Semesterrapport 3 2015 – Københavns Universitet

Almen Praksis > Publikationer > Semesterrapporter > Semesterrapport 3 2015


Semesterrapport 3
2015

September - december

 

Resumé


Efter mange år side om side gik Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Afdeling for Almen Medicin i sommeren 2015 sammen om at danne Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin ved Københavns Universitet med en fælles ledelse. Formålet med Centret er at skabe et sammenhængende miljø for forskning, uddannelse, kvalitetsudvikling og praktisk implementering af forskningsresultater i almen praksis og i sundhedsvæsenet samt at opnå synergieffekten af et stærkt, samlet, almenmedicinsk forskningsmiljø i København. 

Ud over centerdannelsen har anden halvdel af 2015 budt på stor aktivitet med udbygning af forskningssamarbejde, både i Danmark og internationalt. Bl.a. har Centret haft besøg af John-Arne Skolbekken og Marit Solbjør fra Trondheim, som begge arbejder med risiko, screening, etik og biomedikalisering. I september var forskningsgruppen ’De raske, screening og overdiagnosticering’ talstærkt repræsenteret med oplæg og posters ved konferencen ’Preventing Overdiagnosis' i Washington DC. I december afholdt vi i samarbejde med diagnosekulturgruppen i Aalborg et fælles seminar. Derudover har vores forskere besøgt andre forskningsmiljøer, bl.a. i London, i forbindelse med forskningssamarbejde om mentalisering som begreb til forståelse af patienter med psykiske lidelser og kroniske smertetilstande, og i forbindelse med etableringen af forskningsnetværk i Finland har vi besøgt Tampere og holdt oplæg om den almenmedicinske forskning i Danmark.

Flere forskere fra Centret har været involveret i etableringen af et tværfakultært center, INMEDIC, som har til formål at udforske intersubjektivitet i medicinsk kommunikation, og vi er desuden involveret i etableringen af et kommende videnskabeligt selskab for kommunikation i sundhedsvæsenet. 

Den 1. september blev John Brodersen ansat som professor ved Københavns Universitet med tilknytning til Region Sjælland. Ansættelsen skal styrke forskningen i regionen og er en bekræftelse af et mangeårigt samarbejde imellem Centret og Lolland Falster-undersøgelsen (LOFUS) og Broen til Bedre Sundhed. Flere projekter er igangsat.

Centrets større forskergrupper omfatter: ’Multimorbiditet,’ ’De raske, screening og overdiagnosticering,’ ’Infektioner, antibiotika og resistens,’ ’Familien, graviditet og børn,’ ’Organisering og implementering,’ og på tværs af grupperne forsker vi i kvalitetsudvikling, konsultationen, samt personcentreret medicin og patientinddragelse. Temapuljeprojektet ’Mødet mellem patient og praksis med fokus på symptomer’ er ved at blive afsluttet og publiceret.

Større forskningssatsning på multimorbiditet

Mange af Centrets medarbejdere arbejder tværfagligt med comorbiditet, og flere fokuserer på, om patienten, snarere end sygdommen, kan komme i fokus ved at implementere begrebet multimorbiditet. Dette udviklingsarbejde er skudt i gang af en netop udkommet oversigtsartikel, skrevet af en af vore ph.d.-studerende, som giver et overblik over alle de måder, som multimorbiditet har været defineret på indtil videre, og som diskuterer, hvordan man kan nå frem til en definition, som er relevant for det daglige kliniske arbejde i almen praksis ved f. eks. at inkludere symptomer i definitionen.

I en artikel om effekten af en multifaktoriel intervention med personlige behandlingsmål over for diabetes har vi fundet, at det kun er kvinder, som har gavn af interventionen. Dette resultat ligger i forlængelse af tidligere kønsforskning i Centret, og flere af de aktuelle ph.d.-studerende har dette som et vigtigt tema. Blandt vore 12 igangværende projekter, som beskæftiger sig med co-/multimorbiditet, er der f. eks. en medicinsk-antropologisk undersøgelse af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, som har særligt fokus på, om køn har indflydelse på de veje, der vælges.

Forskningsprogrammet med dets tre forskningsspor præsenteres på vores hjemmeside: https://almenpraksis.ku.dk/forskning/multimorbiditet

Større aktiviteter i andre forskergrupper

FORTUNE-gruppen beskæftiger sig med tværsektorielt samarbejde omkring psykiske lidelser og medicinsk uforklarede smertetilstande og indbefatter bl.a. Collabri-projektet, som undersøger en tværsektoriel indsats for patienter med angst og depression. I gruppen er der startet to nye ph.d.-studerende, begge med fokus på sektorovergange og tværsektorielt samarbejde.

Centrets mangeårige fokus på personcentrering og behandling af højrisikogrupper kommer f.eks. til udtryk i en nyligt publiceret undersøgelse af effekten af individualiseret, struktureret diabetesbehandling hos patienter, som har en alvorlig psykisk sygdom oven i deres diabetes. Disse patienter oplever en særlig stor effekt på dødelighed og komplikationsudvikling af interventionen, hvilket bl.a. kan skyldes, at de som udgangspunkt har en meget stor risiko for at opleve disse udfald.

Vi er i gang med at lave et systematisk review af begrebet patient-centrerethed, ligesom der løbende foregår empiriske studier af konsultationsprocessen, hvori såvel mentalisering som patient-centrerethed indgår. Der er i 2015 publiceret flere artikler om dette.

Også i Centrets børneforskningsgruppe har der været stor aktivitet. Gruppen har bl.a. afholdt det 5. møde i Nordisk Netværk i Børne- og Ungeforskning i Almen Praksis med deltagere fra Institut for Psykologi i København. Et fremtidigt forskningssamarbejde omkring de forebyggende børneundersøgelser blev drøftet. Udover de nordiske deltagere er Professor Philip Wilson fra Aberdeen i Skotland med i netværket.

Ved årsskiftet blev Danmarks største, klinisk biokemiske laboratorium, det tidligere Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) nedlagt. Efter flere års forberedelse har Centret modtaget alle de sidste 15 års resultater fra dette laboratorium, som har dækket 1.2 mio. mennesker. Nu er vi i fuld gang med at opbygge The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database, efter at vi har testet anvendelsen af en sådan database i otte artikler på basis af en mere begrænset og specialiseret version af databasen, The CopDiff database.

 

Nøgletal 2015

 

Peer-reviewede artikler

71

Formidlende publikationer

50

Afhandlinger

3

Eksterne bevillinger

I alt kr. 17.280.000

Lønnede ansatte i årsværk

FE: 24 – AAM: 16,5

Fremtidsplaner

Den 21. april fejres centerdannelsen, hvor praktiserende læger og samarbejdspartnere inviteres til at komme og se centret og høre om aktiviteterne inden for forskning og uddannelse. I Centret vil der den kommende tid forskningsmæssigt være fokus på, hvordan vi samarbejder tværdisciplinært, så både det medicinske og det humanistiske perspektiv medvirker til at producere den komplementære viden, der er brug for, samt tværsektorielt, bl.a. med hospitaler og kommunerne, for at afdække barrierer og facilitatorer for et sammenhængende behandlingssystem. Der vil være fokus på forskningsdesigns, hvor både patienter, forskellige relevante aktører og almen praksis inddrages.

Satsningen på forskning i multimorbiditet vil fortsætte, herunder vil der være fokus på social ulighed i sundhed bl.a. i forbindelse med LOFUS (Lolland-Falster Undersøgelsen) og Broen til Bedre Sundhed. Centret vil i samarbejde med andre forskningsmiljøer og samarbejdspartnere byde ind på Novo Nordisk Fondens opslag ”Almen praksis i det sammenhængende sundhedsvæsen – det optimale patientforløb.”

Collabri-projektet fortsætter frem til 2018. Projektet indgår i en bredere forskningsgruppe, som har fokus både på mikroplanet i form af forståelsesetablering i konsultationen og på makroplanet med fokus på forståelse og samarbejde på tværs af sektorgrænser.

Endelig fortsætter Centret sin forskning inden for colorektalcancerscreening, herunder over- og underdiagnostik og afledte konsekvenser for almen praksis.

Et nyt temapuljeprojekt omhandlende forskning i kvalitetsudvikling med fokus på akkreditering i almen praksis er igangsat. AKIAP-projektet er et samarbejdsprojekt med de almenmedicinske forskningsenheder i Aarhus og Odense. En spørgeskemaundersøgelse om almen praksis’ holdninger til akkreditering, før denne blev igangsat, forventes snart publiceret. Dataindsamling og analyser finder sted i 2016-17. Evalueringen af, hvordan akkreditering fungerer i almen praksis, vil være et vigtigt fokusområde i de kommende år.

 

Publikationer

Peer-reviewede artikler

Almdal T, Anker Nielsen A, Nielsen KE, Jørgensen ME, Rasmussen A, Hangaard S, Siersma V, Holstein PE. Increased healing in diabetic toe ulcers in a multidisciplinary foot clinic - an observational cohort study. Diabetes Research and Clinical Practice 2015; publiceret online, DOI 10.1016/j.diabres.2015.10.003.

Andersen CL, Eskelund CW, Siersma V, Felding P, Lind B, Palmblad J, Bjerrum OW, Friis S, Hasselbalch HC, Olivarius NdeF. Is thrombocytosis a valid indicator of advanced stage and high mortality of gynecological cancer? Gynecologic Oncology 2015; 139: 312-318.

Andersen CL, Tesfa D, Siersma VD, Sandholdt H, Hasselbalch H, Bjerrum OW, Felding P, Lind B, Olivarius NdeF, Palmblad J. Prevalence and clinical significance of neutropenia discovered in routine complete blood cell counts: a longitudinal study. J Intern Med 2016, Jan 21. doi: 10.1111/joim.12467. [Epub ahead of print]

Bergenholtz H, Jarlbæk L, Hølge-Hazelton B. Generalist palliative care in hospital – Cultural and organisational interactions. Results of a mixed-methods study. Palliative Medicine 2015; publiceret online, DOI: 10.1177/0269216315619861.

Berntsen S, Kragstrup J, Siersma V, Waldemar G, Waldorff FB. Alcohol consumption and mortality in patients with mild Alzheimer’s disease: a prospective cohort study. BMJ Open 2015; 5: e007851.

Cordoba GC, Holm A, Bjerrum L. Dangers of over-the-counter nitrofurantoin for urinary tract infection. BMJ (Online) 2015; 351: h4186.

Cordoba G, Sørensen TM, Holm A, Bjørnvad CR, Bjerrum L, Jessen LR. Exploring the feasibility and synergistic value of the One Health approach in clinical research: protocol for a prospective observational study of diagnostic pathways in human and canine patients with suspected urinary tract infection. Pilot and Feasibility Studies 2015, 1 (1): 1-9.

Ditlevsen K, Reventlow S, Nielsen A. From policy to reality: early overweight, structural barriers, and the allocation of responsibility in the Danish health care system. Critical Public Health 2015; publiceret online,  DOI: 10.1080/09581596.2015.1123810.

Egsmose EL, Bräuner EV, Frederiksen M, Mørck TA, Siersma V, Hansen PW, Nielsen F, Grandjean Ph, Knudsen LE. Associations between plasma concentrations of PCB 28 and possible indoor exposure sources in Danish school children and mothers. Environment International 2015; 87: 13-19.

Eriksen SI, Bjerrum L. Reducing Prescriptions of Long-acting Benzodiazepine Drugs in Denmark: A Descriptive Analysis of Nationwide Prescriptionsduring a 10-Year Period. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2015; 116 (6): 499-502.

Frimodt-Møller N, Bjerrum L. Kontroldyrkning efter behandling af urinvejsinfektion hos børn: Skal - skal ikke? Ugeskrift for Læger 2015; 177 (38): V67265.

Funder KS, Rasmussen LS, Lohse N, Siersma V, Hesselfeldt R, Steinmetz J. Long-term follow-up of trauma patients before and after implementation of a Physician-Staffed Helicopter: a prospective observational study. Injury 2015; publiceret online, DOI 10.1016/j.injury.2015.10.032.

Graungaard AH, Siersma V, Lykke K, Ertmann RK, Knudsen LE, Mäkelä M. Maternal pain influences her evaluation of recurrent pain in 6- to 11-year-old healthy children. Acta Paediatrica 2015; publiceret online, DOI 10.1111/apa.13216.

Guassora AD, Jarlbaek L, Thorsen T. Preparing general practitioners to receive cancer patients following treatment in secondary care: a qualitative study. BMC Health Services Research 2015; 15: 202. DOI 10.1186/s12913-015-0856-6.

Guassora AD, Nielsen SB, Reventlow S. Deciding if lifestyle is a problem: GP risk assessments or patient evaluations? A conversation analytic study of preventive consultations in general practice.  Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015; 33 (3): 191-198.

Henriksen MJV, Guassora AD, Brodersen J. Preconceptions influence women’s perceptions of information on breast cancer screening: a qualitative study. BMC Research Notes 2015; 8: 404. DOI 10.1186/s13104-015-1327-1.

Hoffmann K, Sobol NA, Frederiksen KS, Beyer N, Vogel A, Vestergaard K, Brændgaard H, Gottrup H, Lolk A, Wermuth L, Jacobsen S, Laugesen LP, Gergelyffy RG, Høgh P, Bjerregaard E, Andersen BB, Siersma V, Johannsen P, Cotman CW, Waldemar G, Hasselbalch SG. Moderate-to-high intensity physical exercise in patients with Alzheimer’s disease: a randomised controlled trial. Journal of Alzheimer's Disease 2015; publiceret online, DOI 10.3233/JAD-150817.

Holm A, Cordoba G, Sørensen TM, Jessen LR, Siersma V, Bjerrum L. Point of care susceptibility testing in primary care – does it lead to a more appropriate prescription of antibiotics in patients with uncomplicated urinary tract infections? Protocol for a randomized controlled trial. BMC Family Practice 2015; 16: 106.

Hølge-Hazelton B, Kjerholt M, Bertelsen CB, Thomsen TG. Integrating nurse researchers in clinical practice – a challenging, but necessary task for nurse leaders.  Journal of Nursing Management 2015; publiceret online, DOI: 10.1111/jonm.12345.

Johansson M, Jørgensen KJ, Brodersen J. Harms of screening for abdominal aortic aneurysm: there is more to life than a 0-46% disease-specific mortality reduction. Viewpoint. The Lancet 2015; publiceret online, DOI 10.1016/S0140-6736(15)00472-9.

Jæger P, Jenstrup MT, Lund J, Siersma V, Brøndum V, Hilsted KL, Dahl JB. Optimal volume of local anaesthetic for the adductor canal block – Using the continual reassessment method to estimate the ED95. British Journal of Anaesthesia 2015; 115: 920-926.

Krag MØ, Hasselbalch L, Siersma V, Nielsen ABS, Reventlow S, Malterud K, Olivarius NdF. The impact of gender on the long-term morbidity and mortality of patients with type 2 diabetes receiving structured personal care. A 13-year follow-up study. Diabetologia 2015; publiceret online, DOI 10.1007/s00125-015-3804-4.

Kriegbaum M, Hendriksen C, Vass M, Mortensen EL, Osler M. Hypnotics and mortality-partial confounding by disease, substance abuse and socioeconomic factors? Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2015; 24 (7): 779-83. DOI 10.1002/pds.3745.

Køster-Rasmussen R, Permin CA, Siersma V, Henriksen JE, Heitmann BL, Heldgaard PE, Olivarius NdF. Back on track – smoking cessation and weight changes over nine years in a community-based cohort study. Preventive Medicine 2015; 81: 320-325.

Køster-Rasmussen R, Westergaard ML, Brasholt M, Gutierrez R, Jors E, Thomsen JF (2016) Mercury Pollution from Small-Scale Gold Mining Can Be Stopped by Implementing the Gravity-Borax Method - A Two-Year Follow-Up Study from Two Mining Communities in the Philippines.  New Solutions 2015; 25: 567-587.

Larsen JR, Siersma V, Davidsen AS, Waldorff FB, Reventlow S, Olivarius NdeF. The excess mortality of patients with diabetes and concurrent psychiatric illness is markedly reduced by structured personal diabetes care. A 19-year follow up of the randomized controlled study Diabetes Care in General Practice (DCGP). General Hospital Psychiatry 2015; publiceret online, DOI 10.1016/j.genhosppsych.2015.10.001.

Lippert ML, Dyhr L. Kvalitet i almen praksis? – udfordringer ved brug af standardiseret IT teknologi. Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 11: 937-44.

Malterud K, Siersma V, Guassora AD. Sample size in qualitative interview studies: guided by information power. Qualitative Health Research 2015; publiceret online, DOI 10.1177/1049732315617444.

Malterud K, Guassora AD, Graungaard AH, Reventlow S. Understanding medical symptoms: a conceptual review and analysis. Theoretical Medicine and Bioethics 2015; 36 (6): 411-24.

Malterud K. Theory and interpretation in qualitative studies from general practice: Why and how? Scandinavian Journal of Public Health 2015; publiceret online, DOI 10.1177/140349481562118.

Møller A, Reventlow S, Hansen ÅM, Andersen LL, Siersma V, Lund R, Avlund K, Andersen JH, Mortensen OS. Does physical exposure throughout working life influence chair-rise performance in midlife? A retrospective cohort study of associations between work and physical function in Denmark. BMJ Open 2015; 5 (11): e009873.

Mørck TA, Vande Loock K, Hertel O, Siersma V, Nielsen JKS, Kirsch-Volders M, Knudsen LE. Micronucleus frequency in Danish school children and their mothers from the DEMOCOPHES population. Mutagenesis 2015; publiceret online, DOI 10.1093/mutage/gev054.

Sigurðardóttir NR, Nielsen ABS, Munch A, Bjerrum L. Appropriateness of antibiotic prescribing for upper respiratory tract infections in general practice: Comparison between Denmark and Iceland. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2015, 33 (4): 269-274. DOI: 10.3109/02813432.2015.1114349.

Wille MM, Dirksen A, Ashraf H, Saghir Z., Bach KS, Brodersen J, Clementsen PF, Hansen H, Larsen KR, Mortensen J, Rasmussen JF, Seersholm N, Skov BG, Thomsen LH, Tonnesen P, Pedersen JH. Results of the Randomized Danish Lung Cancer Screening Tria l with Focus on High-risk Profiling. American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 2015; publiceret online, DOI 10.1164/rccm.201505-1040OC.

 

Formidlende publikationer

Andersen JH, Ebert JF. Almenmedicinsk ph.d.-forum. Et forum for netværksdannelse og idéudveksling på tværs af forskningsmiljøerne. Practicus 2015; 39 (228): 42-43.

Brodersen J. Variation i klinisk almen praksis – ønsket eller uønsket? Lægedageavisen, 10. november.

Brurberg KG, Fønhus MS, Larun L, Flottorp S, Malterud K. Re: Hva er egentlig myalgisk encefalopati? Tidsskrift for Den Norske Legeforening 2015; 135 (22): 2022-23.

Davidsen AS. Diagnostik og behandlingsstart ved depression. Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 12.

Dyhr L. Skærp alle sanser. Interview i erhvervsmagasinet Praksis, december 2015: 12-14.

Hvas L. Lægeløftet og tillidens trange kår. Bibliotek For Læger 2015; 207 (3): 220-223.

Hvas L. ”Lyt.” Boganmeldelse. Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 11: 969-970.

Hvas L. ”Lægen og loven.” Boganmeldelse. Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 12: 1067-1068.

Hvas L. Retten til at være rask i en diagnosekultur. I: Brinkmand S, Petersen A (red). Diagnoser. Perspektiver, kritik og diskussion. Klim 2015: 319-340.

Hvas L. Falsk varebetegnelse - Intet personligt i personlig medicin. Debatindlæg i Jyllandsposten 4 dec.2015

Johansson M, Brodersen J. Informerade val vid screening kräver mer än information. Läkartidningen 2015; 112: DLZ6.

Johansson M, Hansson A, Brodersen J. Screening för bukaortaaneurysm är inte etiskt försvarbar. Läkartidningen 2015; 112: DITW. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/06/Screening-for-bukaortaaneurysm-ar-inte-etiskt-forsvarbart/

Køster-Rasmussen R, Olivarius NdeF. Diabetesdiagnose kan være en motiverende faktor for vægttab. BestPractice 2015.

Køster-Rasmussen R. Mine overvægtige patienter - Hvad skal jeg sige dem? Månedsskrift for Almen Praksis 2015; 96: 793-800.

Malterud K, Anderssen N, Brurberg KG, et al. Mortality rates for same-sex married individuals compared with opposite-sex married individuals – potential analytical problems. Letter to the editor. International Journal of Epidemiology 2015; 44 (1): 368-9. DOI 10.1093/ije/dyu243.

Malterud K. Helse blant lesbiske og bifile kvinner.: Norsk Elektronisk Legehåndbok. Trondheim 2015.

 

Presse

Krag MØ. Interviewet til danske og udenlandske medier i anledning af artiklen "The impact of gender on the long-term morbidity and mortality of patients with type 2 diabetes receiving structured personal care: a 13 year follow-up study.”
Danske medier: DR P1 Radioavisen 27. november; Radio 24/7 Nyheder 27. november; artikel refereret i Dagens Medicin: Skræddersyet diabetesbehandling virker ikke ens på mænd og kvinder, 2. december og 5. februar.
Udenlandske medier (uddrag): Interview i Medical Research: http://medicalresearch.
com/diabetes/personalized-diabetes-management-effective-for-women-but-not-men/19648/ 26. november; Artikel refereret på ’justdiabetesnews:’ http://www.justdiabetesnews.com /personal-diabetes-care-saves-more-women-than-men-gender-differences-could-medical-daily/; interview af Pam Harrison i Medscape Medical News: Personalized Diabetes Care Better for Women With Type 2 Than Men, 1. december; interview i The Telegraph: Diabetic men at greater risk for being 'too macho' to diet, http://www.telegraph.co.uk/men/health/diabetic-men-at-greater-risk-for-being-too-macho-to-diet/, 27. november.

Køster-Rasmussen R. Interviewet til div. danske medier i anledning af artiklen “Back on track – smoking cessation and weight changes over nine years in a community-based cohort study.”
Uddrag: DR nyheder 30.12: ”Forskere: En myte at rygestop giver overvægt. Rygere har en kunstig lav vægt. Når de stopper, tager de på og kommer op på deres naturlige vægt.” Videnskab.dk 29.12: ”Kvit smøgerne og få din naturlige vægt igen.”

Olivarius NdeF. Interviewet til TV Øst om Lolland-Falster-undersøgelsen: http://www.tveast.dk/video/2015-11-03/kaempe-befolkningsundersoegelse TV Øst, 3. november kl. 19.30.

Waldorff FB m.fl. Interviewet til over 40 danske og udenlandske medier i anledning af artiklen ”Alcohol consumption and mortality in patients with mild Alzheimer's disease: a prospective cohort study.”  
Danske medier (uddrag): DR P1 Morgen 11. december kl. 06:50; DR2 Morgen 11. december kl. 07:18: https://www.dr.dk/tv/se/dr2-morgen/dr2-morgen-2015-12-11#!/17:08; Dr.dk – Lev Nu: www.dr.dk/levnu/krop/tre-genstande-dagligt-nedsatte-doedeligheden-demente og nævnt her: www.dr.dk/levnu/krop/flere-vil-rammes-af-demens-sygdomme; TV2 Livsstil: http://livsstil.tv2.dk/livsstil/2015-12-12-ny-dansk-forskning-moderat-drikkeri-kan-modvirke-alzheimers; Videnskab.dk: http://videnskab.dk/kort-nyt/moderat-alkoholindtag-kan-nedsaette-dodeligheden-hos-demente.
Udenlandske medier (uddrag): TIME: http://time.com/4144323/alcohol-alzheimers-disease/ ; Reuters N.Y. https://www.reuters.com/article/us-health-dementia-alcohol-idUSKBN0TX1WY20151214; Medicalresearch.com: http://medicalresearch.com/mental-health-research/alzheimers-dementia/moderate-alcohol-use-linked-to-lower-mortality-in-alzheimers-disease/19973/; Englemed: www.englemed.co.uk/15/15dec112_alzheimers_alcohol.php; MedlinePlus: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_156186.html; The Science Times:  http://www.sciencetimes.com/articles/7901/20151213/alcohol-lowers-risk-death-people-alzheimers-study-suggests.htm.

  Aktiviteter

 Bedømmelsesarbejde

Davidsen AS. Bedømmer af Annemette Bondo Linds ph.d.-afhandling “A qualitative study of stress experience and coping strategies - Explored among people with somatoform disorders in life history and everyday life - Before and after an intervention with mindfulness therapy.” Forsvaret ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 9. oktober 2015.  

Tulinius C. Bedømmer på Stine Mikes Degerbøls ph.d.-afhandling ”Højt at flyve, meget at lære”. Forsvaret ved Institut for Idræt og ernæring, Københavns Universitet.

 

Videnskabelige præsentationer

Brodersen J. Screening for lungekræft med CT-skanning: På godt og ondt. Præsentation for Dansk Lungemedincinsk Selskab.  Nyborg, 27. november.

Brodersen J. Det godes problem - når forebygging gjør mer skade enn nytte. Hovedtaler og Nidarosgæst ved Nidaroskongressen. Trondheim, oktober 2015.

Brodersen J. Screening for non-communicable diseases: the intended benefits and the unintended harms. Tiltrædelsesforelæsning som professor. Københavns Universitet, 18. december.

Brodersen J. I den gode sags tjeneste - når forebyggelse gør mere skade end gavn. Tiltrædelsesforelæsning som professor. Nykøbing Falster Sygehus, 6. november.

Brodersen J. What are the harmful consequences of overdiagnosis in medical screening? Keynote oplæg ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

Davidsen AS, Guassora AD, Reventlow S. Understanding the body-mind in primary care. Præsentation på konferencen Symptoms in Primary Care. Vejle, 2.-3. oktober.

Hvas L. Hvornår, og hvorfor, er en narrativ tilgang relevant i almen medicin? Oplæg ved konferencen Potentials and Limitations of Narrative in Medicine and Health Care. Bergen, 3. november.

Hvas L. Magt og afmagt i jagten på diagnoserne. Oplæg ved Årsmøde i Jysk Medicinsk Selskab. Århus, 14. november.

Jensen MD, Siersma V, Rasmussen JF, Brodersen J. The direct and derived cost of lung cancer CT screening. Oplæg ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

Jessen LKH, Harris R, Brodersen J. Consequences of overdiagnosis. Oplæg ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

Jönsson ABR, Reventlow S. Patientinddragelse, i det praktiske arbejde i almen praksis og i sundhedsvæsenet generelt. Workshop ved DSAM’s årsmøde. Kolding, 25. september.

Kolthoff S, Hestbech M, Jørgensen KJ, Brodersen J. Obtaining informed consent by invitations to cervical screening. Oplæg ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

Kousgaard MB. Enablers and barriers for implementing collaborative care for anxiety and depression – a systematic qualitative review. Præsentation i COLLABRI-projektets forskningsgruppe. Gentofte, 7. september.

Manso T, Heleno B, Siersma V, Brodersen J. Long-term psychosocial consequences in women diagnosed with carcinoma in situ of the breast and invasive breast cancer via screening mammography. Poster ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

Olsen O. Implementering af evidens – en rejsebeskrivelse. Præsentation for Dansk Implementeringsnetværk. København, 18. november.

Overbeck G, Olsen O. Sproglige valg og evidensbaseret praksis i medicin. Præsentation ved 11. Workshop i Systemisk Funktionel Lingvistik og Socialsemiotik. København, 5. november.

Reventlow S. Mulig anvendelse af PRO i den primære Sundhedstjeneste. Oplæg for ekspertgruppe i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. København, 23. september.

Reventlow S. An example from Denmark: What has Stimulated Primary Health Care Research in Denmark? Inviteret oplæg for Tampere University Hospital, Finland. Tampere, 19. november.

Roksund G, Swensen E, Laudal M, Opdal PØ, Brodersen J. Overdiagnosis in general practice: A position paper from the Norwegian College of General Practice. The causes of overdiagnosis and how it can be limited. Workshop ved The 3. Preventing Overdiagnosis Conference. Washington DC, september.

 

Nationalt og internationalt samarbejde

Børneforskningsgruppen, hvor også professor Philip Wilson fra Aberdeen er medlem, har afholdt det 5. møde i Nordisk Netværk i Børne- og Ungeforskning i Almen Praksis, bl.a. med deltagere fra Institut for Psykologi i København, hvor fremtidigt forskningssamarbejde blev drøftet.

Davidsen AS.  Sammen med lektor Christina Fogtmann fra INSS besøg hos Peter Fonagy og Patrick Luyten mhp. etablering af forskningssamarbejde. London University College, 1. oktober.

Davidsen AS og Forskningsenheden arrangerede sammen med forskningsenhederne i Odense og Århus konferencen Symptom Research in Primary Care. Vejle, 2.-3. oktober.

Forskningsenheden var vært for et fællesseminar med Diagnosekulturgruppen på Aalborg Universitet. Aalborg, 3. december.

Forskningsenheden var vært ved Dansk Implementeringsnetværks åbne gå-hjem-møde om implementering af evidens. København, 18. november.

Forskningsenheden havde besøg af John-Arne Skolbekken og Marit Solbjør fra Trondheim mhp. fremtidige samarbejder. København, 15.-16. december.

Reventlow S. Besøg i Finland i forbindelse med etablering af forskningsnetværk. Tampere, 19.-22. November.

Reventlow S. Medarrangør af seminar om patientinddragelse sammen med Center for Sundhedsfremmeforskning, Steno, og Metropol. København, 26. oktober.

 

Andet

Stud.med. Signe Tang Bertelsen forsvarede d. 6. maj 2015 sit kandidatspeciale med titlen “Et casestudie om kontakten mellem almen praksis og kræftpatienter.” Vejleder var Ann Dorrit Guassora.

Stud.med. Anne Sofie Bech forsvarede d. 5. november sit kandidatspeciale med titlen ”Evidensen for internet og computer baseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og depression i almen praksis.” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Salome Hollensen forsvarede d. 30. november sit kandidatspeciale med titlen ”Udfordringer ved diagnosticering af depression i almen praksis.” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

Stud.med. Signe Boye Knudsen forsvarede d. 15. december sit kandidatspeciale med titlen ”Faktorer med indflydelse på udskrivelsen af antidepressiva i almen praksis.” Hovedvejleder var Annette Davidsen.

 

Ansatte pr. 31. december 2015,
Forskningsenheden for Almen Praksis

(Markeret med * - ansat ved både Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin)

 

Andersen, Julie Høgsgaard                 Forskningsassistent    

Arreskov, Anne Beiter                        Ph.d.-studerende, læge          

Barrett, Barbara Ann                         Ph.d.-studerende, antropolog            

Bebe, Anna *                                    Ph.d.-studerende, læge          

Brodersen, John *                               Forskningslektor, speciallæge i almen medicin, ph.d.          

Broholm, Katalin Alexa Király             AC-fuldmægtig           

Davidsen, Annette Sofie *                   Lektor, speciallæge i almen medicin, ph.d., dr.med.            

Due, Tina Drud                                    Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.        

Ertmann, Ruth Kirk                             Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.      

Graungaard, Anette Hauskov                         Postdoc, praktiserende læge, ph.d.   

Guassora, Ann Dorrit Kristiane  *       Forskningslektor, læge, ph.d.

Hansen, May Kønig                             Sekretær        

Hermann, Christian                            Praktiserende læge, ph.d.      

Hestbech, Mie Sara *                         Ph.d.-studerende, læge          

Hvas, Lotte                                          Speciallæge i almen medicin, dr.med., forskningskonsulent

Jönsson, Alexandra Brandt Ryborg     Ph.d.-studerende, antropolog            

Karlslund, Willy                                   Datamanager             

Kousgaard, Marius Brostrøm                         Seniorforsker, politolog, ph.d.           

Kristensen, Mads Aage Toft                Ph.d.-studerende, speciallæge i almen medicin       

Krøyer, Katja                                       Sekretær, Forskningstræningen         

Køster-Rasmussen, Rasmus                Læge, ph.d.    

Lykke, Kirsten                                      Postdoc, praktiserende læge, ph.d.   

Malmqvist, Jessica                              Forskningsassistent, læge      

Malterud, Kirsti                                   Professor, læge, ph.d.            

Møller, Anne                                       Postdoc, speciallæge i almen medicin, ph.d.

Nicolaisdóttir, Dagný Rós                   Data manager            

Olivarius, Niels de Fine                       Professor i almen medicin, assisterende forskningsleder    

Olsen, Ole                                           Seniorforsker, statistiker       

Overbeck, Gritt                                   Ph.d.-studerende, cand.mag. i sprogpsykologi          

Reventlow, Susanne *                         Professor, forskningsleder, praktiserende læge, antropolog, dr.med. 

Sandholdt, Håkon                                Studenterberegner    

Schultz, Rikke                                      Ph.d.-studerende, psykolog

Siersma, Volkert Dirk                         Ekstern lektor i biostatistik, statistiker, ph.d.            

Spalletta, Olivia Marie                       Ph.d.-studerende, antropolog            

Søndergaard, Elisabeth                      Ph.d.-studerende, antropolog            

Thorsen, Thorkil                                  Forskningslektor, kultursociolog, fil.dr.         

Waldorff, Frans Boch *                       Professor, praktiserende læge, ph.d.            

Willadsen, Tora Grauers                     Ph.d.-studerende, læge          

 

Ansatte pr. 31. december 2015,
Afdeling for Almen Medicin

(Markeret med * - ansat ved både Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin)

 

Aabenhus, Rune                                  Ph.d.-studerende, praktiserende læge

Andersen, John Sahl                            Lektor

Bebe, Anna *                                       Ph.d.-studerende, Læge         

Bjerrum, Lars                                      Professor        

Brodersen, John *                               Professor        

Cordoba Currea, Gloria Cristina         Ph.d.-stipendiat          

Davidsen, Annette Sofie *                  Lektor

Guassora, Ann Dorrit Kristiane *        Adjunkt           

Heltberg, Andreas Søndergaard         Ph.d.-studerende                   

Hestbech, Mie Sara *                         Ph.d.-studerende                      

Holm, Anne                                         Ph.d.-studerende                    

Jensen, Manja Dahl                            Forskningsassistent    

Knudsen, Thomas Bøllingtoft              Læge, Adjunkt            

Kragstrup, Jakob                                 Professor        

Lund, Kamma Sundgaard                    Ph.d.-studerende

Lutterodt, Melissa Catherine R          Adjunkt           

Mäkelä, Marja-Leena Marjukka        Professor        

Reventlow, Susanne *                         Professor, Afdelingsleder      

Saust, Laura Trolle                              Ph.d.-studerende        

Sørensen, Ellen Lydia                          Studielektor/Kursusleder for TPK      

Thomsen, Lis                                       Kontorfuldmægtig      

von'Szarka, Margit                              Studieadministrativ medarbejder     

Waldorff, Frans Boch *                       Lektor

 

Tilknyttede pr. 31. december 2015

 

Andersen, Christen Lykkegaard          Forskningsassistent, læge, ph.d.        

Austin, Laurel                                      Postdoc, ingeniør, ph.d.         

Bojlén, Sybille                                                 Speciallæge i almen medicin, ph.d.

Comins, Jonathan David                    Associeret forsker, fysioterapeut      

Drivsholm, Thomas Bo                        Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.                  

Dyhr, Lise                                            Seniorforsker, praktiserende læge, ph.d.      

Hansen, Lars Jørgen                           Praktiserende læge, ph.d.                  

Heldgaard, Poul Erik                           Speciallæge i almen medicin, ph.d. 

Heleno, Bruno Miguel Costa              Gæsteforsker, praktiserende læge, ph.d.      

Hollnagel, Hanne                                Seniorforsker, Professor emerita, speciallæge i almen medicin, dr.med.   

Hoppe, Jørgen                                     Associeret forsker, læge        

Hølge-Hazelton, Bibi                           Forskningslektor, cand.cur., sygeplejerske, ph.d.      

Jensen, Hans Lynge                             Forskningsassistent, speciallæge i almen medicin    

Kragstrup, Jakob                                 Professor, læge, dr.med.       

Lønnberg, Frank                                  Associeret forsker, læge

Nielsen, Anni Brit Sternhagen            Associeret seniorforsker, politolog, sygeplejerske, ph.d.      

Nielsen, Helena G.                              Forskningsassistent, speciallæge i almen medicin    

Nielsen, Jacob Ki                                 Associeret forsker

Thorsen, Hanne                                   Associeret forsker      

Tulinius, Anne-Charlotte                     Postgraduat klinisk lektor, læge, MHPE, ph.d.                      

Vass, Mikkel                                        Seniorforsker, praktiserende læge, dr.med.            

Veloso, Astrid Gisèle                           Ph.d.-studerende, cand.scient.san.publ.                    

Witt, Klaus                                           Lektor

Østergaard, Marianne Stubbe            Lektor            

 

Igangværende ph.d.-projekter pr. 31. december 2015

 

Arreskov, Anne Beiter: Priority setting of comorbidities in patients with cancer.

Barrett, Barbara Ann: Retningslinjer i aktion. Et studie af organisatorisk standardisering og klinisk praksis i første trimester screening i Danmark.

Bebe, Anna: Sammenhænge mellem somatisk co-morbiditet og demente patienters plejehjemsanbringelse og mortalitet.

Cordoba, Gloria Cristina Currea: Bedre behandling af urinvejsinfektioner.

Ditlevsen, Kia: Sund vægtadfærd for småbørn i familier med forskellige etniske baggrunde.

Due, Tina Drud: Facilitatorbesøg som udviklingsredskab for håndteringen af kronisk sygdom i almen praksis.

Heltberg, Andreas: Statinbehandling hos ældre i almen praksis.

Hestbech, Mie: HPV vaccination og fremtidig screening for livmoderhalskræft.

Holm, Anne: Skru ned for de resistente bakterier.

Jönsson, Alexandra Brandt Ryborg: At finde sin vej med multisygdom. Et medicinsk antropologisk studie af brugerinddragelse i almen praksis og ældre multisyges self-care, med særligt fokus på om køn har indflydelse på de veje der vælges.

Kristensen, Mads Aage Toft: Når patienten ikke passer ind i forløbsprogrammets rammer.

Lund, Kamma: Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studie i almen praksis.

Overbeck, Gritt: Implementing Collaborative Care for anxiety and depression in Denmark – a qualitative study of processes, challenges and opportunities.

Saust, Laura Trolle: Rationel brug af antibiotika i almen praksis – udvikling og anvendelse af kvalitetsindikatorer.

Schultz, Rikke: Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet.

Søndergaard, Elisabeth: Sociale relationers betydning for børns sundhed.

Spalletta, Olivia Marie: Disappearing Diagnosis: Down syndrome in Denmark.

Willadsen, Tora Grauers: Multimorbiditet – afgrænsning, symptomer og konsekvenser.

Aabenhus, Rune: Antibiotika ordinationer i dansk almen praksis. Hvilke faktorer kan forklare det stigende forbrug gennem de sidste 10 år?