Forskning

Tværfagligt miljø

Vi er stolte af vores tværfaglighed, som betyder, at praktiserende læger og yngre almenmedicinere arbejder sammen med sociologer, kultursociologer, antropologer, fysioterapeuter, sygeplejersker, statistikere mm. Det medfører, at vi kan lave både kvantitative undersøgelser (fx spørgeskemaundersøgelser, kliniske undersøgelser, registerundersøgelser) og kvalitative undersøgelser (fx interviews og observationsstudier) på højt niveau.

Forskningen – de store linjer

Overordnet set beskæftiger vi os med disse forskningsområder, hver for sig og i kombination:

  • Dialogen og forhandlingen med patienten i konsultationen. Forskning i læge-patient-mødet, hvor lægens og patientens forståelse bliver klarlagt og brugt som en ressource. Relationen mellem patient og læge ses som det centrale omdrejningspunkt i almen praksis.
  • Patientens perspektiv på symptomer, sygdom og risiko. Beskrivelse af betydningen af patienternes erfaringer, oplevelser, tolkninger og forståelse af sundhedsvæsenet på det moderne samfunds præmisser.
  • Klinisk håndtering af sygdomme. Forskning i diagnostik og behandling af udvalgte sygdomme, symptomer og tilstande med henblik på at styrke den kliniske kompetence. Der er aktuelt især fokus på områderne diabetes, demens, ryglidelser, kræft, infektionssygdomme og børn med særlige behov.
  • Organisations- og implementeringsforskning. Almen praksis’ struktur og funktion, lægernes og personalets arbejdsvilkår, forandringsprocesser samt forhold, der påvirker udviklingen af nye fremgangsmåder og rutiner i den kliniske praksis.
  • Praktiserende lægers baggrund. Lægeuddannelsen inkl. medicinsk pædagogisk forskning, samt praktiserende lægers socialisering og holdninger.

Forskningsgrupperne

Med vores forskning vil vi altså forbedre og udvikle sygdomsbehandlingen, dialogen med patienten og samarbejdet i sundhedsvæsenet. Det gør vi i et samarbejde på tværs af flere forskningsområder i mindre arbejdsgrupper. De største grupper beskæftiger sig med disse temaer:

Børn og unge

I Børnegruppen arbejder vi med børnesundhed set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi arbejder fx med børn, hvis forældre er ramt af kræftsygdom, og med sårbare børn i konsultationen. Der er igangsat et stort arbejde (DanChild), som skal sikre, at data indsamles fra svangerskabs- og børneundersøgelserne i almen praksis. Oplysningerne skal bruges til at udvikle kvaliteten af disse undersøgelser og vil medføre, at der skabes en almenmedicinsk mor-barn kohorte.

De raske ”patienter”

I denne gruppe arbejder vi med brug af medicinsk teknologi, risikoopfattelse og screening af raske personer set i et almenmedicinsk perspektiv. Vi interesserer os bl.a. for, hvilke konsekvenser screening har for borgerens opfattelse af eget helbred, herunder hvilke konsekvenser et falsk positivt screeningssvar giver.

Infektioner, antibiotika og resistens

Forskergruppen arbejder med metoder, der kan forbedre diagnostikken af infektionssygdomme i almen praksis. Målet er at opnå en reduktion i det uhensigtsmæssige overforbrug af antibiotika og dermed at dæmme op for den stigende antibiotikaresistens. Forskergruppen er med i det tværfaglige forskningscenter ved Københavns Universitet: UC-CARE (University of Copenhagen Research Centre for Antibiotic Resistance).

Diabetes, vægt og kost

De såkaldte livsstilssygdomme fylder meget i almen praksis. Ved hjælp af befolkningsundersøgelser og interventionsstudier med både almindelige raske borgere og patienter med diabetes forsker vi fx i kostens betydning for vægten, vægtens betydning for sundheden og forbedring af psykiatriske patienters somatiske sygdom.

Multimorbiditet

Patienter med to eller flere kroniske sygdomme (multimorbiditet) har brug for et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum. Forskningsgruppen arbejder med udredning og behandling af disse patienter i almen praksis. Vi vil i en kombination af epidemiologisk og kvalitativ-humanistisk forskning belyse, hvad der karakteriserer patienter med multimorbiditet og deres sygdoms- og behandlingsforløb.

Lægemidler

Denne gruppe interesserer sig især for forebyggende lægemidler som statiner og antidepressiva til ældre. Såvel patient- og lægeperspektivet på behandlingen undersøges, fx når vi ser på holdninger til seponering af forebyggende lægemidler til ældre.

Organisation og implementering

Almen praksis udsættes løbende for krav eller ønsker om at implementere nye kvalitetsstandarder, dokumentationsredskaber, samarbejdsmodeller og organisationsformer. I denne gruppe undersøger vi, hvordan sådanne ideer og teknologier optages i almen praksis og med hvilke konsekvenser. Hvordan harmonerer de nye tiltag fx med arbejdsvilkårene i almen praksis, og hvordan påvirker de arbejdet?

Konsultationsforskning

Denne gruppe fokuserer på mødet mellem læge og patient. Projekter handler fx om samtaleterapi hos patienter med depression, forebyggende børneundersøgelser, samt diskussioner af livsstil og undervisning i konsultationsprocessen.