Forståelse af sammenhængen mellem krop og sind hos patienter i almen praksis – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Forståelse af sammenhæ...

27. juni 2016

Forståelse af sammenhængen mellem krop og sind hos patienter i almen praksis

Patienters oplevelse af symptomer følger ikke den opdeling i krop og psyke, som præger sygdomsklassifikationen i sundhedsvæsenet; fx har en angsttilstand ofte et meget kropligt udtryk såsom hjertebanken, diarré eller følelsen af at skulle besvime. Men det gælder faktisk for de fleste tilstande, både psykiske og somatiske, at symptomer opleves i et samlet hele, og den skarpe opdeling i sygdomsklassifikationen bliver en kunstig og nogle gange upræcis måde at afspejle og beskrive patienternes symptomer på. Men hvordan kommer vi i gang med at understøtte en tilgang i almen praksis, som tilgodeser patientens samlede oplevelse af symptomer?  Det forudsætter, at vores forståelse af patienterne tager afsæt i en anden teoretisk tilgang end den, der ligger til grund for de traditionelle sygdomsklassifikationer. Dette er omdrejningspunktet for et teoretisk arbejde, som speciallæge i almen medicin, lektor Annette Sofie Davidsen, læge, forskningslektor Ann Dorrit Guassora og speciallæge i almen medicin, forskningsleder Susanne Reventlow har udført, og hvis resultater præsenteres i artiklen ’Understanding the body–mind in primary care ’ http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11019-016-9710-9.

Forfatterne diskuterer modeller, som kan understøtte en tilgang i almen praksis, som tilgodeser patientens samlede oplevelse af symptomer: Der er almenmedicinske teoretikere, som tidligere har formuleret helhedssyn, som dog ikke har vundet hævd i den almenmedicinske praksis. Eksempelvis introducerede McWhinney metaforen ’body-mind’ og Rudebeck talte for udøvelse af ’kropslig empati’. ’Begge forståelser har meget tilfælles med fænomenologisk tænkning og begrebet mentalisering’ fortæller Annette Sofie Davidsen og fortsætter: ’Mentalisering er et rigtig godt redskab til at opnå fælles forståelse med en patient - fx fælles forståelse af patientens symptomer, og mentalisering kan trænes.’  Det teoretiske arbejde, som er publiceret i ’Medicine, Health Care and Philosophy’ er bl.a. første skridt i planlægningen af en undersøgelse af effekten af træning i mentalisering for praktiserende læger.