Eksempler på tidligere og igangværende projekter – Københavns Universitet

Almen Praksis > Forskning > Eksempler på tidligere...

Eksempler på tidligere og igangværende projekter

Analyse af sammenhænge mellem struktur og social kapital i sundhedsvæsnet

Antibiotisk behandling af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis vejledt af en hurtigtest til måling af procalcitonin. En randomiseret non-inferiority multipraksisundersøgelse.

Arbejdets betydning for aldringsprocessen hos midaldrende danskere. Hvilken betydning har fysisk krævende arbejde for tegn på tidlig aldring?

Barrierer for sundhedsvidenskabelig erkendelse - et case-studie af evidensen for rutinemæssig ultralydsscanning

Betydningen af oxidativt stress for udviklingen af diabetiske senkomplikationer

Børn, bevægelse og byens rum – et antropologisk studie af omgivelsernes betydning for børns fysiske aktivitet

Børnekonsultationen i almen praksis når barnet ikke trives emotionelt og socialt

Dansk Alzheimer Interventions Studie (Danish Alzheimer Intervention StudY - DAISY)

Demensomsorg i Norden

Den forebyggende børneundersøgelse i almen praksis - opgaver og muligheder i forhold til børn med særlige behov. - En kvalitativ undersøgelse

Den praktiserende læge som aktør i samarbejdet med socialforvaltningen om børn og unge med psykosociale problemer

Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen

Den unge med kræft

Det metaboliske syndrom i almen praksis. Undersøgelse af en praksispopulation

Diabetesomsorg i almen praksis

Diabetesomsorg i Almen Praksis: Hvordan debuterer type 2 diabetes?

Diabetesomsorg i almen praksis. Den afsluttende 14-årsopfølgning

Diabetes - teambuilding i almen praksis. Et kvalitetssikringsprojekt i Region Hovedstaden

Effekter og virkningsmekanismer i alternativ behandling

En dobbelt-blind, randomiseret kontrolleret undersøgelse af extraartikulær guldimplantation til behandling af knæledsartrose

Eosinofili i Primærsektoren - De helbredsmæssige konsekvenser af et hyppigt blodprøvesvar

Et kvalitativt studie af muligheder og udfordringer i forbindelse med specialistbaseret vejledning af alment praktiserende læger

Et situationelt perspektiv på hjertekarsygdom: oplevelse og fortolkning af symptomer med tilknytning til hjerte, kar og brystregion.

EUCCLID studiet - European Study on Care and Complications in patients with type 2 Diabetes

Evaluering af Facilitatorordningen i Region Hovedstaden

Forebyggende helbredssamtaler som konsultationsform

Forskningstræningen i Videreuddannelsesregion Øst, et aktionsforskningsprojekt, ”uddannelseslægernes erfaringer”

Forståelsen af informationsmaterialet ved mammografiscreening

Hjemmemonitorering hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom i Region Hovedstaden – En vurdering af effekten

HUSK 2 – 4 års opfølgning

Hvad er god supervision for praktiserende læger

Hvad får forældre til at kontakte lægen?

Hvilken (kvalitets)udvikling i almen praksis?

Implementering af Projekthåndbog for almen praksis. Fra ide til færdigt produkt

Implementering af collaborative care for angst og depression – COLLABRI (delstudie II)

Implementering af øget fysisk aktivitet hos patienter med type 2 diabetes i almen praksis

Indvandrerkonsulentfunktion i almen praksis

Klinisk almen medicinsk børnedatabase - En klinisk beskrivelse af en almen medicinsk børnekohorte fra 0-5 år

Kommunale praksiskonsulenters rolle i samarbejdet mellem almen praksis og kommuner

Kost, metabolisme og fedme

Lægens fortællinger som aktiv i kvalitetsudviklingsarbejdet

Lægens sårbarhed – en styrke i mødet med patienten?

Lændesmerter i almen praksis - efter 22 år

Medicin til raske - en syg idé?

Mellemøresygdom, hørelse og sprog hos førskolebørn. Validering af en ordgenkendelsestest i støj

Mentalisering, narrativ og tid - En kvalitativ undersøgelse af psykologiske interventioner i almen praksis

Narrativer om psykologisk intervention i almen praksis

Nye tider - Nye læger?

Når børn har brug for en særlig indsats – træning af praktiserende læger gennem supervision. Et interventionsforskningsprojekt

Opfattelsen af depression hos praktiserende læger og psykiatere

Overgangsalderen - set fra kvindens perspektiv

Patientens perspektiv på et liv med type 2 diabetes

Point Of Care testing In Danish general Practice (POCIP studiet)

Positive sundhedsfaktorer - En bedre balance mellem risikotænkning og ressourcetænkning

Positivt, selvvurderet generelt helbred hos patienter med medicinske problemer – et kvalitativt studie fra almen praksis

Praktiserende lægers brug af e-learningsprogram om demens udsendt i forbindelse med DSAMs vejledning om demens

Praktiserende lægers fortællinger anvendt som metode i kvalitetsudviklingen af almen praksis

Praxis Matrix - et organisationsudviklingsprojekt

Prioritering af problemer, behandling og egenomsorg hos patienter med multimorbiditet – et konsultationsperspektiv

Rationelle beslutninger for den travle praktiserende læge

Registrering af utilsigtede hændelser (UTH) i almen praksis - organisatoriske og læringsmæssige aspekter

Retningslinjer i aktion - En antropologisk analyse af det prænatale undersøgelsesfelt

Risikoopfattelse hos hypertensionspatienter i almen praksis

Risikooplevelse, sundhed og forebyggelse. Osteoporose/knogleskørheds betydning som oplevet af 60-årige kvinder

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis – en undersøgelse af samarbejdet om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme. 

Samarbejde om kroniske patienter (SOK)

Sammenhængende patientforløb som idé og praksis. En organisationssociologisk analyse

Sammenhængskraften i almen praksis - gennem et filosofisk perspektiv skabe større indsigt, forståelse og horisont for fagets betydning og udførelse

Samspillet imellem unge voksne med kræft og alment praktiserende læger

Selvvurderet helbred: Uafhængig prædiktor for total dødelighed og død af iskæmisk hjertesygdom. Forløbsanalyse af selvvurderet helbred gennem 20 år af 1936-populationen i Glostrup helbredsundersøgt ved 40, 45, 51 og 60-års alderen

Småbørns sygdomssymptomer vurderet af forældrene - relation mellem symptom, sygdoms sværhedsgrad og kontakt til den praktiserende læge

Social baggrund og comorbiditet som grundlag for individuelle interventioner for patienter med type 2 diabetes

Social ulighed og sårbarhed i almen praksis

The structure of medical decisions: Laying the foundations for informed shared medical decision making

Udvikling af diagnostiske algoritmer for astma og pneumoni hos småbørn

Uerkendt D-vitaminmangel i en almen praksis med mange patienter med indvandrerbaggrund – opsporing og behandling

Vekselvirkning mellem behandling og sygdomsudvikling - Statistisk analyse af multivariate processer observeret på tilfældige måletidspunkter

Værdighed ved demensudredning i almen praksis