Semesterrapport 2-2016 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 2-2016

Semesterrapport 2-2016

Resumé

 

En central dag i 2016 var den 21. april, hvor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin fejrede, at vi har slået os sammen til et center – Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin. Godt 100 gæster var med til fejringen, som blev en festlig kombination af oplæg, faglige sketches, taler, tapas og musik. Efter centerdannelsen har vi fortsat arbejdet med fælles strategier for forskning, undervisning og vejledning, nu i endnu tættere samarbejde og med vægt på, at vi er et samlet miljø.

Forskergrupperne


Infektionsgruppen
arbejder med diagnostik og behandling af infektionssygdomme og beskæftiger sig med infektioner, antibiotikaforbrug og resistens i almen praksis og i samfundet i øvrigt. Gruppen har fire ph.d.-studerende i centret, og de nærmeste samarbejdspartnere omfatter Herlevs mikrobiologiske afdeling og spanske og sydamerikanske grupper. Den nyeste forskning fra gruppen har bl.a. vist, at almen praksis kun står for cirka 75 % af udskrivning af antibiotika fra primærsektoren, og mens antibiotikaudskrivning i primærsektoren stiger, falder den i almen praksis. Flere projekter om urinvejsinfektioner har vist, at brugen af patientnær urindyrkning i almen praksis kan føre til et lavere antibiotikaforbrug.

Forskergruppen ”De Raskes” fokusområder er medikalisering, forebyggelse og screening med særligt fokus på omkostninger, balancen mellem gavn og skade, det informerede valg, nudging, bias, overdiagnostik og falsk positive screeningssvar. Gruppen har flere internationale samarbejdspartnere og flere har afholdt eller søger om forskningsophold. Flere ph.d.-studerende har netop færdiggjort deres afhandlinger. Gruppen har mange kandidat- og bachelorstuderende, samt forskningsårsstuderende.

Børnegruppen beskæftiger sig i øjeblikket især med fire områder: En mor-/ barnkohorte, en svangrekohorte, udvikling af de forebyggende børneundersøgelser samt forskning i særligt udsatte børn.  I samarbejde med gæsteprofessor Philip Wilson fra University of Aberdeen planlægges et studie, som vil vurdere mulighederne for at inddrage robusthedstræning i de forebyggende svangre- og børneundersøgelser i almen praksis.

Multimorbiditetsgruppen har mange projekter under sin paraply, herunder otte ph.d.-projekter, der placerer sig inden for temaerne diagnose, konsekvenser og behandling, forståelse, kommunikation og kultur, organisering, koordinering og implementering. Arbejdet med multimorbiditet lå i 2016 til grund for en ansøgning til Novo Nordisk Fonden. Sammen med både danske og internationale samarbejdspartnere opnåede centret med ansøgningen en bevilling på 25 mio. kroner fra fonden til et nyt, stort projekt, The Phy-Psy Trial. The Phy-Psy Trial vil udvikle og afprøve en individuelt tilpasset behandlingsmodel, hvis primære formål er at reducere overdødeligheden hos patienter med svær psykisk lidelse, bl.a. ved at forbedre diagnosticeringen og behandlingen af de fysiske sygdomme. Et andet stort multimorbiditets-projekt er Lolland-Falster-undersøgelsen, som har et program om multimorbiditet (LOFUS). Der samles i øjeblikket data ind, og dette vil pågå til 2020 eller -21.

Konsultations- og kommunikationsgruppen er nydefineret og har gang i ni projekter om emner som brugerinddragelse, tillid, social ulighed og diagnosticering samt planer om to ph.d.-forløb. Implementerings- og organisationsforskningsgruppen har gang i fem projekter og yderligere tre i støbeskeen. Her er emnerne bl.a. akkreditering og samarbejde mellem praksis og kommuner.

Forskergruppen ”Fortune” fokuserer på forståelse og behandling af patienter med psykiske og funktionelle lidelser. Da behandlingen af patienter med psykisk lidelse og med funktionelle lidelser meget ofte er tværfaglig, inddrages det tværsektorielle aspekt i forskningen. Psykiatrien er desuden ikke ét vidensområde, men består af flere, som benytter hver sin videnskabsteori, sprog og metoder. Gruppen beskæftiger sig derfor også med forståelsen af sygdommene hos patienter og forskellige professionelle og med, hvordan der etableres forståelse mellem patient og behandler i konsultationen. Gruppen rummer fire ph.d.-projekter, og flere kandidatstuderende og FSV-studerende er tilknyttet. Endelig er der etableret et samarbejde med Afdeling for Sprogpsykologi på KU.

Undervisning og uddannelse

 

Kurserne både for medicinstuderende og forskningstræningen evalueres godt. Det samme gælder det ophold, som centrets medicinstuderende er på hos praktiserende læger– det kan dog være en udfordring at få tilstrækkeligt med tutorlæger, hvilket er en helt afgørende præmis for, at vi kan opretholde kurserne.

 

Nøgletal 2016

 

Peer-reviewede artikler

66

Andre videnskabelige/formidlende publikationer

57

Afhandlinger

2

Eksterne bevillinger

I alt: 13.343.764,71

Lønnede ansatte i årsværk

FE: 25 – AAM: 16

Fremtidsplaner

 

En stor del af ressourcerne vil i 2017 blive brugt på planlægning og igangsætning af projektet The Phy-Psy Trial. Arbejdet med The Phy-Psy Trial går på tværs af centrets forskergrupperinger og forventes at starte for alvor i løbet af sommeren 2017. De første to år er afsat til udvikling af en kompleks intervention. Den koordinerede behandlingsmodel udvikles i et co-design i tæt samarbejde imellem patienten, patientens familie og netværk og professionelle fra almen praksis, kommunerne og hospitalsvæsenet. Inddragelsen af et internationalt advisory board gør det muligt at styrke vores samarbejde internationalt. Man kan læse lidt mere om planerne for projektet på vores hjemmeside: https://almenpraksis.ku.dk/om/nyheder/forskergruppe-vil-reducere-overdoedelighed-blandt-psykisk-syge-gennem-bedre-individuel-behandling/

CopLab-databasen

 

For et par år siden blev Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) nedlagt. Efter flere års forberedelse modtog centret 15 års resultater fra laboratoriet, og nu er vi i fuld gang med at opbygge The Copenhagen Primary Care Laboratory Database, CopLab-databasen. Anvendelsen af databasen er forud for dette testet i otte artikler på basis af en mere begrænset og specialiseret version af databasen, The CopDiff Database. CopLab består af prøvesvar fra 1,2 millioner mennesker, herunder f.eks. 170 millioner urinsvar, én million EKG’er mm. Databasen skal kobles sammen med Folkesundhedsdatabasen og gøres klar til forskning. Der er for nuværende skitseret ca. 15 projekter og ansat en postdoc-statistiker pr. 1. januar 2017 til arbejdet med denne database.

Fremtidsplaner i grupperne

Der er flere andre, større forskningssatsninger på vej, bl.a. om børn og familier og om forbruget af medicin såsom antibiotika og statiner. Alle forskergrupperne har planer for det kommende år, og mange medarbejdere deltager i Nordisk Kongres på Island i juni med et stort antal abstracts. Der er flere nye ph.d.-projekter på vej i grupperne, bl.a. i ”De raske” inden for temaerne informeret valg, overdiagnostik samt brug af selv-monitorering med sundheds-apps. Tre af Infektionsgruppens fire ph.d.-studerende er ved at afslutte deres ph.d.-afhandlinger, men gruppen fortsætter sit arbejde og har netop fået en million af Sundhedsministeriet til forskning i antibiotikaforbruget hos ældre på plejehjem.

For at sikre videreførelsen af forskergrupperne og de kompetencer, som miljøet har opnået gennem de seneste år, skal der lægges karriereplaner for en del af centrets ansatte og gøres en indsats for fastholdelse af postdocs. Det prioriteres højt, at der er en sammenhæng mellem forskning, uddannelse og praksis, herunder at sikre, at tilstrækkeligt mange ansatte på universitetet også har en baggrund i almen praksis – og dermed, at en del kommende praktiserende læger vælger at få en karriere i universitetsverdenen, så de kan føre faget videre. Der satses endvidere på studenterundervisningen og på, at vi får tilstrækkeligt med vejledningsressourcer, så vi kan tilbyde vejledning de til mange studerende der ønsker at skrive kandidat- og bachelor opgave i almen medicin. Dette er et vigtigt grundlag for rekrutteringen til faget.

Publikationer

 

Peer-reviewede artikler

 

Assing Hvidt E, Søndergaard J, Ammentorp J, Bjerrum L, Hansen DG, Olesen F. The existential dimension in general practice: identifying understandings and experiences of general practitioners in Denmark. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; 34 (4): 385-393. DOI: 10.1080/02813432.2016.1249064.

Baastrup S, Schultz R, Brødsgaard I, Moore R, Jensen TS, Toft LV, Bach FW, Rosenberg R, Gormsen L. A comparison of coping strategies in patients with fibromyalgia, chronic neuropathic pain, and pain‐free controls. Scandinavian Journal of Psychology 2016; 57 (6): 516-522. DOI: 10.1111/sjop.12325.

Bjerrum S, Bonsu F, Hanson-Nortey NN, Kenu E, Johansen IS, Andersen AB, Bjerrum L, Jarbøl D, Munck A. Tuberculosis screening in patients with HIV: use of audit and feedback to improve quality of care in Ghana. Global Health Action 2016; 9: 32390. DOI: 10.3402/ gha.v9.32390.

Cordoba G, Caballero L, Sandholdt H, Arteaga F, Olinisky M, Ruschel L, Mäkelä M, Bjerrum L. Antibiotic prescriptions for suspected respiratory tract infection in primary care in South America. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2016; 72 (1): 305-310. DOI: 10.1093/jac/dkw370.

Couppé C, Comins J, Beyer N, Hansen SE, Stodolsky DS, Siersma V. Health-Related Quality-of-Life in patients with chronic rheumatic disease after a multidisciplinary rehabilitation regimen. Quality of Life Research 2016; publiceret online, DOI: 10.1007/s11136-016-1402-7.

Erdgren R, Castrén S, Mäkelä M, Pörtfors P, Alho H, Salonen AH. Reliability of Instruments Measuring At-Risk and Problem Gambling Among Young Individuals: A Systematic Review Covering Years 2009-2015. Journal of Adolescent Health 2016; 58 (6): 600-615. DOI: 10.1016/j.jadohealth.2016.03.007.

Funder KS, Rasmussen LS, Hesselfeldt R, Siersma V, Lohse N, Sonne A, Wulffeld S, Steinmetz J. Quality of life following trauma before and after implementation of a physician-staffed helicopter. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2017; 61 (1): 111-120. DOI: 10.1111/aas.12835.

Gullbrå F, Smith-Sivertsen T, Graungaard A, Rortveit G, Hafting M. How can the general practitioner support adolescent children of ill or substance-abusing parents? A qualitative study among adolescents. Scandinavian Journal f Primary Health Care 2016; 34 (4): 360-367. DOI: 10.1080/02813432.2016.1253819

Hestbech MS, Gyrd-Hansen D, Kragstrup J, Siersma V, Brodersen J. Effects of numerical information on intention to participate in cervical screening among women offered HPV vaccination: A randomised study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; 34 (4): 1-19. DOI: 10.1080/02813432.2016.1249056.

Händel MN, Moon RJ, Titcombe P, Abrahamsen B, Heitmann BL, Calder PC, Dennison EM, Robinson SM, Godfrey KM, Inskip HM, Cooper C, Harvey NC. Maternal serum retinol and β-carotene concentrations and neonatal bone mineralization: results from the Southampton Women's Survey cohort. American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104 (4): 1183-1188. DOI: 10.3945/ajcn.116.130146.

Hølge-Hazelton B, Sperling CD, Graugaard C, Boisen K, Timm H. Perhaps I will die young. Fear and concerns regarding illness and death among young adults with cancer, a cross-sectional multi method national study. Supportive Care in Cancer 2016; 24 (11): 4727-37. DOI: 10.1007/s00520-016-3322-z.

Jacobsen R, Thorsen SU, Cohen AS, Lundqvist M, Frederiksen P, Pipper CB, Pociot F, Thygesen LC, Ascherio A, Svensson J, Heitmann BL. Neonatal vitamin D status is not associated with later risk of type 1 diabetes: results from two large Danish population-based studies. Diabetologia 2016; 59 (9): 1871-1881. DOI: 10.1007/s00125-016-4002-8.

Jansen K, Ruths S, Malterud K, Schaufel MA. The impact of existential vulnerability for nursing home doctors in end-of-life care: A focus group study. Patient Education and Counseling 2016; 99 (12): 2043-2048. DOI: 10.1016/j.pec.2016.07.016.  

Jansåker F, Frimodt-Møller N, Bjerrum L, Knudsen JD. The efficacy of pivmecillinam: 3 days or 5 days t.i.d against community acquired uncomplicated lower urinary tract infections – a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial study protocol. BMC Infectious Diseases 2016; 16: 727. DOI: 10.1186/s12879-016-2022-0.

Jensen CB, Sørensen TIA, Heitmann BL. No seasonality of birth in BMI at 7 years of age. Early Human Development 2016; 103: 129-131. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2016.08.007.

Jensen CS, Portelius E, Siersma V, Høgh P, Wermuth L, Blennow K, Zetterberg H, Waldemar G, Hasselbalch SG, Simonsen AH. Cerebrospinal fluid amyloid beta and tau concentrations are not modulated by 16 weeks of moderate-to-high physical exercise in patients with Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2016; 42 (3-4): 146-158. DOI:     10.1159/000449408.

Jensen JN, Bjerrum L, Boel J, Jarløv JO, Arpi M. Parents’ socioeconomic factors related to high antibiotic prescribing in primary health care among children aged 0-6 years in the Capital Region of Denmark. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; 34 (3): 274-281. DOI: 10.1080/02813432.2016.1207145.

Jæger P, Koscielniak-Nielsen ZJ, Hilsted KL, Grevstad U, Siersma V, Fabritius ML, Dahl JB. Effect of total dose of lidocaine on duration of adductor canal block, assessed by different test methods: A report of two, blinded, randomized, crossover studies in healthy volunteers. Anesthesia & Analgesia 2016; 123 (4): 1026-1032. 10.1213/ANE.0000000000001517.

Larsen SC, Fahrenkrug J, Olsen NJ, Heitmann BL. Association between hair cortisol concentration and adiposity measures among children and parents from the “Healthy Start” study. PLoS ONE 2016; 11 (9): e0163639. DOI: 10.1371/journal.pone.0163639.

Llor C, Bjerrum L. Antibiotic prescribing for acute bronchitis. Expert Review of Anti-infective Therapy 2016; 14 (7): 633-642. DOI: 10.1080/14787210.2016.1193435.

Malo S, Rabanaque M, Bjerrum L. Cumplimiento de las recomendaciones internacionales en la lucha contra las resistencias bacterianas: Diferencias relevantes entre elconsumo ambulatorio en Espana y Dinamarca. Revista Espanola de Quimioterapia 2016; 29 (1): 40-43.

McCullough A, Scott AM, Macindoe C, Clark J, Hansen MP, Beller EM, Aronson JK, Del Mar CB. Adverse events in patients taking cephalosporins versus placebo for any indication. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016; 11. DOI: 10.1002/14651858.CD012435.

Meland E, Brodersen J. Why several truths can be true. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; 34 (3): 282-5. DOI: 10.1080/02813432.2016.1207146.

Neighbour R, Larsen JH. The windows method: a fresh approach to video case discussion. Education for Primary Care 2016; publiceret online, DOI: 10.1080/14739879.2016.1228433.

Nixon M, Kousgaard MB. Organising medication discontinuation: A qualitative study exploring the views of general practitioners toward discontinuing statins. BMC Health Services Research 2016; 16: 226. DOI: 10.1186/s12913-016-1495-2.

Nixon M, Vendelø MT. General practitioners’ decisions about discontinuation of medication: an explorative study. Journal of Health Organization and Management 2016; 30 (4): 565-580.    DOI: 10.1108/JHOM-01-2015-0011.

Olsen NJ, Ängquist L, Larsen SC, Linneberg A, Skaaby T, Husemoen LLN, Toft U, Tjønneland A, Halkær J, Hansen T, Pedersen O, Overvad K, Ahluwalia TS, Sørensen TIA, Heitmann BL. Interactions between genetic variants associated with adiposity traits and soft drinks in relation to longitudinal changes in body weight and waist circumference. American Journal of Clinical Nutrition 2016; 104 (3): 816-826. DOI: 10.3945/ajcn.115.122820.

Overbeck G, Davidsen AS, Kousgaard MB. Enablers and barriers to implementing collaborative care for anxiety and depression: a systematic qualitative review. Implementation Science 2016; 11(1): 165. DOI: 10.1186/s13012-016-0519-y.

Petersen JD, Siersma V, Nielsen CT, Vass M, Waldorff FB. Dementia and traffic accidents: a Danish register-based cohort study. JMIR Research Protocols 2016: 5 (3): e191. DOI: 10.2196/resprot.6466.

Petersen JD, Kyvik KO, Heitmann BL, Vámosi ME. The association between parental separation during childhood and obesity in adulthood: a Danish twin study. Obesity Science & Practice 2016; 2 (4): 436-443. DOI:  10.1002/osp4.79.

Pickwell K, Siersma V, Kars M, Apelqvist J, Bakker K, Edmonds M, Holstein P, Jirkovská A, Jude EB, Mauricio D, Piaggesi A, Reike H, Spraul M, Uccioli L, Urbancic V, van Acker K, van Baal J, Schaper N. Minor amputation does not negatively affect health-related quality of life in patients with a diabetic foot ulcer. Diabetes/Metabolism Research and Reviews 2016; publiceret online, DOI: 10.1002/dmrr.2867.

Saust LT, Monrad RN, Hansen MP, Arpi M, Bjerrum L. Quality assessment of diagnosis and antibiotic treatment of infectious diseases in primary care: a systematic review of quality indicators. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2016; 34 (3): 258-66. DOI: 10.1080/02813432.2016.1207143.

Sperling C, Knudsen JL, Petersen GS,  Hølge-Hazelton B,  Olsen PR, Graugaard C, Winther JF, Ahrensberg J, Schmiegelow K, Boisen K. Being Young and Getting Cancer: Development and recruitment of a National Population-based Cross-sectional study of the Perspectives of Young People with Cancer.  Journal of Adolescent and Young Adult Oncology 2016; publiceret online, DOI: 10.1089/jayao.2015.0063.

Sundstrup E, Hansen ÅM, Mortensen EL, Poulsen OM, Clausen T, Rugulies R, Møller A, Andersen LL. Influence of physical and psychosocial work environment throughout life and physical and cognitive capacity in midlife on labor market attachment among older workers: Study protocol for a prospective cohort study. BMC Public Health 2016; 16 (1): 629. DOI: 10.1186/s12889-016-3290-8.

Vass M, Hendriksen C. Der mangler dansk konsensus om definitionen af skrøbelighed. In Denmark there is a lack of consensus in the definition of frailty. Review. Ugeskrift for Læger 2016; 178: V04160279.

Waldorff FB, Nicolaisdóttir DR, Kousgaard MB, Reventlow S, Søndergaard J, Thorsen T, Andersen MK, Pedersen LB, Hutters CL, Siersma V, Bro F. Almost half of the Danish GPs have negative a priori attitudes towards a mandatory accreditation programme. Danish Medical Journal 2016; 63 (9): A5266.

Werner A, Malterud K. How can professionals carry out recognition towards children of parents with alcohol problems? A qualitative interview study. Scandinavian Journal of Public Health 2016; 45 (1): 42-49. DOI 10.1177/1403494816680802.

Werner A, Malterud K. Encounters with service professionals experienced by children from families with alcohol problems: A qualitative interview study. Scandinavian Journal of Public Health 2016; publiceret online, DOI: 10.1177/1403494816661651.

Zakarias JK, Jensen-Dahm C, Nørgaard A, Stevnsborg L, Gasse C, Andersen BG, Søren J, Waldorff FB, Moos T, Waldemar G. Geographical Variation in Antipsychotic Drug Use in Elderly Patients with Dementia: A Nationwide Study. Journal of Alzheimer’s Disease 2016; 54 (3): 1183-1192. DOI: 10.1186/s12877-016-0262-x.

Aabenhus R, Jensen JU. Biomarker-guided antibiotic use in primary care in resource-constrained environments. The Lancet Global Health 2016; 4 (9): e586-7. DOI: 10.1016/S2214-109X(16)30170-X.

 

Andre videnskabelige/formidlende publikationer

 

Andersen JS, Skovsgaard F. Den akutte patient i almen praksis. I Callesen T (red.). Den akutte patient. Munksgaard 2016, 445-453.

Andersen RS, Guassora AD, Davidsen AS, Hvas L, Petersen A, Brinkmann S, Bro F. Diagnosekultur og Sygdomssensibilisering. Månedsskrift for Almen Praksis 2016; 94 (9): 735-745.

Anderssen N, Buer L, Olaniyan OS, Malterud K. Kartlegging av levekår blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Et indikatorsett for ti års oppfølging. Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen 2016.

Broholm KAK. Almen praksis på dagsordenen: Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin på WONCA Europe 2016. Practicus 2016; 39 (232): 14-15.

Davidsen AS. Forskning i psykiske og funktionelle lidelser – og organisering af den tværsektorielle behandling. Practicus 2016; 39 (233): 34-35.

Davidsen AS. Den gode patientsamtale (Jette Ammentorp, Bente Bassett, Juliane Dinesen, Marianne Engelbrecht Lau). Boganmeldelse. Ugeskrift for Læger 2016; 178 (26): 2442.

Fosgerau CF, Overbeck G, Nielsen SB, Davidsen AS. Forståelse bør være det centrale begreb i kommunikationsundervisningen af læger. Practicus 2016; 39 (233): 38-39.

Fosse A,  Zuidema S, Boersma F, Malterud K, Schaufel MA, Ruths S. Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands. Nursing Home Research International Working Group. Barcelona, november 2016.

Guassora AD. Om det altid er det samme, som er det rigtige. Standardisering og individualisering. Practicus 2016; 39 (233): 48.

Holm A, Cordoba G, Bruunsgaard P, Bjerrum L. Symposium om urinvejsinfektioner. Practicus. 2016; 39 (232): 16-17.

Holm A, Cordoba G, Sönksen UW. Urinvejsinfektioner hos ældre. Månedsbladet Ration Farmakoter. 2016; 10: 1-4.

Holm A. Tranebær kan ikke forhindre urinvejsinfektioner. Kommentar. Ugeskrift for Læger 2016; 25: 2352.

Hvas L. Kvinders tanker om at blive ældre: ”Hver alder har sin charme.” Kapitel i Ældreforums pjece ”Kend din krop – når den ældes.” Ældreforum, august 2016, 23-27.

Hvas L. Syg litteratur (Anne-Marie Mai, Peter Simonsen, Camilla Schwartz og Iben Engelhardt Andersen (red.)). Boganmeldelse. Månedsskrift for Almen Praksis 2016; 8: 669-670.

Johansson M, Brodersen J, Gøtzsche P, Jørgensen KJ. Screening for reducing morbidity and mortality in malignant melanoma. Cochrane protokol. Publiceret online: http://onlinelibrary. wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD012352/full

Johansson M, Jørgensen KJ, Marklund B, Hansson A, Brodersen J. Slutreplik: Oroväckande inställning från Socialstyrelsen och SBU. Læserbrev. Läkertidningen 2016; 113: ECRE. Publiceret online: http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/10/Slutreplik-Orovackande-installning-fran-Socialstyrelsen-och-SBU/#comments.

Lund KS, Aabenhus RM, Arreskov AB. Specialevalg, julemandstro og skilsmisserisiko. Ugeskrift for Læger 2016; 178 (25): 2379-2382.

Lund KS. Akupunktur og hedeture – læger søges til et kommende forskningsprojekt. Practicus 2016; 39 (232): 49.

Malmqvist J, Bie AK, Martiny F, Brodersen J. Psychosocial consequences of colorectal cancer screening in the general population: a systematic review. Protokolartikel. PROSPERO International prospective register of systematic reviews 2016. Publiceret online: www.crd.york. ac.uk/PROSPERO/display_record.asp?ID=CRD42016051608

Malterud K, Siersma VD, Guassora AD. Informasjonsstyrke og utvalgsstørrelse i kvalitative studier. Fysioterapeuten 2016: 83 (8): 31.

Nielsen RG, Graungaard A. Ti skarpe om recidiverende mavesmerter hos børn. Månedsskrift for Almen Praksis 2016; 94 (9): 715-726.

Roksund G, Brodersen J, Johnson GE, Hjörleifsson S, Laudal M, Swensen E. Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei [Overdiagnosis – Norwegian general practitioners show the way]. Kronik. Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2016; 136 (22): 1903-1905. Publiceret online: http://tidsskriftet.no/2016/12/kronikk/overdiagnostikk-norske-allmennleger-viser-vei.

Söderström M. Diarrhoea risk study underlines the difficulties in carrying out research in day care centre settings. Acta Paediatrica 2016; 105 (1): 13-14. DOI: 10.1111/apa.13239.

Thorsen T, Reventlow S. Forsøg med ændret honorering i almen praksis. Den kvalitative for-analyse. Rapport, København 2016.

Thorsen T, Due TD, Waldorff FB. Is patients’ loneliness a matter for general practice? A qualitative study. Rapport udgivet i samarbejde med Ensomme Gamles Værn, København, september 2016. https://almenpraksis.ku.dk/om/nyheder/er-patienters-ensomhed-et-anliggende-for-almen-praksis/Is_patients_loneliness_a_matter_for_general_practice_ny.pdf 

Thorsen T. Samarbejdet mellem almen praksis og plejehjemmene i Frederiksberg Kommune: En kvalitativ evaluering af en samarbejdsmodel. Konsulentrapport, København, november 2016.

Aabenhus R m.fl. Baggrundsnotat for hensigtsmæssig anvendelse af antibiotika ved nedre luftvejsinfektioner i almen praksis og på hospital. Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), november.

 

Presse

 

Brodersen J. Interviewet til programserien ”Sygdom Søges.” DR, august og september.

Hvas L. Interviewet til DR dokumentar ”De Raske Syge.” DR, 25. august. https://www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumentar/dr1-dokumentar-de-raske-syge

Hvas L. Live debat i Sundhedmagasinet på DR 1. DR, 30. august. https://www.dr.dk/tv/se/sundhedsmagasinet-live/sundhedsmagasinet-live-hvordan-redder-vi-flest-liv

Hvas L. Interviewet til P1 Feature ”I hormonernes vold”. DR, 29. august. https://www.dr.dk/p1/feature

Hvas L. Interviewet til BT ”Overgangsalderen: se hvordan du får en naturlig hormonbalance.” BT, 16. juli.

Lund KS. Interviewet til diverse danske medier i anledning af sit projekt om akupunktur til brug ved hedeture. Uddrag: Lokalavisen Taastrup 4. oktober, side 13: ”Kan akupunktur hjælpe på hedeture?” Jydskevestkysten 16. oktober, side 2: Interviewet af Stine Hygum til sektionen ”Mennesker.” Fredericia Dagblad 24. september, side 22: Interviewet af Vibeke Frost Oxholm til artiklen ”Kan akupunktur afhjælpe hedeture?” Horsens Folkeblad 4. oktober, side 19: ”Akupunkturs effekt på hedeture skal undersøges.”

Olsen O. Interviewet om hjemmefødsler til Radio 24syv Morgen i forbindelse med artiklen "Planned hospital birth versus planned home birth:” http://www.radio24syv.dk/ programmer/24syv-morgen/15115522/24syv-morgen-0605-13-12-2016-1/ Radio 24syv, 13. december.

Olsen O. Kommentar relateret til forskningsprojektet "Evidens, information, dialog og praksisudvikling - “valg af fødested” som case.” Weekendavisen, 9. december.


Aktiviteter

 

Videnskabelige præsentationer

 

Cordoba G, Hernandez N, Oliveira S, Caballero L, Suarez MA, Olinisky M, Mäkelä M, Bjerrum L. General Practitioners’ views on the acceptability of using quality indicators to reduce unnecessary prescription of antibiotics in patients with suspected Respiratory Tract Infections. Oplæg ved WONCA World. Rio de Janeiro, 2.-6. november.

Cordoba G, Caballero L, Bjerrum L. Antibiotic prescriptions for suspected respiratory tract infection in primary care in South America. Oplæg ved WONCA World. Rio de Janeiro, 2.-6. november.

Cordoba G, Hernandez N, Oliveira S, Caballero L, Suarez MA, Olinisky M, Mäkelä M, Bjerrum L. General Practitioners’ views on the acceptability of using quality indicators to reduce unnecessary prescription of antibiotics in patients with suspected Respiratory Tract Infections. Oplæg ved General Practice Research on Infections Network Meeting 2016. Oxford,  1. oktober.

Heltberg A, Cordoba GC, Aabenhus R, Jønsson ABR. Back to the future: Addressing challenges for general practice. Workshop ved WONCA world. Rio de Janeiro, 2.-6. november.

Heltberg A, Andersen JS, Kragstrup J, Siersma V, Sandholdt H, Ellervik C. Social disparities in diabetes care: A Danish cross-sectional study. Oplæg ved WONCA World. Rio de Janeiro, 2.-6. november.

Hestbech MS, Gyrd-Hansen D, Kragstrup J, Siersma V, Brodersen J. How does HPV vaccination status relate to risk perceptions and intention to participate in cervical screening? A survey study. Poster ved Preventing Overdiagnosis Conference 2016. Barcelona, 20.-22. september. 

Holm A, Bjerrum L, Cordoba G. Effect of a diagnostic algorithm for urinary tract infection in general practice on appropriate use of antibiotics and costs- a cluster randomized trial. Oplæg ved General Practice Research on Infections Network Meeting 2016. Oxford, 30. september.

Hvas L. Magt og afmagt i jagten på en diagnose. Oplæg ved Lederforums årsmøde. Horsens, 3. november.

Hvas L. Patientinddragelse i et etisk perspektiv. Workshop ved DSAM’s årsmøde. Kolding, 23. september.

Kristensen MAT. How general practitioners assess self-care ability in patients with chronic conditions. Oplæg ved forskningsseminar. Centre for Primary Care, University of Manchester, 6. september.

Malmqvist J. Costs of the Danish national colorectal cancer screening programme. Oplæg ved Preventing Overdiagnosis Conference 2016. Barcelona, 20.-22. september.

Malterud K. Systematisk tekstkondensering – en metode for tematisk tverrgående analyse av kvalitative data. Oplæg ved Nordic Network of Phenomenological Health Research. Bergen, 11. maj.

Malterud K. Multimorbiditet. Oplæg ved Helsecampus Årstadvollen. Universitetet i Bergen, 11. august.

Malterud K. Helse blant lesbiske, homofile og bifile. Oplæg ved Uni Research Helse.  Universitetet i Bergen, 24. august.

Malterud K. Tre oplæg: Analyse av kvalitative data – noen grunnprinsipper. Systematisk tekstkondensering. Veivalg og utfordringer i analysearbeidet. Oplæg ved Uni Research Helses dagsseminar ”Tverrgående tematisk analyse av kvalitative data med systematisk tekstkondensering.” Bergen, 26. september.

Malterud K, Guassora AD, Reventlow S. Understanding medical diagnosis in general practice: a conceptual review and analysis. Oplæg ved Diagnosekulturgruppens seminar. Aarhus, 5. december.

Reventlow S. Family Medicine Specialization and the organization of research capacity in Denmark. Oplægsholder og medlem af panel ved seminaret “Academically-oriented fellowships and graduate studies in family medicine/primary care.” WONCA World, Rio de Janeiro, 2.-6.  november.

Bie AK, Brodersen J. Why do some colorectal cancer screening participants choose not to undergo colonoscopy following a positive test result? Oplæg ved Preventing Overdiagnosis Conference 2016. Barcelona, 20.-22. september.

Johansson M, Brodersen J, Marklund B, Siersma V, Jørgensen KJ. Methodological challenges in quantifying overdiagnosis in organized screening for abdominal aortic aneurysm using Swedish registry data. Oplæg ved Preventing Overdiagnosis Conference 2016. Barcelona, 20.-22. september.

Malmqvist J, Siersma V, Hansen LF, Brodersen J. Consequences of the Danish national colorectal cancer screening programme. Oplæg ved Preventing Overdiagnosis Conference 2016. Barcelona, 20.-22. september.

Lewandowska K, Lillevang G, Henriksen M, Brodersen J, Kjaer NK. Why do Danish doctors choose general practice as their future career? Oplæg ved 1st EURACT Medical Education Conference. Dublin, 8.-10. september 2016.

Brodersen J. Evidence-based general practice: prevention among healthy people. HPV Prevention and Control Board. “Prevention and control of HPV and HPV related cancers in Denmark: lessons learnt and the way forward.” FN-byen, København, 17.-18. november. https://www.uantwerpen.be/en/projects/hpv-prevention-control-board/meetings-/country-meeting-prev/

Brodersen J. Kræft - en risikofaktor for at blive syg. Danish Society for Nurses in Cancer Care. Kolding, 4. november.

Brodersen J. The Use of CT in Asymptomatic People: the Intended Benefits and the Unintended Harms. International Workshop on Justification of the Use of CT in Asymptomatic People for Individual Health Assessment (IHA). Seoul Catholic University of Korea, 26.-28. september. https://video.ku.dk/secret/14463700/68cf8ff3a1ca6f827189dca52ba83cde.

Brodersen J. Screening for non-communicable diseases: the intended benefits and the unintended harms. Danish Society for Obstetricians and Gynaecologists’ yearly meeting about guidelines. Middelfart, september.

Aabenhus R. Antibiotic use pattern of respiratory tract infections in Danish general practice. Oplæg ved General Practice Research on Infections Network Meeting 2016. Oxford 1. oktober.

 

Nationalt og internationalt samarbejde

 

Diagnosenetværket, et samarbejde mellem Forskningsenhederne i København og Aarhus og Diagnosekulturgruppen, Aalborg Universitet, holdt fælles seminar i Aarhus. Aarhus, 5. december.

Centrets Infektionsgruppe organiserede i samarbejde med Det Argentiske Selskab for Almen Medicin et 2-dages symposium, ”Evidence-based practice with emphasis on management of respiratory tract infections in general practice.” Misiones, Argentina, november.

Nordisk Netværk for Børne- og Ungeforskning i Almen Praksis, hvor også professor Philip Wilson fra Aberdeen er medlem, afholdt sit sjette møde i Skotland, med titlen ”Child Health Surveillance and the impact on preventive Health care.” Inverness, 8.-10. september.

John Brodersen er medlem af den videnskabelige og organiserende komité for den fjerde og den kommende femte internationale Preventing Overdiagnosis Conference i hhv. Barcelona (2016) and Quebec City (2017).

Centrets Multimorbiditetsgruppe havde besøg af Jose M. Valderas, Professor of Health Services and Policy Research, University of Exeter Medical School. Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, 20. oktober.

 

Andet

 

Stud.med. Emil Mørup Langberg forsvarede d. 26. august sit kandidatspeciale med titlen ”Patient-centredness – what does it mean?” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Julia Varga forsvarede d. 12. december sit kandidatspeciale med titlen ”Effekten af integrated care på somatiske komorbiditeter hos patienter med svær psykisk sygdom.” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Dan Andre Andersen forsvarede d. 4. januar 2016 sit bachelorspeciale med titlen ”Rituel omskæring af drengebørn i Danmark: Et indgreb med Janus-kompleks.” Hovedvejleder var Melissa C. Lutterodt.

Stud.med. Daniella Christrup forsvarede den 26. oktober sit kandidatspeciale med titlen ”blødning i første del af graviditeten – betydning for kvinden og barnet.”  Hovedvejleder var Ruth Ertmann.

Stud.med. Theresa Svane forsvarede den 12. december sit kandidatspeciale med titlen ”Effekten af forældretræning som intervention ved ADHD hos førskolebørn – en systematisk gennemgang og meta-analyse.” Hovedvejleder var Kirsten Lykke.

Stud.med. Jenny Østerø í Jákupsstovu forsvarede d. 12. december 2016 sit kandidatspeciale med titlen “Harming ageing men: How PSA testing men with LUTS does no good.” Hovedvejleder var John Brodersen.

Stud.med. Or Rahbek og stud.med. Christian Jauernik forsvarede d. 9. december 2016 deres bacheloropgave med titlen “ Systematisk påvirkning til øgning af deltagelsesprocenten i screeningsprogrammer for kræftsygdomme.” Hovedvejleder var John Brodersen.

Læge, ph.d. Malene Plejdrup Hansen er pr. 1. august ansat tre dage ugentlig som postdoc ved Afdeling for Almen Medicin.

Læge, ph.d. Anette Graungaard er pr. 20. august ansat som kursusleder på klinisk kursus i almen medicin, Afdeling for Almen Medicin.

Ansatte i 2016,
Forskningsenheden for Almen Praksis

(Markeret med * - ansat ved både Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin)

 

Andersen, Julie Høgsgaard: Ph.d.-studerende, antropolog                 

Arreskov, Anne Beiter : Ph.d.-studerende, læge     

Barrett, Barbara Ann: Ph.d.-studerende, antropolog                 

Bebe, Anna *: Ph.d.-studerende, læge     

Brodersen, John *: Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d.            

Broholm, Katalin Alexa Király: AC-fuldmægtig                  

Davidsen, Annette Sofie *: Lektor, speciallæge i almen medicin, ph.d., dr.med., assisterende forskningsleder

Due, Tina Drud: Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.

Ertmann, Ruth Kirk: Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.                     

Graungaard, Anette Hauskov: Postdoc, praktiserende læge, ph.d.        

Guassora, Ann Dorrit Kristiane *: Forskningslektor, læge, ph.d.                  

Hansen, May Kønig: Sekretær      

Hermann, Christian: Praktiserende læge, ph.d.

Hestbech, Mie Sara *: Ph.d.-studerende, læge     

Hvas, Lotte: Seniorforsker, speciallæge i almen medicin, dr.med.

Hvass, Jeanette: Sekretær

Jönsson, Alexandra Brandt Ryborg: Ph.d.-studerende, antropolog                 

Karlslund, Willy: Datamanager                    

Kousgaard, Marius Brostrøm: Forskningslektor, politolog, ph.d.            

Kristensen, Mads Aage Toft: Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin          

Krøyer, Katja: Sekretær, Forskningstræningen              

Køster-Rasmussen, Rasmus: Læge, ph.d.  

Lykke, Kirsten: Postdoc, praktiserende læge, ph.d.        

Malmqvist, Jessica: Forskningsassistent, læge  

Malterud, Kirsti: Professor, læge, ph.d.       

Møller, Anne: Postdoc, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Nicolaisdóttir, Dagný Rós: Datamanager                    

Olivarius, Niels de Fine *: Professor i almen medicin

Olsen, Ole: Seniorforsker, statistiker   

Overbeck, Gritt: Ph.d.-studerende, cand.mag. i sprogpsykologi             

Reventlow, Susanne *: Professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med. 

Sandholdt, Håkon: Studenterberegner            

Schultz, Rikke: Ph.d.-studerende, psykolog

Siersma, Volkert Dirk: Ekstern lektor i biostatistik, statistiker, ph.d.               

Spalletta, Olivia Marie: Ph.d.-studerende, antropolog                 

Søndergaard, Elisabeth: Ph.d.-studerende, antropolog                 

Thorsen, Thorkil: Forskningslektor, kultursociolog, fil.dr. 

Waldorff, Frans Boch *: Professor, praktiserende læge, ph.d.      

Willadsen, Tora Grauers: Ph.d.-studerende, læge     

 

Ansatte i 2016,
Afdeling for Almen Medicin

(Markeret med * - ansat ved både Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin)

 

Aabenhus, Rune: Ph.d.-studerende, praktiserende læge

Andersen, John Sahl: Lektor

Bebe, Anna *: Ph.d.-studerende, læge     

Bjerrum, Lars: Professor      

Brodersen, John *: Professor      

Cordoba Currea, Gloria Cristina: Ph.d.-stipendiat                 

Davidsen, Annette Sofie *: Lektor           

Guassora, Ann Dorrit Kristiane *: Adjunkt         

Hansen, Malene Plejdrup: Postdoc

Heltberg, Andreas Søndergaard: Ph.d.-studerende                                     

Hestbech, Mie Sara *: Ph.d.-studerende                                       

Holm, Anne: Ph.d.-studerende                                     

Jensen, Manja Dahl: Forskningsassistent            

Knudsen, Thomas Bøllingtoft: Læge, adjunkt                    

Kragstrup, Jakob: Professor      

Lund, Kamma Sundgaard: Ph.d.-studerende

Lutterodt, Melissa C.: Adjunkt         

Mäkelä, Marja-Leena Marjukka: Professor      

Olivarius, Niels de Fine *: Professor i almen medicin

Reventlow, Susanne *: Professor, afdelingsleder  

Saust, Laura Trolle: Ph.d.-studerende               

Sørensen, Ellen Lydia: Studielektor/Kursusleder for TPK            

von'Szarka, Margit: Studieadministrativ medarbejder           

Waldorff, Frans Boch *: Lektor           


Igangværende ph.d.-projekter pr. 31. december 2016

 

Andersen, Julie Høgsgaard: Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemer.

Arreskov, Anne Beiter: Prioriteringer hos patienter med kronisk sygdom og kræft.

Barrett, Barbara Ann: Retningslinjer i aktion. Et studie af organisatorisk standardisering og klinisk praksis i første trimester screening i Danmark.

Bebe, Anna: Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet

Cordoba, Gloria Cristina Currea: Bedre behandling af urinvejsinfektioner.

Heltberg, Andreas:  Socioeconomic differences in Type 2 Diabetes: Detection, attainment of treatment goals and effect of intervention with structured personal care.

Hestbech, Mie: HPV-vaccination og fremtidig screening for livmoderhalskræft (afhandling afleveret og godkendt til forsvar 3. februar 2017)

Holm, Anne: Skru ned for de resistente bakterier.

Jönsson, Alexandra Brandt Ryborg: At finde sin vej med multisygdom. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges.

Keller, Amélie Cleo: The influence of vitamin D status in utero and the risk of type 2 diabetes later in life

Kristensen, Mads Aage Toft: Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patienten.

Lund, Kamma: Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie i almen praksis.

Overbeck, Gritt: Implementing Collaborative Care for anxiety and depression in Denmark – a qualitative study of processes, challenges and opportunities.

Saust, Laura Trolle: Rationel brug af antibiotika i almen praksis – udvikling og anvendelse af kvalitetsindikatorer.

Schultz, Rikke: Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Spalletta, Olivia Marie: Disappearing Diagnosis: Down syndrome in Denmark.

Søndergaard, Elisabeth: Sociale relationers betydning for børns sundhed. En antropologisk undersøgelse af sociale sammenhænges betydning for udvikling af sygdom blandt børn på Lolland-Falster.

Thorsteinsdottir, Fanney: Influence of prenatal vitamin D on the development of asthma later in life.

Willadsen, Tora Grauers: Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.

Aabenhus, Rune: Antibiotika ordinationer i dansk almen praksis. Hvilke faktorer kan forklare det stigende forbrug gennem de sidste 10 år?