Om Forskningsenheden for Almen Praksis i København

Organisation
Forskningsenheden for Almen Praksis i København blev oprettet i 1978 med tilknytning til Institut for Almen Medicin, Københavns Universitet. Forskningsenheden er en selvejende institution, hvis formål er 1) at udføre forskning i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt og 2) at yde rådgivning og praktisk bistand til forskning i almen praksis og tilgrænsende områder. Forskningsenheden fungerer under vedtægter, som pr. 1. december 1985 er indgået mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og det daværende Sygesikringens Forhandlingsudvalg, nu Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Forskningsenheden finansieres af den af disse organisationer oprettede fond ’Forskningsfonden for almen praksis’. Til at vejlede institutionen forskningspolitisk er udpeget et Forskningsudvalg. Forskningsenheden har i 2006 skrevet kontrakt med Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Øst om at varetage undervisningen i forskningstræning i Region Øst.

Forskningsenheden rummer vejledningskompetencer svarende til alle akademiske niveauer inden for forskning, kvalitetsudvikling, evaluering og medicinsk teknologivurdering. Forskerne har forskellige akademiske baggrunde og udgør tilsammen et kreativt, tværfagligt miljø, der udnyttes såvel i enkeltprojekter som i områdespecifikke forskningsgrupper og metodefora. Der findes således forskningsgrupper vedr. diabetes, organisering og implementering, børns sundhed og sygdom, kræft, teoriudvikling samt metodefora om kvantitative metoder og kvalitative metoder. En stor del af forskerne deltager i såvel fagpolitisk som forskningspolitisk udviklings- og udvalgsarbejde.

Ledelse
Forskningsenheden ledes af professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med. Susanne Reventlow. Forskningsenhedens bestyrelse består af ti medlemmer, heriblandt to formænd, nemlig formand for PLO Christian Freitag og Bo Libergren, udpeget af Danske Regioner.

Personaleforhold
På Forskningsenheden er der i alt 20 forskerårsværk fordelt på 37 forskere, der enten er fastansatte (6 årsværk) eller eksternt finansierede (14 årsværk). Blandt forskerne findes praktiserende læger, læger, sociologer, statistikere, sygeplejersker, antropologer, kultursociologer og kandidater fra folkesundhedsvidenskab og statskundskab.