Coronavirus Information på dansk / Information in English

Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin, efterår 2019 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Om Forskningsenheden > Nyheder > Lundbeckfondens Schola...

18. september 2019

Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin, efterår 2019

Ansøgningsfrist er mandag den 11. november 2019

Et forskningsforløb i almen medicin under medicinstudiet giver den studerende ideelle forudsætninger for at stifte bekendtskab med et aktivt forskningsmiljø og få øget indsigt i almenmedicinsk forskning. Bevilling fra Lundbeckfonden gør det igen muligt at udbyde scholarstipendier i almen medicin til medicinstuderende – til forskningsforløb af seks til tolv måneders varighed.

Krav til ansøgning

Forskningsprojektets hovedtema skal være inden for det almenmedicinske område. Både epidemiologiske, kliniske og kvalitative projekter kan komme i betragtning. Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder, som skal have en akademisk tilknytning til et af de fire medicinske fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for den studerende. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en medicinstuderende til projektet. Af ansøgningen skal det fremgå, hvilke opgaver og dele af projektplanen, som varetages af den studerende.

Bedømmelse af ansøgninger

Stipendier kan uddeles til kvalificerede ansøgere fra alle landets fire medicinske fakulteter. I bedømmelsen af ansøgningerne indgår følgende parametre: 

  • Projektets kvalitet herunder projektets originalitet, væsentlighed og metodernes egnethed. 
  • Ansøgergruppens kvalifikationer 
  • Projektets gennemførlighed herunder sandsynligheden for at projektet kan gennemføres inden for den angivne tidsramme

Herudover tages i bedømmelsen hensyn til den geografiske fordeling af stipendiater og repræsentation af forskellige forskningsområder. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra de fire almenmedicinske forskningsmiljøer.

Bevilling

Stipendiebevilling skal administreres af forskningsenhed, universitet eller hospitalsafdeling. Der kan søges om op til 140.000 kr. til et helårsstipendium; 120.000 kr. til lønudgifter og 20.000 kr. til finansiering af projekt. Ved kortere forskningsforløb sker proportional finansiering (f.eks. kan ved seks måneders forløb søges om 60.000 kr. til lønudgifter og 10.000 kr. til finansiering af projekt).

Ansøgning

Ansøgningen skal udarbejdes i ansøgningsskema til Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin og vedlægges følgende bilag: 

  • Vejleders CV (maks. 1 A4 side) 
  • Studerendes CV (maks. 1 A4 side) 
  • Udførlig projektbeskrivelse (maks. fem A4 sider 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer).

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan. Ansøgningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk.

Ansøgningsskema kan hentes her eller rekvireres ved administrativ medarbejder Line Maj Jensen (lmj@dcm.aau.dk). Ansøgning og bilag skal sendes i EN samlet pdf-fil til: lmj@dcm.aau.dk. Ved spørgsmål kan tages kontakt til professor Martin Bach Jensen (mbj@dcm.aau.dk). 

Se her for yderligere oplysninger om Lundbeckfondens Scholarstipendier i almen medicin.