og denne er nu blevet forankret i Sorø, hvor den er udbygget til en aftale om kontorpladser, som kan være med til at cementere det i forvejen etablerede samarbejde.

Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin har haft et år med mange ph.d.-forsvar. Det har været både interessant og festligt med de mange forsvar, men det har også betydet, at vi har måttet tage afsked med en del medarbejdere, som havde færdiggjort deres projekter. Heldigvis er der flere, der har valgt at blive og fortsætte deres forskning – og vi har også sagt velkommen til flere nye medarbejdere, både faste og projektansatte.

Et af årets højdepunkter var Nordisk Kongres for Almen Medicin i Reykjavik, hvor vores center deltog med ikke mindre end 38 videnskabelige bidrag i form af oplæg, workshops, symposier og posters. Flere medarbejdere deltog endvidere i kongressen Preventing Overdiagnosis i Quebec City i Canada, og konferenceaktiviteten har i det hele taget været meget stor i 2017.

Undervisning og uddannelse

Både kurserne for de medicinstuderende og Forskningstræningen bliver fortsat evalueret godt. Det samme gælder opholdene hos praktiserende læger, som centrets medicinstuderende er på i forbindelse med deres uddannelse. Udfordringen er stadig at finde tilstrækkeligt med tutorlæger, hvilket er en helt afgørende præmis for, at vi kan opretholde kurserne. Målbeskrivelsen for kurset på kandidatdelen er blevet gennemgribende revideret for at sikre en ensartet undervisningsstandard, og der har været kursus for underviserne i øget inddragelse af forskellige former for IT, især i forelæsningsdelen af undervisningen for at sikre øget deltageraktivering.

Forskergrupperne

I Antibiotika- og Infektionsgruppen er fokus på diagnostik og behandling af infektions-sygdomme i almen praksis. Gruppen har udviklet kvalitetsindikatorer til luft- og urinvejsinfek-tioner og arbejder med Point of Care test til hurtig diagnostik i praksis. Målet er at nedsætte det uhensigtsmæssige forbrug af antibiotika og den deraf følgende antimikrobielle resistens i samfundet.  I det forgangne år har tre af gruppens medlemmer forsvaret deres ph.d.-afhandlinger. 

Børnegruppen beskæftiger sig  især med fire områder: En mor-/ barnkohorte, en svangrekohorte, udvikling af de forebyggende børneundersøgelser samt forskning i særligt udsatte børn. I øjeblikket er gruppen bl.a. i gang med at gennemføre et feasibility-studie i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning, hvor det undersøges, om en intervention til at øge resiliens hos gravide og nybagte forældre kan anvendes i almen praksis.

Forskergruppen ”De Raske” arbejder med screening set i et almenmedicinsk perspektiv med vægt på de konsekvenser screening kan have for raske personer. Gruppen arbejder med både kvalitative og kvantitative metoder og mødes månedligt til journal clubs. I år har gruppen fået glæde af en brasiliansk ph.d.-studerende, som er på et års ophold. Gruppen har også taget afsked med to ph.d.-studerende.

Konsultations- og Kommunikationsgruppen har publiceret en del videnskabelige artikler med stor praksisrelevans i det forgangne år. Gruppen har bl.a. beskæftiget sig med praktiserende lægers vurdering af patienternes egenomsorg, og hvordan denne står i forhold til de forløbsprogrammer, som kronisk syge patienter gerne skal følge. Derudover er der bl.a. blevet set på, hvordan der i mange forebyggelsesinterventioner er problemer med at fastholde deltagerne i forløb, og hvordan praktiserende læger håndterer relationen til patienten og arbejder med fastholdelse af patienten i forebyggende helbredstjek.

I Implementerings- og Organisationsforskningsgruppen er emnerne bl.a. akkreditering og samarbejde mellem praksis og kommuner. I AKIAP-projektet (Akkreditering i Almen Praksis) har man undersøgt udfordringerne med og udbyttet af akkreditering i en række almene praksisser. Gruppens andre projekter behandler emner som implementeringen af komplekse inter-ventioner i socialpsykiatriske institutioner og samarbejdet mellem kommune og almen praksis i en række sundhedshuse. Derudover medvirker gruppen ved evalueringen af Collaborative Care-projektet.  

Forskergruppen ”Fortune” fokuserer på forståelse og behandling af patienter med psykiske og funktionelle lidelser. I Collaborative Care-projektet har man udført den kvalitative evaluering af vilkår, processer og organisatoriske konsekvenser ved implementering af collaborative care mellem almen praksis og psykiatrien ved angst og depressionstilstande. I et andet projekt om samarbejde over sektorgrænser for patienter med funktionelle lidelser er man i gang med et feasibility studie til afprøvning af en samarbejdsmodel mellem almen praksis, kommuner og sekundærsektoren mhp. at etablere en tidlig koordineret behandlingsindsats for disse patienter.

De mange projekter, der hører under Multimorbiditetsgruppen, placerer sig inden for temaerne diagnose, konsekvenser og behandling, forståelse, kommunikation og kultur, organisering, koordinering og implementering. Patienter med multimorbiditet er også patienter med en særlig høj risiko for at udvikle yderligere sygdom. Dette behandler gruppen både i omfattende, kvalitative undersøgelser og i store, epidemiologiske registerundersøgelser. I gruppen er der i år bl.a. arbejdet med et systematisk review af litteraturen om virkningen af at modtage patientklager på lægers psykiske og fysiske helbred samt deres arbejdsrutiner og tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet Diabetesomsorg i Almen Praksis publicerer stadig om mange emner, fx brugen af to markører for oxidativ stress til udpegning af høj-risikopatienter, som har særligt behov for intensiv behandling.

I The Phy-Psy Trial er koordineret behandling på tværs af sektorer omdrejningspunktet. Her er man i gang med en co-design-fase mhp. at designe en intervention, som skal forbedre det fysiske helbred for patienter med svær psykisk lidelse. Interventionen omfatter både den kliniske håndtering samt en koordineret behandling på tværs af sektorer, og fokus er på, at interventionen skal være realistisk og give mening for alle involverede parter. Flere ph.d.-forløb er igangsat på projektet.

The Copenhagen Primary Care Laboratory Database (CopLab) er nu for alvor begyndt at vise sit potentiale. CopLab-databasen indeholder alle resultater for årene 2000-2015 fra det tidligere Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, som udførte en lang række biokemiske (vi har 178 mio. analysesvar) og hjerte/lunge-undersøgelser for praktiserende læger. CopLab-databasens datamanagere og statistikere arbejder med at dokumentere, validere og analysere databasen på en ny server, og mange projekter er i gang og endnu flere er under planlægning. Her samarbejdes med bl.a. Kræftens Bekæmpelse, Steno Diabetes Center, Danmarks Tekniske Universitet, Rigshospitalet, Herlev Hospital, Amager og Hvidovre Hospital, Parker Instituttet og Statens Seruminstitut.

Nøgletal 2017 – samlet for FE og AAM

 

Peer-reviewede artikler

91

Andre videnskabelige/formidlende publikationer

38

Afhandlinger

7

Eksterne bevillinger

FE: 27.001.628,69*

Lønnede ansatte i årsværk

FE: 24 – AAM: 16,5


*Inkluderet heri er en del af den større bevilling på 25 mio. fra Novo Nordisk til Phy-Psy projektet, som er et samarbejde med flere andre forskningsinstitutioner.

Fremtidsplaner

 

Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin vil også i 2018 have stort fokus på at producere forskningsbaseret viden, der kan anvendes til udviklingen af almen praksis og samarbejdet på tværs af sektorer. Arbejdet med The Phy-Psy Trial er et eksempel på dette. Forskningen på dette projekt går på tværs af centrets forskergrupperinger og sker i et samarbejde med andre forskningsmiljøer. Projektet arbejder på udvikling af en kompleks intervention, en koordineret behandlingsmodel, som etableres i et co-design i et tæt samarbejde mellem patienten, patientens familie og netværk samt professionelle fra almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet. Et andet fokus er fortsættelsen af forskning indenfor organisation og implementering, herunder iværksættelsen af et forskningsprojekt med fokus på de nye kvalitetsklynger i almen praksis – gerne i samarbejde med de andre forskningsenheder. Projektet skal undersøge, hvordan klyngerne konkret udmøntes, og hvilken form for kvalitetsudvikling de fører med sig.

De enkelte forskningsgrupper har gang i et væld af spændende og relevante projekter, som der arbejdes videre på i 2018, ligesom en del nye projekter er i færd med at starte op. Konsultationsgruppen vil fortsætte sin forskning med fokus på relationer i almen praksis og personcentreret almen medicin – perspektiver, der vil indgå i flere af forskergruppernes projekter. I Multimorbiditetsgruppen planlægges bl.a. en landsdækkende registerundersøgelse af, hvordan patientklager påvirker praktiserende læger – en videre udbygning af et systematisk review, der blev lavet i 2017. Infektionsgruppen har i samarbejde med Implementerings- og Organisationsforskningsgruppen igangsat et nyt projekt, hvor det undersøges, hvordan forbruget af antibiotika blandt plejehjemsbeboere med mistænkt urinvejsinfektion kan nedsættes.

Gruppen ”De Raske” bruger i øjeblikket en del energi på noget helt nyt, idet den internationale kongres Preventing Overdiagnosis kommer til Danmark for første gang i 2018. Gruppen er, i samarbejde med DSAM, involveret i både forberedelser til og afholdelse af kongressen, som finder sted d. 20.-22. august 2018 i Mærsk tårnet på Panum Instituttet. Man kan læse mere om kongressen via dette link: https://www. preventingoverdiagnosis.net/ Idet overdiagnostik ikke er et emne, der berøres ofte i studietiden, afholder gruppen også et informationsarrangement om emnet i midt maj måned.

Vi ser frem til endnu et begivenhedsrigt år, hvor sammenhængen mellem forskning, uddannelse og praksis fortsat vil blive prioriteret højt i Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.

Publikationer

 

Afhandlinger

 

Andersen CL. Eosinophilia and The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) Database - from cells to cohorts. Doktordisputats. Forsvaret 8. september i København.

Barret BA. Guidelines in action in prenatal screening. A study of organisational standardisation and clinical management of risk markers in routine first trimester screening in Denmark. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 27. januar i København.

Cordoba G. Use of antibiotics in primary health care – Interdisciplinary and cross-national perspectives. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 31. august i København.

Hestbech MS. Current dilemmas in cervical cancer screening: The impact of HPV vaccination and provision of information to women. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 3. februar i København.

Holm A. Diagnosing Urinary Tract Infection in General Practice. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 1. september i København.

Overbeck G. Implementing Collaborative Care for Anxiety and Depression in Denmark – a qualitative study of processes, challenges and opportunities. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 1. december i København.

Aabenhus R. Antibiotic prescribing in general practice. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 12. oktober i København.

 

Peer-reviewede artikler

 

Adegboye ARA, Tomaz MR, Jeavons CA, Heitmann BL. Intake of dairy foods and oral health: review of epidemiological data. Tandlægebladet 2017; 121 (4): 336-43.

Andersen MK, Pedersen LB, Siersma V, Bro F, Reventlow S, Søndergaard J, Kousgaard MB, Waldorff FB. Accreditation in general practice in Denmark: study protocol for a cluster-randomized controlled trial. Trials 2017; 18 (1): 69. Doi: 10.1186/s13063-017-1818-6.

Andersen V, Hansen AK, Heitmann BL. Potential Impact of Diet on Treatment Effect from Anti-TNF Drugs in Inflammatory Bowel Disease. Nutrients 2017; 9 (3): pii E286. Doi: 10.3390/nu9030286.

Andersen V, Holmskov U, Sørensen SB, Jawhara M, Andersen KW, Bygum A, Hvid L, Grauslund J, Wied J, Glerup H, Villadsen JA, Kjær SG, Fallingborg J, Moghadd SAGR,  Knudsen T, Brodersen JB, Frøjk J, Dahlerup JF, Nielsen OH, Christensen R, Bojesen AB, Pedersen GL, Thiel S, Færgeman NJ, Brandslund I, Stensballe A, Schmidt EB, Franke A, Ellinghaus D, Heitmann BL, Boye M, Nielsen CL, Fredberg U, Kjeldsen J, Ellingsen T. A Proposal for a Study on Treatment Selection and Lifestyle Recommendations in Chronic Inflammatory Diseases: A Danish Multidisciplinary Collaboration on Prognostic Factors and Personalised Medicine. Nutrients. 2017; 9 (5): pii: E499. Doi: 10.3390/nu9050499.

Anderssen N, Malterud K. Oversampling as a methodological strategy for the study of self-reported health among lesbian, gay and bisexual populations. Scandinavian Journal of Public Health 2017; 45 (6): 637-646. Doi: 10.1177/1403494817717407.

Bauman AE, Grunseit AC, Rangul V, Heitmann BL. Physical activity, obesity and mortality: does pattern of physical activity have stronger epidemiological associations? BMC Public Health 2017; 17 (1): 788. Doi: 10.1186/s12889-017-4806-6.

Bebe A,  Nielsen ABS,  Willadsen TG, Søndergaard J, Siersma V, Nicolaisdóttir DR, Kragstrup J, Waldorff FB. Exploring the concurrent validity of the nationwide assessment of permanent nursing home residence in Denmark - A cross-sectional data analysis using two administrative registries. BMC Health Services Research 2017; 17: 607. Doi: 10.1186/s12913-017-2535-2.

Bieler T, Siersma V, Magnusson SP, Kjær M, Beyer N. Exercise induced effects on muscle function and range of motion in patients with hip osteoarthritis. Physiotherapy Research International 2018; 23: e1697.

Bjelland AK, Elvbakken KT, Malterud K. Kunnskapsoppsummeringer – ideologi og rutinisert praksis. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; 20 (2): 150-163. Doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-04.

Bordado Sköld M, Aabenhus R, Guassora AD, Mäkelä M. Antibiotic treatment failure when consulting patients with respiratory tract infections in general practice. A qualitative study to explore Danish general practitioners' perspectives. European Journal of General Practice 2017; 23 (1): 120-127. Doi: 10.1080/13814788.2017.1305105.

Brinck-Claussen UØ, Curth NK, Davidsen AS, Mikkelsen JH, Lau ME, Lundsteen M, Csillag C, Christensen KS, Hjorthøj C, Nordentoft M, Eplov LF. Collaborative care for depression in general practice: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18: 344. Doi: 10.1186/s13063-017-2064-7.

Brodersen J. How to conduct research on overdiagnosis. A keynote paper from the EGPRN meeting May 2016. The European Journal of General Practice 2017; 23 (1): 78-82. Doi: 10.1080/13814788.2017.1290795.

Brodersen J. Overdiagnosis: An Unrecognised and Growing Worldwide Problem in Healthcare. Editorial. Zdr Varst (Slovenian Journal of Public Health) 2017; 56 (3): 147-149. Doi: 10.1515/sjph-2017-0019.

Broholm-Jørgensen M, Guassora AD, Reventlow S, Dalton SO, Tjørnhøj-Thomsen T. Balancing trust and power: a qualitative study of GPs perceptions and strategies for retaining patients in preventive health checks. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (1): 89-97. Doi: 10.1080/02813432.2017.1288811.

Brødbæk K, Køster-Rasmussen R, Siersma V, Persson F, Poulsen HE, Olivarius NdeF. Urinary albumin and 8-oxo-7,8-dihydroguanosine as markers of mortality and cardiovascular disease during 19 years after diagnosis of type 2 diabetes - A comparative study of two markers to identify high risk patients. Redox Biology 2017; 13: 363-369. Doi: 10.1016/j.redox.2017.06.005.

Buer L, Anderssen N, Malterud K, Kvalem IL. Self-esteem among young bisexual women in Norway: A 13-year longitudinal study. Journal of Bisexuality. 2017; 17 (4): 487-507. Doi: 10.1080/15299716.2017.1394245.

Chang FH, Liou TH, Brodersen J, Comins J. Adaptation of the Activity Measure Post-Acute Care (AM-PAC) from English to Mandarin using the dual-panel translation approach. Disability and Rehabilitation 2017; 1-6. Doi: 10.1080/09638288.2017.1339210.

Christensen P, Henriksen M, Bartels EM, Leeds AR, Larsen TM, Gudbergsen H, Riecke BF, Astrup A, Heitmann BL, Boesen M, Christensen R, Bliddal H. Long-Term Weight Loss Maintenance in Obese Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomised Trial. American Journal of Clinical Nutrition 2017; 106 (3): 755-763. Doi: 10.3945/​ajcn.117.158543.

Cordoba G, Holm A, Hansen F, Hammerum AM, Bjerrum L. Prevalence of antimicrobial resistant Escherichia coli from patients with suspected urinary tract infection in primary care, Denmark. BMC Infectious Diseases 2017; 17 (1): 670. Doi: 10.1186/s12879-017-2785-y.

Curth NK, Brinck-Claussen UØ, Davidsen AS, Lau ME, Lundsteen M, Mikkelsen JH, Csillag C, Hjorthøj C, Nordentoft M, Eplov LF. Collaborative care for panic disorder, generalised anxiety disorder and social phobia in general practice: study protocol for three cluster-randomised superiority trials. Trials 2017; 18: 382. Doi: 10.1186/s13063-017-2120-3.

Due TD, Sandholdt H, Waldorff FB. Social relations and loneliness among older patients consulting their general practioner. Danish Medical Journal 2017; 64 (3): A5342.

Due TD, Thorsen T, Waldorff FB, Kousgaard MB. Role enactment of facilitation in primary care – a qualitative study. BMC Health Services Research 2017: 17 (1): 593. Doi: 10.1186/s12913-017-2537-0.

Elvbakken KT, Bjelland AK, Malterud K. Evidensbevegelse og helseforvaltning under samme tak. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 2004-2016. Nordiske Organisasjonsstudier 2017; 19 (2): 47-70.

Fogtmann CF, Schoeps A, Davidsen AS. Exploring implicit mentalizing as an online process. Nordic Psychology 2017; publiceret online, doi.org/10.1080/19012276.2017.1374204.

Fosse A, Ruths S, Malterud K, Schaufel MA. Doctors’ learning experiences in end-of-life care – a focus group study from nursing homes. BMC Medical Education 2017; 17: 27. Doi: 10.1186/s12909-017-0865-8.

Fosse A, Zuidema S, Boersma F, Malterud K, Schaufel MA, Ruths S. Nursing Home Physicians' Assessments of Barriers and Strategies for End-of-Life Care in Norway and The Netherlands. Journal of the American Medical Directors Association 2017; 18 (8): 713-8. Doi: 10.1016/j.jamda.2017.03.005.

Funder KS, Rasmussen LS, Lohse N, Hesselfeldt R, Siersma V, Gyllenborg J, Wulffeld S, Hendriksen OM, Lippert FK, Steinmetz J. The impact of a physician-staffed helicopter on outcome in patients admitted to a stroke unit: A prospective observational study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2017; 25: 18. Doi: 10.1186/s13049-017-0363-3.

Ghaziani E, Couppé C, Henkel C, Siersma V, Søndergaard M, Christensen H, Magnusson SP. Electrical somatosensory stimulation followed by motor training of the paretic upper limb in acute stroke: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017; 18 (1): 84. Doi: 10.1186/s13063-017-1815-9.

Greenhalgh T, Malterud K. Systematic reviews for policymaking: muddling through. American Journal of Public Health 2017; 107 (1): 97-9. Doi: 10.2105/AJPH.2016.303557.

Hansen JW, Sandholdt H, Siersma V, Ørskov AD, Holmberg S, Bjerrum OW, Hasselbalch HC, Olivarius NdeF, Grønbaek K, Andersen CL. Anemia is present years before myelodysplastic syndrome diagnosis: Results from the pre-diagnostic period. American Journal of Hematology 2017; 92: 130-132. Doi: 10.1002/ajh.24757.

Heltberg A, Andersen JS, Kragstrup J, Siersma V, Sandholdt H, Ellervik C. Social disparities in diabetes care: a general population study in Denmark. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (1), 54-63. Doi: 10.1080/02813432.2017.1288702.

Heltberg A, Andersen JS, Sandholdt H, Siersma V, Kragstrup J, Ellervik C. Predictors of undiagnosed prevalent type 2 diabetes - The Danish General Suburban Population Study. Primary Care Diabetes. 2017; 12 (1): 13-22. Doi: 10.1016/j.pcd.2017.08.005.

Heltberg A, Siersma V, Andersen JS, Ellervik C, Brønnum-Hansen H, Kragstrup J, Olivarius NdeF. Socio-demographic determinants and effect of structured personal diabetes care: a 19-year follow-up of the randomized controlled study Diabetes Care in General Practice (DCGP). BMC Endocrine Disorders 2017; 17: 75. Doi: 10.1186/s12902-017-0227-x.

Holm A, Cordoba G, Siersma V, Brodersen J. Development and validation of a condition-specific diary to measure severity, bothersomeness and impact on daily activities for patients with acute urinary tract infection in primary care. Health and Quality of Life Outcomes 2017; 15: 57. Doi: 10.1186/s12955-017-0629-5.

Holm A, Cordoba G, Sørensen TM, Rem-Jessen L, Frimodt-Møller N, Siersma V, Bjerrum L. Clinical Accuracy of Point-of-care Urine Culture in General Practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (2): 170-177. Doi: 10.1080/02813432.2017.1333304.

Holm A, Cordoba G, Sørensen TM, Jessen LR, Frimodt-Møller N, Siersma V, Bjerrum L. Effect of point-of-care susceptibility testing in general practice on appropriate prescription of antibiotics for patients with uncomplicated urinary tract infection: a diagnostic randomized controlled trial. BMJ open 2017; 7 (10): e018028. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-018028.

Händel MN, Frederiksen P, Osmond C, Cooper C, Abrahamsen B, Heitmann BL. Prenatal exposure to vitamin D from fortified margarine and the risk of fractures in late childhood. Period and cohort results from 222 000 subjects in the D-tect observational study. British Journal of Nutrition 2017; 117 (6): 872-881. Doi: 10.1017/S000711451700071X.

Händel MN, Frederiksen P, Cohen Ar, Cooper C, Heitmann BL, Abrahamsen B. Neonatal Vitamin D Status from Archived Dried Blood Spots and Future Risk of Fractures in Childhood – results from the D-tect study, a Population-Based Case-Cohort Study.  American Journal of Clinical Nutrition 2017; 106 (1): 155-161. Doi: 10.3945/ajcn.116.145599.

Händel MN, Larsen SC, Rohde JF, Stougaard M, Olsen NJ, Heitmann BL. Effects of the Healthy Start randomized intervention trial on physical activity among normal weight preschool children predisposed to overweight and obesity. PLoS One 2017; 12 (10): e0185266. Doi:    10.1371/journal.pone.0185266.

Jacobsen MF, Thomsen ASS, Bach-Holm D, Doroudian G, Nissen KR, Fugleholm K, Poulsgaard L, Siersma V, Heegaard S. Predictors of visual outcome in patients operated for craniopharyngioma – a Danish national study. Acta Ophthalmologica 2017; 96 (1): 39-45. Doi: 10.1111/aos.13483.

Jensen CB, Lundqvist M, Sørensen TIA, Heitmann BL. Neonatal vitamin D levels in relation to risk of overweight at 7 years in the Danish D-tect case-cohort study. Obesity Facts 2017; 10 (3): 273-283. Doi: 10.1159/000471881.

Jessen M, Pallesen AV, Kriegbaum M, Kristiansen M. The association between loneliness and health - A survey-based study among middle aged and elderly in Denmark. Aging and Mental Health 2017; publiceret online, doi: 10.1080/13607863.2017.1348480.

Jin Z, Rangan A, Mehlsen J, Andersen LB, Larsen SC, Heitmann BL. Association between use of cannabis in adolescence and weight gain into midlife. PLoS ONE 2017; 12 (1): e0168897. Doi: 10.1371/journal.pone.0168897.

Jørgensen KJ, Kalager M, Barratt A, Baines C, Zahl P-H, Brodersen J, Harris R. Overview of guidelines on breast screening: why recommendations differ and what to do about it. The Breast 2017; 31: 261-269. Doi: 10.1016/j.breast.2016.08.002.

Jørgensen TSH, Lund R, Siersma V, Nilsson CJ. Interplay between financial assets and social relations on decline in physical function and mortality among older people. European Journal of Ageing 2017. Publiceret online, doi:10.1007/s10433-017-0437-0.

Jørgensen A, Siersma V, Davidsen AS, Weimann A, Henriksen T, Poulsen H, Olivarius NdF. Markers of DNA/RNA damage from oxidation as predictors of a registry-based diagnosis of psychiatric illness in type 2 diabetic patients. Psychiatry Research 2018; 259: 370-376. Doi: 10.1016/j.psychres.2017.11.017.

Kanstrup C, Mäkelä M, Graungaard AH. Women’s reasons for choosing abortion method: A systematic literature review. Publiceret online, doi: 10.1177/1403494817717555.

Karstoft KI, Nielsen ABS, Nielsen T. Assessment of depression in veterans across missions: A validity study using Rasch measurement models. European Journal of Psychotraumatology 2017; 8 (1): 1326798. Doi: 10.1080/20008198.2017.1326798.

Karstoft KI, Andersen SB, Nielsen ABS. Assessing PTSD in the military: validation of a scale distributed to Danish soldiers after deployment since 1998. Scandinavian Journal of Psychology 2017; 58 (3): 260-268. Doi: 10.1111/sjop.12360.

Keller A, Ängquist L, Jacobsen R, Vaag V, Heitmann BL. A retrospective analysis of a societal experiment among the Danish population suggests that exposure to extra doses of vitamin A during fetal development may lower T2DM risk later in life. British Journal of Nutrition 2017; 117 (5): 731-736. Doi: 10.1017/S000711451700037X.

Knudsen LE, Hansen PW, Mizrak S, Hansen HK, Mørck TA, Nielsen F, Siersma V, Mathiesen L. Biomonitoring of Danish school children and mothers including biomarkers of PBDE and glyphosate. Reviews on Environmental Health 2017, 32 (3): 279-290. Doi: 10.1515/reveh-2016-0067.

Kriegbaum M, Liisberg KB, Wallach-Kildemoes H. Pattern of statin use changes following media coverage of its side effects. Patient Prefer Adherence 2017; 11: 1151–1157. Doi: 10.2147/PPA.S133168.

Kriegbaum M, Lau SR. Revisiting non-adherence: Information-seeking and processing in the LIFESTAT project. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; publiceret online, doi: 10.1016/j.sapharm.2017.09.002.

Kristensen MAT, Hølge-Hazelton B, Waldorff FB, Guassora AD. How general practitioners perceive and assess self-care in patients with multiple chronic conditions: a qualitative study. BMC Family Practice 2017; 18: 109. Doi: 10.1186/s12875-017-0679-0.

Kristensen SK, Larsen SC, Olsen NJ, Fahrenkrug J, Heitmann BL. Hair dyeing, hair washing and hair cortisol concentrations among women from the Healthy Start Study. Psychoneuroendocrinology 2016; 77: 182-185. Doi: 10.1016/j.psyneuen.

Lau SR, Kriegbaum M. Medication non-adherence in the context of situated uncertainty: Moving beyond simple, dichotomous approaches. Research in Social and Administrative Pharmacy 2017; publiceret online, doi: 10.1016/j.sapharm.2017.09.003.

Lauridsen GB, Sørensen MS, Hansen MP, Rathe JØ, Jarbøl DE. Consultation expectations among patients with respiratory tract infection symptoms. Danish Medical Journal 2017; 64 (6): A5385.

Lund KS, Brodersen J, Siersma V, Waldorff FB. The efficacy of acupuncture on menopausal symptoms (ACOM study): protocol for a randomised study. Danish Medical Journal 2017; 64(3): A5344.

Malterud K, Guassora AD, Reventlow S, Jutel A. Embracing uncertainty to advance diagnosis in general practice. British Journal of General Practice 2017; 67 (659): 244-245. Doi: 10.3399/bjgp17X690941.

Malterud K, Hamberg K, Reventlow S. Qualitative methods in PhD theses from general practice in Scandinavia. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (4): 309-312. Doi: 10.1080/02813432.2017.1397257.

Nielsen HG, Davidsen AS. Witnesses in the consultation room – Experiences of peer group supervision. Education for Primary Care 2017; 28 (1): 258-264. Doi:  10.1080/14739879.2017.1300510.

Nielsen MS, Simonsen AH, Siersma V, Hasselbalch SG, Hoegh P. Are CSF biomarkers useful as prognostic indicators in diagnostically unresolved cognitive impaired patients in a normal clinical setting? Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra 2017; 6 (3): 465-476. Doi: 10.1159/000449410.

Nilsen S, Malterud K. What happens when the doctor denies a patient's request? A qualitative interview study among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (2): 201–207. Doi: 10.1080/02813432.2017.1333309.

Nyanja TAN, Tulinius C. Relationships matter: contraceptive choices among HIV-positive women in Tanzania. African Journal of AIDS Research 2017; 16 (2): 109–117. Doi: 10.2989/16085906.2017.1313284.

Olsen O. When general practitioners meet new evidence: an exploratory ethnographic study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (4): 313-321. Doi: 10.1080/02813432.2017.1397260.

Overbeck G, Kousgaard MB, Davidsen AS. The work and Challenges of care managers in the implementation of collaborative care: A qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2017; publiceret online, doi: 10.1111/jpm.12449.

Pedersen H, Klinkby KS, Waldorff FB. Behandling af kroniske sygdomme hos patienter med demens. Ugeskrift for læger 2017; 179 (6): 525-528.

Petersen JD, Waldorff FB, Siersma VD, Phung TKT, Bebe A, Waldemar G. Major depressive symptoms increase 3-year mortality rate in patients with mild dementia. International Journal of Alzheimer’s Disease 2017; publiceret online, artikel ID 7482094, doi: 10.1155/2017/7482094.

Pettersson M, Hansson A, Brodersen J, Kumlien C. Experiences of the screening process and the diagnosis Abdominal Aortic Aneurysm among 65-year old men from invitation to a one-year surveillance. Journal of Vascular Nursing 2017; 35 (2): 70-77. Doi: 10.1016/j.jvn.2016.11.003.

Phung TKT, Siersma V, Vogel A, Waldorff FB, Waldemar G. Self-rated versus Caregiver-rated Health for Patients with Mild Dementia as Predictors of Patient Mortality. American Journal of Geriatric Psychiatry 2017; publiceret online, doi: 10.1016/j.jagp.2017.06.005.

Rasmussen A, Almdal T, Anker Nielsen A, Nielsen KA, Jørgensen ME, Hangaard S, Siersma V, Holstein PE. Decreasing incidence of foot ulcer among patients with type 1 and type 2 diabetes in the period 2001-2014. Diabetes Research and Clinical Practice 2017; 130: 221-228. Doi: 10.1016/j.diabres.2017.05.025.

Rohde JF, Händel MN, Stougaard M, Olsen NJ, Trærp M, Mortensen EL, Heitmann BL. Relationship between pickiness and subsequent development in body mass index and diet intake in obesity prone normal weight preschool children. PLoS One 2017; 12 (3): e0172772. Doi: 10.1371/journal.pone.0172772.

Rohde JF, Larsen SC, Ängquist L, Olsen NJ, Stougaard M, Mortensen EL, Heitman BL. Effects of the Healthy Start randomized intervention on dietary intake among obesity-prone normal-weight children. Public Health Nutrition 2017; 20 (16): 2988-2997. Doi: 10.1017/S1368980017002026.

Rohde JF, Ängquist L, Larsen SC, Tolstrup J, Husemoen LN, Linneberg A, Toft U, Overvad K, Halkjaer J, Tjønneland A, Hansen T, Pedersen O, Søerensen TIA, Heitmann BL. Alcohol consumption and its interaction with adiposity-associated genetic variants in relation to subsequent changes in waist circumference and body weight. Nutrition Journal 2017; 16 (1): 51. Doi: 10.1186/s12937-017-0274-1.

Rosbach M, Andersen JS. Patient-experienced burden of treatment in patients with multimorbidity – A systematic review of qualitative data. PLoS ONE 12(6): e0179916. Doi: 10.1371/journal.pone.0179916.

Rosing JA, Walker KC, Jensen BAH, Heitmann BL. Oral lactobacillus counts predict weight gain susceptibility: a 6-year follow up study. Obesity Facts 2017; 10 (5): 473-482. Doi: 10.1159/000478095.

Saust LT, Bjerrum L, Arpi M, Hansen MP. Quality indicators for the diagnosis and antibiotic treatment of acute respiratory tract infections in general practice: a RAND Appropriateness Method. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (2): 192-200. Doi: 10.1080/02813432.2017.1333305.  

Scheele CE, Vrangbæk K, Kriegbaum M. Volunteer association perceptions of municipal policy strategies to promote co-production of healthy ageing services. Services & Society 2017; publiceret online, doi: 10.1017/S0144686X17001453.

Siersma V, Thorsen H, Holstein PE, Kars M, Apelqvist J, Jude EB, Piaggesi A, Bakker K, Edmonds M, Jirkovská A, Mauricio D, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper NC. Diabetic complications do not hamper improvement of health-related quality of life over the course of treatment of diabetic foot ulcers – the Eurodiale study. Journal of Diabetes and its Complications 2017; 31 (7): 1145-1151. Doi: 10.1016/j.jdiacomp.2017.04.008.

Skjöld MB, Aabenhus R, Guassora AD, Mäkelä M. Antibiotic treatment failure when consulting patients with respiratory tract infections in general practice. A qualitative study to explore general practitioners’ perspectives. The European Journal of General Practice 2017; 23 (1): 120-127. Doi: 10.1080/13814788.2017.1305105.

Stenov V, Hempler NF, Reventlow S, Wind G. An ethnographic investigation of healthcare providers' approaches to facilitating person-centredness in group-based diabetes education. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2017; Publiceret online, doi: 10.1111/scs.12509.

Sundstrup E, Hansen ÅM, Mortensen EL, Poulsen OM, Clausen T, Rugulies R, Møller A, Andersen LL. Cumulative occupational mechanical exposures throughout working life and risk of sickness absence and disability pension: prospective cohort study. Scandinavian Journal of Work Environment Health 2017; 43 (5): 415-425. Doi: 10.5271/sjweh.3663.

Sundstrup E, Hansen ÅM, Mortensen EL, Poulsen OM, Clausen T, Rugulies R, Møller A, Andersen LL. Retrospectively assessed physical work environment during working life and risk of sickness absence and labor market exit among older workers. Occupational and Environmental Medicine 2017; publiceret online, doi: 10.1136/oemed-2016-104279.

Urbiztondo I, Bjerrum L, Caballero L, Suarez MA, Olinisky M, Córdoba G. Decreasing Inappropriate Use of Antibiotics in Primary Care in Four Countries in South America-Cluster Randomized Controlled Trial. Antibiotics 2017; 6 (4): pii: E38. Doi: 10.3390/antibiotics6040038.

Vesterlund GK, Høeg BL, Johansen C, Heitmann BL, Bidstrup PE. Prolonged job-strain and subsequent risk of cancer in women - A longitudinal study, based on the Danish Nurse Cohort. Acta Oncologica 2017; 56 (2): 301-306. Doi: 10.1080/0284186X.2016.1267399.

Waldorff FB, Petersen K, Vinther S, Sandholdt H, Siersma V, Andersen JS. Full journal publication of abstracts presented at the Nordic Congress of General Practice in 2009 and 2011. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (1): 84-88. Doi: 10.1080/02813432.2017.1288820.

Ørtenblad L, Meillier L, Jønsson ABR. Multi-morbidity: A patient perspective on navigating the health care system and everyday life. Chronic Illness 2017; publiceret online, doi: 10.1177/1742395317731607.

Aabenhus R, Hansen MP, Saust LT, Bjerrum L. Characterisation of antibiotic prescriptions for acute respiratory tract infections in Danish general practice: a retrospective registry based cohort study. NPJ Primatry Care Respiratory Medicine 2017; 27 (1): 37. Doi:10.1038/s41533-017-0037-7.

Aabenhus R, Hansen MP, Siersma V, Bjerrum L. Clinical indications for antibiotic use in Danish general practice: results from a nationwide electronic prescription database. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2017; 35 (2): 162-169. Doi:10.1080/02813432.2017.1333321.

Aabenhus R, Siersma V, Sandholdt H, Køster-Rasmussen R, Hansen MP, Bjerrum L. Identifying practice-related factors for high-volume prescribers of antibiotics in Danish general practice. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2017; 72 (8): 2385-2391. Doi: 10.1093/jac/dkx115.

Aamland A, Fosse A, Ree E, Abildsnes E, Malterud K. Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice 2017; 67 (661): e572-e579. Doi: 10.3399/bjgp17X691697.

 

Andre videnskabelige/formidlende publikationer

 

Bjerrum L, Ertmann RK, Jarbøl DE, Jensen MB, Sandbæk A, Maagaard R. 101 almenmedicinske patienter. Munksgaard 2017.

Brodersen J. Flere får kræft - men kræftdødelighed falder. Online kommentar. Ugeskriftet, 12. januar: http://ugeskriftet.dk/nyhed/flere-faar-kraeft-men-kraeftdoedelighed-falder?utm_campaign=&utm_medium=Daglig&utm_source=Newsletter.

Brodersen J. Almen praksis vil opruste i kræft-kampen. Online kommentar. Ugeskriftet, 17. januar: http://ugeskriftet.dk/nyhed/almen-praksis-vil-opruste-i-kraeft-kampen.

Brodersen J. Befolkningen skades også af tidlig diagnostik. Altinget, 9. marts. http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/john-brodersen-befolkningen-skades-ogsaa-af-tidlig-diagnostik.

Brodersen J. Vi skal erkende medicinens mangler og usikkerheder. Altinget, 23. marts: http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/john-brodersen-vi-skal-erkende-medicinens-mangler-og-usikkerheder.

Brodersen J, Jørgensen KJ. Ti anbefalinger til kræftpatienter til understøttelse af sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse. Online kommentar. Ugeskriftet, 28. april: http://ugeskriftet.dk/videnskab/ti-anbefalinger-til-kraeftpatienter-til-understoettelse-af-sundhedsfremme-og-patientrettet.

Brodersen J. Screening for tarmkræft: Test af blod kan spare hver fjerde koloskopi. Online kommentar. Ugeskriftet, 26. juni: http://ugeskriftet.dk/nyhed/screening-tarmkraeft-test-af-blod-kan-spare-hver-fjerde-koloskopi.

Brodersen J, Høyer K. Sundhedsprofessorer: Pulsmålere kan føre til overbehandling. Altinget, 24. november: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/sundhedsprofessorer-pulsmaalere-kan-foere-til-overbehandling.

Davidsen AS. Den ustyrlige psykiatri (Per Vestergaard). Boganmeldelse. Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 1 (95): 91-93.

Davidsen AS. Kvalitative forskningsmetoder i praksis (Aksel Tjora). Boganmeldelse. Ugeskrift for Læger 2017; 179 (10): 859.

Davidsen AS. Psykisk sygdom i almen praksis. I: Grundbog i psykiatri (red. E. Simonsen og B. Møhl), 2. udgave. Kap. 37, s. 773-788. Hans Reitzels Forlag, København, 2017.

Davidsen AS, Nielsen HG. Mentalisering. Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 8 (95): 662-670.

Davidsen AS. Handling, adfærd, præg (Boje Katzenelson). Boganmeldelse. Ugeskrift for Læger, 8. november 2017.

Davidsen AS, Kousgaard MB. Implementering af collaborative care for angst og depression. Institut for Folkesundhedsvidenskabs nyhedsbrev, årg. 11, nr. 3, 2017.

Due TD. Ensomhed blandt ældre patienter i almen praksis - Hvem er de ensomme patienter, kender lægen dem og er ensomhed en opgave for almen praksis? Practicus 2017; 40 (235): 24-25.

Dyhr L. Person/patientcentreret tilgang i almen medicin anno 2017 - hvad er det for en størrelse og hvorledes præsenterer vi værdien heraf? Rapport. Forskningsenheden for Almen Praksis, juli 2017.

Hansen MP, Aabenhus R, Cordoba G, Holm A, Bøcher S, Trolle LS, Bjerrum L. Forskning i anvendelsen af antibiotika i almen praksis.  Practicus 2017; 40 (234): 26-27.

Holm A, Cordoba G, Frimodt-Møller N, Bjerrum L. Urinstiks, urindyrkning og resistensbestemmelse i almen praksis. Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 10 (95): 825-836.

Holm A, Cordoba G, Arpi M, Bjerrum L. Urinvejsinfektioner i almen praksis – symptomer, epidemiologi og mikrobiologi. Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 6 (95): 540-547.

Hvas L. Overgangsalderen – bedre end sit rygte. Klim 2017.

Hvas L. Kvinder i midtlivet har ofte spørgsmål om kosten. Diætisten 2017; 25 (150): 13-15.

Høstrup H, Jønsson ABR. Livet skal leves mens men har det. I Hvidbog om Multisygdom (red. Frølich, Olesen, Kristensen), Trygfonden 2017, 21-27.

Jønsson ABR. Patientinddragelse er nøglen til at løse ulighed i sundhed. Publiceret online: http://videnskab.dk/krop-sundhed/patientinddragelse-er-noeglen-til-at-loese-ulighed-i-sundhed.

Jønsson ABR. Turning to Trump: Notes on health care, Trump rhetoric, and feeling neglected in rural Pennsylvania. Publiceret online: http://www.anthropology-news.org/index.php/ 2017/05/18/turning-to-trump/

Jønsson ABR. Empowering elderly with chronic diseases can optimize their treatment. Policy Brief. Fox International Fellowship 2017 Policy Brief Series. Publiceret online: http://foxfellowship.yale.edu/sites/default/files/files/Joensson.pdf

Kristensen MAT. Et ottende pejlemærke. Practicus 2017; 40 (234): 49.

Lykkegaard J, Munck A, Andersen MK, Søndergaard J, Cordoba G. Det Cubanske sundhedssystem: En øjenåbner. Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 8 (95): 625-631.

Malmqvist J, Olsen O. Reply to: Planned home birth and the association with neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. Journal of Perinatal Medicine 2017; publiceret online, doi: https://doi.org/10.1515/jpm-2017-0086.

Malterud K. Kvalitative forskningsmetoder for medisin og helsefag. 4. udgave. Universitetsforlaget, Oslo, 2017.

Malterud K. Kvalitativ metasyntese som forskningsmetode i medisin og helsefag. Universitetsforlaget, Oslo, 2017.

Martiny F, Malmqvist J, Bie AKL, Toft EL, Kaae SE, Brodersen J. Screening for tarmkræft - Gør det mere skade end gavn? Practicus 2017; 40 (236): 38-40.

Martiny F, Nielsen SB, Rahbek O, Jauernik C, Bie AKL, Brodersen J. Physical harm of screening for colorectal cancer: a systematic review. PROSPERO 2017; publiceret online: http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42017058844.

Nielsen HG, Davidsen AS. Hvad er emotionel intelligens? Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 4 (95): 361-366.

Nielsen HG, Davidsen AS. Hvad er empati? Månedsskrift for Almen Praksis 2017; 5 (95): 471-478.

Olsen O. De fleste kan trygt planlægge at føde hjemme. Forældre og Fødsel 2017; 43 (4): 4-7.

Rasmussen K, Lundh A, Brodersen J, Lindberg M. Man bliver heller ikke klogere af misinformation…[You do not become wiser from misinformation…]. Ugeskriftet, 17. november 2017. http://ugeskriftet.dk/debat/man-bliver-heller-ikke-klogere-af-misinformation.

Reventlow S, Davidsen AS, Bro F, Bardram JE, Nordentoft M, Kjellberg PK, Olivarius NdeF. The Phy-Psy Trial. Practicus 2017; 238: 30-31.

Waldorff FB. Brobygning mellem patienterne og sundhedsvæsenet vil forbedre behandlingen af patienter med demens. Ugeskrift for læger 2017; 179 (6): 500.

 

Presse

 

Brodersen J. Interviewet om overdiagnostik og ”Showing More Spine:” https://www.youtube.com/watch?v=K6NArpJNIdY.

Brodersen J. Interviewet om diagnoser til Jyllands Posten af Anne Sofie Hyldedal Folkmann: https://jyllands-posten.dk/livsstil/familiesundhed/ECE9950416/professor-diagnoser-er-blevet-penge-og-magt/

Davidsen AS. Hvad er Empati? Podcast. Stetoskopet.nu, 15. april.

Hansen MP. Travle læger udskriver mere antibiotika. Interview på ScienceNews.dk: http://sciencenews.dk/da/nbsp-travle-laeger-udskriver-mere-antibiotika.

Hvas L. Hormonbehandlingen af kvinder i overgangsalderen er droppet - men overgangsalderen bliver stadig sygeliggjort. Interview i Jyllandsposten 8. marts 2017: https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE9415113/hormonbehandlingen-af-kvinder-i-overgangsalderen-er-droppet-men-overgangsalderen-bliver-stadig-sygeliggjort.

Hvas L. Læge: Overgangsalderen er mere end biologi. Interview i Politiken 12. marts: https://politiken.dk/forbrugogliv/art5867036/L%C3%A6ge-Overgangsalderen-er-andet-end-biologi.

Hvas L. Vi er seksuelle hele livet. Interview i Sjællandske 8.april: http://sn.dk/Sjaelland/Vi-er-seksuelle-hele-livet/artikel/647128.

Hvas L. Overgangsalderen – Lotte Hvas. Program på Kanal Roskilde 23. juli: https://www.youtube.com/watch?v=fENt02a8GCM.

Hvas L. Lotte Hvas om diagnoser (Den diagnostiske (u)kultur). Interview på norsk radio NRK, P2, Værdibørsen, 13. december: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRV17014117/13-12-2017.

Hvas L. De forb….hormoner. Interview i til Magasinet Liv. Liv nr. 80/2017.

Olsen O. Verdens største tidsskrifter til kamp mod falsk forskning. Interview på videnskab.dk 3. maj: http://videnskab.dk/kultur-samfund/verdens-stoerste-tidsskrifter-til-kamp-mod-falsk-forskning.

Olsen O. Alt for få forskningsresultater kan genskabes. Det underminerer forskningens sandhedsværdi. Interview i Information 27. november: https://www.information.dk/indland/2017/11/faa-forskningsresultater-kan-genskabes-underminerer-forskningens-sandhedsvaerdi.

Olsen O. Denen komen in verzet tegen bevallen in het ziekenhuis en zoeken steeds vaker de woonkamer op. Interview i De Volkskrant 9. november: https://www.volkskrant.nl/buitenland/ denen-komen-in-verzet-tegen-bevallen-in-het-ziekenhuis-en-zoeken-steeds-vaker-de-woonkamer-op~a4535528/.

Olsen O. Faktatjek: Er hjemmefødsler farligere end hospitalsfødsler? Baggrundsinformation til Detektor på DR2 12. oktober: https://www.dr.dk/tv-stage/se/detektor-tv/detektor-dr2/detektor-2017-10-12#!/00:18 og https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-er-hjemmefoedsler-farligere-end-hospitalsfoedsler.

Svanholm C. Flere reportager i forbindelse med lanceringen af Praksisbussen: Med Peter Qvortrup-Geisling på 21 Søndag på DR1, 17. september. Interviewet til artikel på Folketidende af Christina Oberschelp den 23. november: http://folketidende.dk/Lokal-nyt/Nye-laeger-tager-bussen/artikel/447690. På TV2 Øst den 18. december: https://www.tveast.dk/artikel/vil-loese-laegemanglen-laeger-pendler-150-kilometer-til-klinik-i-saerlig-bus.

Aktiviteter

 

Videnskabelige præsentationer

 

Andersen CAa, Davidsen AS, Brodersen J, Graumann O, Jensen MB. What is appropriate and inappropriate use of ultrasound in general practice? – A qualitative study among Danish general practitioners. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Andersen JH, Tjørnhøj-Thomsen T, Reventlow S, Davidsen AS. Experiences of problems and needs among young adults with common mental disorders and psychosocial problems. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Andersen JS. Treatment of elevated cholesterol: the general practice viewpoint. Oplæg ved LIFESTAT seminar. Panum, København, 28. november.

Arnold S, Holm A, Kousgaard MB, Bjerrum L. Improving Treatment for Residents with Suspected Urinary Tract Infection in Long-Term Care Facilities –Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial. Oplæg ved General Practice Research on Infections Network Meeting 2017. Oslo, 29. september.

Arreskov A, Graungaard A, Søndergaard J, Davidsen AS. Priority setting in patients with cancer and comorbidities. Oplæg ved 14th Acta Oncologica Symposium European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium. København, 19.-20. september 2016.

Barrett BA, Brodersen J, Petersson B, Thomsen TT. Clinical management of new risk markers in routine first trimester screening. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Bie AKL. Why do some colorectal cancer screening participants choose not to undergo colonoscopy following a positive test result? Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Bie AKL, Brodersen J. Why do some colorectal cancer screening participants choose not to undergo colonoscopy following a positive test result? Oplæg ved Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årsmøde. Middelfart, 8. juni.

Boye PG, Møller A,  Andersen JS. Impact of interventions towards elderly patients with polypharmacy on emergency admissions and quality of life. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Brodersen J. Overdiagnosis – a different concept than overutilisation & overtreatment Interuniversitarian. Keynote-oplæg ved Centre Vocational Training General Medicine. Antwerpen, 19. januar.

Brodersen J. Overdiagnosis: an unrecognised important harm in healthcare. Keynote-oplæg ved The 20th Schrott Congress (Congress of Family Physicians). Ljubljana, 17. marts.

Brodersen J. Quaternary prevention – a new definition proposal. Keynote-oplæg ved European Forum on Prevention and Primary Care. Porto, 3. april.

Brodersen J. Evidensbaseret almen praksis: Hvad skal vi gøre mere af, og hvad skal vi gøre mindre af? Keynote-oplæg ved Store Praksisdag i Region Midt. Herning, 5. maj.

Brodersen J. Overdiagnosis and overtreatment in screening. Keynote-oplæg ved IPCRG 5th Scientific Meeting in Slovenia. Ljubljana, 17.-18. maj.

Brodersen J, Welch G. How to conduct research on overdiagnosis in cancer screening. Symposium ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Brodersen J. Introducing the 6th Preventing Overdiagnosis conference in Copenhagen, Denmark: 20 – 22 August 2018. Keynote-oplæg ved The 5th Preventing Overdiagnosis Conference. Quebec City, 17.-19. august.

Brodersen J, Jackson SE, Griebel J, Friberg EG, Perez MR. Imaging asymptomatic people: are we doing more good than harm? Seminar ved The 5th Preventing Overdiagnosis Conference. Quebec City, 17.-19. august.

Cordoba G. Interdisciplinary research on antimicrobial resistance – driving the unknown road. Oplæg ved Interdisciplinary research & AMR workshop. Bristol University, 2-3. marts.

Cordoba G. HAPPY AUDIT- South America – Results. Oplæg ved Første Seminar om Antibiotikaforbrug og Antimikrobiel Resistance på Cuba. Havana, 5.-8. april.

Cordoba G, Bjerrum L, Lykkegaard J, Llor C, Hansen M, Munck A. Quality improvement and research development –  HAPPY AUDIT as an example. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Cordoba G, Holm A, Sørenssen T, Hummerum A, Bjerrum L. Prevalence of antibiotic resistant E. coli in patients with suspected Urinary Tract Infection in Primary Care in Denmark: an observational study. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Cordoba G, Caballero L, Aguayo F, Suarez MA, Bjerrum L. Development of quality and research cycles to improve the use of antibiotics in primary health care. HAPPY AUDIT, South-America as an example. Workshop ved WONCA Iberoamerica. Lima, 16.-19. august.

Cordoba G. Decreasing Inappropriate Use of Antibiotics in Primary Care in Four Countries in South America. Oplæg ved General practice Research Network on Infectious diseases. Oslo, 29. september.

Davidsen AS. Etablering af forståelse i læge-patientsamtaler. Oplæg ved Fondens Temadag. Danske Regioner, København, 25. januar.

Davidsen AS. Das Verstehen der Körper-Seele in der Primärversorgung. Oplæg ved Das Deutsche Balintgesellschaft. Aachen, 12. maj.

Davidsen AS. Collaborative Care for Anxiety and Depression. The role of the care manager. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Davidsen AS, Reventlow S, Mercer S, Guassora AD, Bro F, Kousgaard MB, Olivarius N. Improving care of patients with severe mental illness to reduce their excess mortality. Make a contribution to the development of a complex intervention. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Due TD, Kousgaard MB, Waldorff FB, Thorsen T. Influences of peer facilitation in general practice. Oplæg ved ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Due TD. Complex interventions – how to evaluate and pitfalls to be aware of? Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Due TD, Andersen MM, Munksgaard PP, Waldorff FB, Pedersen LB, Rasmussen AM. Research on accreditation in Danish general practice: Planned studies and early findings. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Due TD. Komplekse interventioner – evaluering og dens udfordringer. Oplæg ved Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, 25. september.

Erlang M, Guassora AD. How to avoid weight stigma in encounters in general practice. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Ertmann RK. Pregnancy related discomforts and mental wellbeing during the 1. trimester. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Ertmann R, Lutterodt M, Wilson P, Graungaard AH, Nikander K, Varinen A. Well-being and health problems in pregnancy, childhood and adolescence with a focus on environmental conditions. Symposium ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Graungaard A. The general practitioners’ experiences with a web-based resilience program in clinical practice. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Guassora AD. Prioritization in multimorbidity: general practitioners’ practices and views. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Hansen MP. APO-audit on acute respiratory tract infections – a new approach. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Hansen ST, Brochmann N, Brodersen J, Hølge-Hazelton B, Kjerholt M. Patient Reported Outcomes integrated in the follow-up of patients with hematological cancers: A qualitative study of patients and health care professional’s experiences. A study in progress. Oplæg ved Advances in Patient Reported Outcomes Research Conference. University of Oxford, 8. juni.

Heltberg A. Undiagnosed Diabetes self-evaluated fitness and socioeconomic Status. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Hvas L. Rundt om etikken – Hvordan klæder vi læger på til at håndtere etiske udfordringer i den kliniske praksis? Oplæg ved symposiet MUK (Medicinsk Uddannelseskonference). Horsens, 9. maj.

Iden KR, Waldorff FB, Aamland A, Malterud K. Promoting awareness of depression diagnosis in nursing homes; implementation research in the real world. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Jauernik C, Rahbek O, Ploug T, Brodersen J. How are citizens influenced to participate in cancer screening? Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Jauernik C, Rahbek O, Brodersen J. Systematiske påvirkninger for at øge deltagelsen i kræftscreening. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Jønsson ABR, Guassora AD, Reventlow S. What the Doctor Will Never Know: On Multimorbidity Expressed in Space and Sociality. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Jønsson ABR, Guassora AD, Reventlow S. Rethinking Care in the Clinic: Tending to Dimensions of Medial Encounters in Every Day Life for Elderly with Multimorbidity. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Jønsson ABR. Aging and Gender Inequalities in Health Care. Oplæg og paneldiskussion ved Leadership Seminars på Yale University. New Haven, 21. februar.

Jønsson ABR. Social inequalities in Health: Denmark and the US. Oplæg ved Ethnographic and Qualitative Research Conference. Las Vegas, 1. februar.

Jønsson ABR. ”Jeg ville ønske, jeg kunne overkomme lidt mere.” Om multimorbiditet og aldring. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster sygehus, 27. april.

Jønsson ABR. Close Encounters with Inequality. Experiences and Every Day life among Men and Women with Multimorbidity. Inviteret oplæg ved McMaster University. Hamilton, Ontario, 6. maj.

Jønsson ABR, Tjørnhøj-Thomsen T, Hansen H. Panel 9: Post-Diagnosis Life: The End of Diseases and the Rise of Chronicity (Panel Organizers). Mega Seminar Sandbjerg (Department of Anthropology, Copenhagen and Aarhus University), 16.-18 august.

Jønsson ABR. Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet – Hvornår og hvordan. Oplæg ved temadag på Øjenafdelingen, Sygehus Sønderjylland, 29. september.

Jønsson ABR. At finde sin vej med multisygdom. Oplæg ved Afdeling for Kvalitet og Lægemidler, Region Midtjylland, 28. november.

Jørgensen M. Measuring the effect of teaching communication skills. A new method (DanOBS). Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Jørgensen M. Measuring the effect of consultation skills teaching. A new method. Poster ved EACH/European Association for Communication in Health Care. Richmond University of London 4.-6. september.

Kousgaard MB, Overbeck G, Davidsen A. Implementing Collaborative Care for anxiety and depression: a qualitative study from the Capital Region of Denmark. Oplæg ved the 17th International Conference for Integrated Care. Dublin, 8.-10. maj.

Kousgaard MB. Challenges to cross-sectoral collaboration. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Kousgaard MB. Håndtering af multisygdom i almen praksis. Oplæg og paneldiskussion på konference i Dansk Forum for Sundhedstjenesteforskning: Imødekommer sundhedsvæsenet borgerens behov? - multisygdom som case. Aarhus Universitet, 25. september.

Kristensen MAT. Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patienten. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Køster-Rasmussen R. The normal weight development. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Lund KS, Brodersen J, Siersma V, Waldorff FB. The efficacy of acupuncture on menopausal symptoms (ACOM study): A randomised study. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Malmqvist J, Brodersen J. Konsekvenser af screening for tarmkræft. Poster ved Forskningens Døgn. Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Malterud K. Qualitative Metasynthese - Was, warum und wie? 51. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. DEGAM, Düsseldorf 21.09.17.

Martiny F, Brodersen J. Konsekvenserne af skaden ved screening for tarmkræft. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Martiny F, Nielsen SB, Rahbek O, Jauernik C, Bie AKL, Brodersen J. Screening for colorectal cancer: Doing no harm? Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Martiny F, Nielsen SB, Rahbek O, Jauernik C, Bie AKL, Brodersen J. (equal second authorship).  Physical harm of colorectal cancer screening – A systematic review. Oplæg ved Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årsmøde. Middelfart, 8. juni.

Martiny F, Nielsen SB, Rahbek O, Jauernik C, Bie AKL, Brodersen J. Physical harm of colorectal cancer screening – A systematic review. Poster og elevatortale ved The 5th Preventing Overdiagnosis Conference. Quebec City, 17.-19. august.

Meland E, Waller G, Hetlevik Ø, Forssén A, Willadsen TG, Breidablik HJ, Vie TL, Jahanlu D, Nielsen ABS. Self-rated health and its relevance for general practice and public health. Symposium ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Mjølstad BP, Getz L, Hvas L, Rønneberg M. Turning Narrative? Reinventing and refining narrative skills as a core competence in General Practice. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Mygind A, Bro F, Munksgaard PP, Kousgaard MB, Thorsen T, Due T, Andersen MK, Pedersen LB, Waldorff FB. Research on accreditation in Danish general practice: Planned studies and early findings. Symposium ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Møller A. Livskvalitet blandt patienter med flere samtidige sygdomme. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Møller A. How is quality of life measured among patients with multi-morbidity? A systematic review of existing measures. Oral presentation. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Møller A, Guassora AD, Arreskov AB, Jønsson ABR, Kristensen MAT, Mjølstad B, Rosbach M. Everyday life among patients with multimorbidity and how GP’s attend to it. Symposium ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Møller A, Olsen O, Hermann C, Jørgensen M, Kaae B, Lykke K, Arreskov AB, Cordoba G, Kristensen MAT, Aabenhus R, Køster-Rasmussen R, Jensen L, Hantho A, Elbrønd J, Brodersen J, Nielsen ABS. Benefits and harms of general health checks – lifelong learning in general practice. How to read and use scientific literature. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Nielsen ABS, Andersen SB, Vedtofte MS, Karstoft KI. Danish OEF personnel deployed in Afghanistan in 2013: Follow-up on mental health from prior to deployment until 2.5 years after homecoming. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Nielsen HG, Rosvold EO. Physician heal thyself. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Nielsen SB, Spalletta O, Brodersen J. Psychosocial Consequences of Overdiagnostic of Prostate Cancer - A qualitative study. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Nielsen SB. Psykosociale konsekvenser ved overdiagnostik af prostatakræft. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Nielsen SB, Brodersen J. Psychosocial Consequences of Overdiagnostic of Prostate Cancer. Poster ved The 5th Preventing Overdiagnosis Conference. Quebec City, 17.-19. august.

Olivarius N, Siersma V, Grand MK, Janbek J, Sandholdt H, Felding P, Lind B, Andersen CL. The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database. A primary care platform for answering important clinical questions. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Olivarius NdeF. Interventioner med individualisering og tværsektorielt samarbejde. Resultater fra The Diabetes Care in General Practice Study og planer for The Phy-Psy Trial. Oplæg ved Det Medicinske Selskab i København, 27. oktober.

Olsen O, Lykke K, Schrøder K, Hjørleifsson S. The non-linear relationship between evidence and practice – with homebirth as an emotionally charged case. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Rahbek O, Jauernik C, Brodersen J. Systematic influences applied to increase the participation in cancer screening programmes: a systematic review. Oplæg ved Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årsmøde. Middelfart, 8. juni.

Reventlow S. Samskabelse i almen praksis. Oplæg ved dialogseminar om samskabelse. Middelfart, 4.-5. maj.

Reventlow S. Coordinated, co-produced care for patients. TED-talk ved 3rd International Conference on Systems and Complexity in Health. Washiongton,  27.-28. oktober.

Reventlow S. Future challenges of family medicine in Europe. Inviteret oplæg ved konferencen BETAKLI - Die Berner Tage der Klinik. Bern, 8. november.

Roksund G, Brodersen J, Hjørleifsson S, Beich A, Johansson M, Sigurðsson JA, Eskelinen S. Overdiagnosis in General Practice: How can it be limited? Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Sandholdt H, Siersma V. The method of relative importance in general medicine data. Oplæg ved Nordisk Kongress for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Schultz R, Davidsen AS. Understandings of chronic widespread pain among patients and professionals from municipality and health care settings. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Svanholm C. The GP-bus! A new method of recruitment to rural Denmark. Poster, som vandt Best Poster Award ved The 7th Euripa Rural Health Forum. Kreta, 2.-4. november.

Søndergård E, Møller A, Siersma V, Mogensen H, Reventlow S. The impact of parents’ illness on children’s social life. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Søndergaard E. Sociale relationers betydning for børns sundhed. Poster ved Forskningens Døgn.  Nykøbing Falster Sygehus, 27. april.

Søndergaard E. When Broken Relationships become the norm. Social patterns in socioeconomic disadvantageous families with a parent with multiple diagnoses. Oplæg ved konferencen: 'Every child has the right to...' Malmø, 29. maj.

Thilsing T, Christensen J R, Søderlund A, Thomsen JL, Waldorff FB, Andreassen SS, Søndergaard J, Bruun Larsen L. A large scale intervention study on targeted prevention of lifestyle related diseases: The TOF project. Poster ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Toft E, Kaae S, Malmqvist J, Brodersen J (equal main authorship). Psychosocial Consequences of Receiving a False-Positive Result in Screening for Colorectal Cancer - A qualitative study. Oplæg ved Dansk Samfundsmedicinsk Selskabs årsmøde. Middelfart, 8. juni.

Waldorff FB. Biomarkers in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in general practice: A prospective cohort study. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Welch G, Brodersen J. Overdiagnosis & Cancer Screening: Challenges posed by Birds, Rabbits, and Turtles - a Clinical Workshop. Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Willadsen TG, Siersma V, Nicolasdottir D, Jarbøl D, Køster-Rasmussen R, Reventlow S, Olivarius N. Prevalence and consequences of multimorbidity in Denmark. Preliminary results from a register-based study. Oplæg ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Wilson P, Graungaard A, Lykke K, Lagerløv P. Child health checks – why do we do them? Workshop ved Nordisk Kongres for Almen Praksis. Reykjavik, 14.-16. juni.

Aabenhus R. Antibiotikaforbrug i almen praksis og national indikatorer. Oplæg i Sundheds- og Ældreministeriet for Det Nationale Antibiotikaråd. København, 31. maj.

 

Nationalt og internationalt samarbejde

 

Ann Dorrit Guassora var medarrangør af Workshop II og Workshop III om multisygdom for forskere og administratorer. Region Hovedstaden, København, 2. februar og 14. september.

Ann Dorrit Guassora var medarrangør af Netværk for Symptomforskning. København, 15. maj.

Ann Dorrit Guassora deltog i møde ved Center for Intersubjektivitet i Medicinsk Kommunikation. København, 24. januar.

Ann Dorrit Guassora har etableret forskningssamarbejde med Metropol, Institut for Sygepleje, og Afdeling for Socialmedicin, IFSV, KU i forskningsprojektet ”Social ulighed i udbytte af behandling og rehabilitering blandt personer med type 2 diabetes.”

Forskningsenheden for Almen Praksis var den 6. oktober vært for en ukrainsk delegation af læger og embedsfolk mhp. inspiration til udvikling af almen praksis i Ukraine. Vært og oplægsholder var Annette Davidsen med øvrige oplæg ved Gritt Overbeck, Tora Grauers Willadsen og Merete Jørgensen.

John Brodersen er medlem af den danske lungecancergruppe Visionsprojekt Lungekræft: http://lungecancer.dk/00001/00170/

John Brodersen er, på vegne af Dansk Selskab for Almen Medicin, medlem af arbejdsgruppen ”Opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft” under Sundhedsstyrelsen. Er desuden medlem af Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, også under Sundhedsstyrelsen

John Brodersen er medlem af den videnskabelige og organiserende komité for den 5. og den kommende 6. internationale Preventing Overdiagnosis Conference i hhv. Quebec City (2017) og København (20.-22. august 2018). Er desuden vært for konferencen i 2018, som afholdes med støtte fra DSAM.

Lise Dyhr og Mads Toft Kristensen har sammen med Morten Sodemann, Rikke Sand Andersen og Marieke Leemreize deltaget i det første møde i interessegruppen ”Vi giver mest til dem med størst behov og tager ansvar lokalt” under DSAM. Formålet er at indsamle, debattere og formidle anvendelsesorienteret viden om, hvordan almen praksis – sammen med det øvrige sundhedsvæsen – kan medvirke til at skabe mere lighed i sundhed. København, 8. maj.

Lotte Hvas var seminarleder og oplægsholder ved et todages norsk-dansk, tværvidenskabeligt seminar arrangeret af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde om ”Den diagnostiske (u)kultur.” Gentofte 30. november – 1. december.

Merete Jørgensen har deltaget i møde for  "Kommunikationsundervisere ved danske universiteters" i forbindelse med udarbejdelse af nationale retningslinjer for undervisning i kommunikation. Aarhus, 13. november.

Ole Olsen bidrager til the maternity care SIPCO survey - developing a core set of positive health (salutogenic) outcomes for measuring in intrapartum research and practice. Løbende pr mail og internet.

Ole Olsen har deltaget i ekspertpanel i forbindelse med valideringen af the Birth Place Research Quality Index (ResQu Index).

Susanne Reventlow deltager i en Clinical Academic Group (CAG) vedr. allergi, som er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Herlev og Gentofte Hospitaler samt Rigshospitalet. Formålet med CAG’en er at løse nogle af udfordringerne ved allergiske sygdomme, både for den enkelte patient og for samfundsøkonomien, ved hjælp af forskning i tidlig opsporing, individualiserede behandlinger, optimerede patientforløb og en holistisk tilgang til patientbehandlingen. 

Susanne Reventlow deltager i ekspertgruppen for forskere i Tænketank for Brugerinddragelse i Forskning.

Anne Møller deltager i et samarbejdsprojekt med titlen ”Vejen frem. Udvikling af en fælles indsats for forebyggelse, arbejdsfastholdelse og rehabilitering af medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde.” Projektet har fået en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden. Øvrige deltagere er lektor Mette Jensen Stochkendahl, professor Jan Hartvigsen og professor Karen Søgård fra Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, professor Andreas Holtermann og seniorforsker Marie Birk Olesen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Lotte Nygaard Andersen fra Institut for psykologi, SDU, samt en international referencegruppe.

Mikkel Vass deltager i planlægning af tilrettelæggelse af et større RCT i Nordirland i samarbejde med Dr. Joe Duffy, School of Social Sciences, Education and Social Work, Queen's University, Belfast. Studiebesøg i Belfast 29.-31. oktober 2017.

 

Andet

 

Stud.med. Farah Akbar forsvarede d. 17. januar sit kandidatspeciale med titlen ”Et indledende blik på brugerråd i dansk almen praksis – Et eksplorerende studie.” Hovedvejleder var Ann Dorrit Guassora.

Stud.med. Mette Pedersen forsvarede den 18. januar sit kandidatspeciale med titlen ”Den prædikative værdi af blødningsmønsteret for endometriecancer hos postmenopausale kvinder.” Hovedvejleder var Niels de Fine Olivarius.

Stud.med. Pernille Kähler forsvarede d. 30. august sit kandidatspeciale: Graviditetsgener i første trimester. Hovedvejleder var Melissa C. Lutterodt.

Læge Kristy Pickwells forsvarede den 24. november sin ph.d.-afhandling i Maastricht: The Spectrum of Diabetic Foot Disease – Etiological Considerations and Prediction of Outcome. Volkert Siersma var medvejleder.

Stud.med. Ida Staby forsvarede 18. december sit bachelorprojekt: Funktionelle lidelser – Patienternes perspektiv. Vejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Ayaz Asad Choughti  forsvarede d. 18. december sit kandidatspeciale: Effekt af behandling på patienter med funktionelle lidelser. Vejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Nicolai Bjerregaard forsvarede d. 18. december sit bachelorprojekt: Self-efficacy og vægttab. Self-efficacy som intervention til vægttab. Hovedvejleder var Ann Dorrit Guassora.

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson har været Fox International Fellow ved Yale University, New Haven, i 2016-2017. Var i den forbindelse også Student Fellow ved Global Health Justice Programme på Yale Law School.

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson og L. Whiteley arrangerede og afholdt 3 Minutes Thesis Competition – Kommunikationskonkurrence for yngre forskere. Københavns Universitet, 30. november.

Anne Møller er af DSAM udnævnt til EGPRN-repræsentant for Danmark.

 

Nyansættelser og ophør hele 2017

 

Statistiker Mia Klinten Grand er pr. 1. januar ansat som postdoc i en delestilling mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og Biostatistisk Afdeling.

Professor Philip Wilson fra University of Aberdeen er pr. 1. januar tilknyttet centret som rådgiver og konsulent og fra april som associeret professor. Han er tilknyttet centrets børnegruppe.

Læge Sif Helene Arnold, som er ansat på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Herlev, er pr. 1. marts tilknyttet Afdeling for Almen Medicin som ph.d.-studerende med projektet ”Bedre behandling af urinvejsinfektioner hos ældre.”

Praktiserende læge Sidsel Bøcher er pr. 1. april ansat i en stilling som postdoc og underviser ved Forskningsenheden for Almen Praksis og Forskningstræningen i København.

Håkon Sandholdt er pr. 31. maj fratrådt sin stilling som studenterberegner ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

May Kønig Hansen har pr. 1. juni skiftet stilling og er blevet projektsekretær ved The Phy-Psy Trial.

Christina Rochat er pr. 7. august ansat som sekretær på fuld tid ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

Biolog Line Olsen er pr. 15. august ansat som projektleder for projektet The Phy-Psy Trial ved Afdeling for Almen Medicin.

Jeanette Hvass er pr. 31. august fratrådt sin stilling som sekretær ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

Cand. mag. i sprogpsykologi, ph.d. Gritt Overbeck er pr 1. september ansat i 50% stilling som postdoc ved Afdeling for Almen Medicin, mens hun forbliver 50% ansat ved Forskningsenheden.

Læge, ph.d. Ann Dorrit Guassora er fra 1. oktober 2017 ansat som lektor, 20%, på Afdeling for Almen Medicin.

Willy Karlslund er pr. 31. oktober fratrådt sin stilling som datamanager ved Forskningsenheden for Almen Praksis for at gå på pension.

Margit Kriegbaum er pr. 1. november ansat som datamanager ved Afdeling for Almen Medicin.

Læge Christina Svanholm er pr. 1. december ansat i en deltidsstilling som ph.d.-studerende ved Afdeling for Almen Medicin med projektet ”The perspectives in general practice on patients with severe mental illness and physical comorbidity, Needs, barriers, opportunities and expectations.”

Bachelor i medicin, kandidat i folkesundhedsvidenskab, Julie Aamand Olesen er pr. 1. december ansat som forskningsassistent ved Forskningsenheden for Almen Praksis.

 

Igangværende ph.d.-projekter pr. 31. december 2017

 

Andersen, Julie Høgsgaard: Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer.

Arnold, Sif Helene: Bedre behandling af urinvejsinfektioner hos ældre.

Arreskov, Anne Beiter: Prioriteringer hos patienter med kronisk sygdom og kræft.

Bebe, Anna: Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet

Heltberg, Andreas:  Socioeconomic differences in Type 2 Diabetes: Detection, attainment of treatment goals and effect of intervention with structured personal care.

Jönsson, Alexandra Brandt Ryborg: At finde sin vej med multisygdom. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges.

Jørgensen, Merete: Teaching consultations skills to undergraduate medical students using access to video cases.

Keller, Amélie Cleo: The influence of vitamin D status in utero and the risk of type 2 diabetes later in life

Kristensen, Mads Aage Toft: Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patienten.

Lund, Kamma: Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie i almen praksis.

Saust, Laura Trolle: Rationel brug af antibiotika i almen praksis – udvikling og anvendelse af kvalitetsindikatorer.

Schultz, Rikke: Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Spalletta, Olivia Marie: Disappearing Diagnosis: Down syndrome in Denmark.

Svanholm, Christina: The perspectives in general practice on patients with severe mental illness and physical comorbidity, Needs, barriers, opportunities and expectations.

Thorsteinsdottir, Fanney: Influence of prenatal vitamin D on the development of asthma later in life.

Willadsen, Tora Grauers: Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.