Indsatsen for at nedbringe antimikrobiel resistens – Internationalt og interdisciplinært samarbejde – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Indsatsen for at nedbr...

01. december 2017

Indsatsen for at nedbringe antimikrobiel resistens – Internationalt og interdisciplinært samarbejde

Antimikrobiel resistens (AMR) er ifølge WHO én af de vigtigste trusler mod folkesundheden. Uhensigtsmæssig brug af antibiotika såvel hos mennesker som hos dyr har forårsaget en stigning af AMR. Der er en markant variation i forekomsten af AMR i forskellige lande. Variationen korrelerer med forbruget af antibiotika. Jo mere antibiotika der bruges, jo højere er prævalensen af AMR. For at nedbringe AMR er internationalt og interdisciplinært samarbejde afgørende.

På Center for forskning og uddannelse i Almen Medicin, ved Købehavns Universitet har vi været involveret i forskellige former for internationalt og interdisciplinært samarbejde for at nedsætte det uhensigtsmæssige antibiotikaforbrug. For eksempel HAPPY AUDIT og UC-CARE.

HAPPY AUDIT står for”Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield And Use of Anti-microbial Drugs In the Treatment of Respiratory Tract Infections”. HAPPY AUDIT bruger kvalitetsudviklingsmetoder sammen med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til at reducere uhensigtsmæssige antibiotikaordinationer hos patienter med luftsvejsinfektioner. HAPPY AUDIT har været implementeret i 14 lande, og nu er vi i gang med at starte en pilotfase af projektet i Cuba.

Vi besøgte Cuba i april 2017 og deltog i en national konference om AMR og antibiotikaforbrug. På konferencen blev klart , at AMR prævalensen er markant højere i Cuba end i Danmark. Eksempelvis er prævalensen af ESBL-producerende E.coli (multiresistent urinvejsbakterie) 67% på hospitalsniveau, mens den i Danmark er 7%. I Cuba  foreligger der ikke systematisk information om forbruget af antibiotika i primærsektoren og man kender ikke prævalensen af resistente bakterier i befolkningen. Derfor vil vi starte med en pilot fase med henblik på at vurdere muligheden for at iværksætte  HAPPY AUDIT programmet i Cuba.

UC-CARE står for ”University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance”. Centret blev etableret I 2013 for at udvikle viden og redskaber til at bekæmpe AMR hos mennesker og dyr. Interdisciplinært arbejde er baseret på en  ”One Health” tilgang. Det betyder, at det fælles miljø mennesker og dyr lever i påvirker sundheden  såvel hos mennesker som hos dyr. Et tæt samarbejde mellem praktiserende læger, veterinærer, samfundsforskere m.fl.  har vist sig at være fremmende for betydningsfuld vidensdeling og udvikling af innovative ideer for at bekæmpe AMR.  

Som en direkte konsekvens af UC-CARE projektet har vi, for første gang i Københavns Universitets historie, etableret et fælles-kursus for dyrlæge og lægestuderende. Kurset intenderer at give medicinstuderende og dyrlægestuderende et bedre indblik i vilkår for rationel diagnostik og behandling af infektioner hos mennesker og dyr. Der lægges særlig vægt på kompetencen til at anskue og håndtere antibiotikaresistens i et One Health perspektiv, herunder de samfundsmæssige perspektiver.

I forbindelse med denne ”One health” tilgang har vi fået en bevilling  fra Uddannelses- og forskningsministeriet til at  organisere en Dansk-Brasiliansk workshop med titlen: ” Fighting the Antimicrobial Resistance threat ― Brazilian-Danish research collaboration to decrease inappropriate use of antibiotics”. Workshoppen er organiseret i samarbejde med det sundhedsvidenskabelige fakultet på Sao Paulo Universitet. Mikrobiologer, praktiserende læger, veterinærer, antropologer, m.fl. fra Danmark og Brasilien vil få mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer. I 4 dage vil forskellige aktiviteter hjælpe til at udvikle innovative forskningsideer, der bagefter vil danne baggrund for et konkret fælles forskningsprojekt, med henblik på at nedbringe det uhensigtsmæssige forbrug af antibiotika og reducere forekomsten af AMR.

Vi ser frem til at opdatere jer om vores spændende internationale og interdisciplinære samarbejde i løbet af 2018.

På vegne af forskningsgruppen på Center for forskning og uddannelse i Almen Medicin, ved Købehavns Universitet

Gloria Cordoba MD-MPH-PHD
Postdoc